Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola

Pięcioletni Program Rozwoju Przedszkola Samorządowego Nr 3

Z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie

na lata 2015-2020

zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

dnia 26.08.2015r.

 

 

 

 

Wizja i misja przedszkola

      Absolwenci naszego przedszkola to dzieci aktywne, otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, respektują własne prawa pamiętając o prawach innych osób, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

 

1.     Jesteśmy otwarci na oczekiwania dzieci, ich rodziców i środowiska lokalnego.

2.     Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

3.     Pomagamy dzieciom w pełnym rozwoju zgodnie z ich możliwościami psychicznymi i fizycznymi.

4.     Zmierzamy do zapewnienia właściwych warunków pobytu i rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

5.     Dążymy do partnerskiej współpracy z rodzicami, środowiskiem i władzami lokalnymi.

6.     Promujemy działalność przedszkola w środowisku lokalnym.

7.     Rodzice są współautorami życia przedszkola.

8.     Kultywujemy tradycje regionalne i obrzędy ludowe.

9.     Dysponujemy wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną kadrą pedagogiczną stosującą nowoczesne metody wychowania, tworzącą własne programy autorskie i czuwającą nad właściwym rozwojem  dzieci.

10.    Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniami w ramach działalności Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek.

11.    Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.

12.    Wychowujemy dzieci w duchu humanizmu, tolerancji, szacunku i poczuciu sprawiedliwości.

13.    Oferujemy bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną.

14.    Posiadamy nowoczesną bazę pomocy dydaktycznych, dzięki której dzieci rozwijają swoje zainteresowania i zdolności.

15.   Tworzymy miłą i rodzinną atmosferę, dzięki której nasze dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

 

 

 

Cele i zamierzenia przedszkola

 

1.  Rozwijanie osobowości, umiejętności i wiedzy dzieci poprzez stosowanie indywidualizacji.

2.   Uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresów działań.

3.   Rozszerzanie i poszukiwanie nowych propozycji i rozwiązań edukacyjnych.

4.  Podejmowanie wczesnych działań terapeutycznych i wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami oraz dzieci zdolnych (rozbudowa zaplecza sportowo – rehabilitacyjnego i terapeutycznego).

5.  Współpraca ze środowiskiem -jednoczenie się społeczności lokalnej wokół przedszkola.

6.  Rozwój  kadry  pedagogicznej   poprzez  uzyskiwanie  nowych kompetencji edukacyjnych  z zakresu języka angielskiego oraz pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością.

7. Rozwój bazy przedszkola - polepszanie warunków materialnych i technicznych (modernizacja infrastruktury).

8.   Opracowanie nowego adaptacyjnego programu profilaktycznego.

 

 

Ewaluacja programu rozwoju i sposób monitoringu

 

1.Gromadzenie informacji o realizacji zadań.

2.Badanie osiągnięć dzieci.

3.Hospitacje diagnozujące.

4.Ocena efektywności działań.

5.Bieżące przeglądy i lustracje.

6.Opracowanie wniosków do pracy wynikających z pełnionego przez dyrektora przedszkola nadzoru pedagogicznego oraz przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej.

7.Dokumentacja pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej (sprawozdania,  plany  miesięczne, arkusze obserwacji, protokoły zebrań z rodzicami i inna).

8.Badanie dojrzałości szkolnej.

9.Ocena efektywności działań.

10.Analiza ankiet badających losy absolwentów.

11.Raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez organ sprawujący nadzór pedagogicznynad placówką.

12.Wyniki kontroli organów kontrolnych (finansowych, inspekcji sanitarnej, p. pożarowej itp.).

13.Prezentacja wyników i wniosków (raport z ewaluacji zewnętrznej, coroczna informacja o realizacji planu pracy przedszkola przekazywana na spotkaniu z rodzicami i Radą Rodziców).

14.Analiza realizacji zadań i ich efektów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

15.Zebranie informacji na temat działań promocyjnych placówki (artykuły, strona internetowa, dyplomy, podziękowania, dobre praktyki).

 

 

 
  Powered by Quick.Cms Przedszkole Dla Ciebie