Strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz naszą politykę prywatności.

Koncepcja Pracy Przedszkola

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE

NA LATA 2020-2025


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
 2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292 )
 3. Rozporządzenie MEN z dnia  14 lutego 2017 ( wraz ze zmianami z dnia 26 lipca 2018 r.) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek ( wraz ze zmianami z dnia  21 sierpnia 2019)
 5. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (wraz ze zmianami z dnia 23 sierpnia 2019)
 6. Statut Przedszkola Samorządowego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie.

 

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 • Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem oraz kultywowanie własnej radości z poznawania i uczenia się,
 • Nauka przez aktywne działanie,
 • Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,
 • Zapewnienie naszym przedszkolakom wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.
 • Podejmowanie wczesnych działań terapeutycznych i wspomaganie rozwoju dzieci zdolnych, z trudnościami oraz dzieci niepełnosprawnych.
 • Doskonalenie, jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli wzbogacanie bazy oraz promowanie placówki.

 

 

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA

 • Profesjonalne podejście do dziecka, pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
 • Wspomaganie rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanie rzetelnych informacji o dziecku i pomocy pedagogicznej,
 • Kształtowanie u dzieci postaw społecznie przyjętych: życzliwości, przyjaźni, otwarcia na drugiego człowieka, tolerancji, wzajemnego szacunku, kultury bycia,
 • Stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci: akceptacji, bezpieczeństwa, dążenie do tego, by przedszkole było dla dzieci drugim domem,
 • Wychowanie w duchu wartości ogólnoludzkich oraz poszanowania Ojczyzny, uczenie dzieci odróżniania dobra od zła, podążania za tym, co dobre, piękne i szlachetne,
 • Tworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości w duchu personalizmu i pedagogiki poprzez realizację programów ukierunkowanych na dziecko i jego potrzeby, stosowanie aktywnych metod pracy - rozwijających aktywność twórcza dzieci, wyposażanie wychowanków w określone umiejętności i zasób wiedzy,
 • Stworzenie dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przezywania poprzez muzykę, śpiew, twórczość plastyczna, kontakt ze sztuka i zabawę,
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
 • Podejmowanie działań uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska,
 • Kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci,
 • Respektowanie praw dzieci, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację interpersonalną.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie-naucz, jeśli nie wie- wytłumacz, jeśli nie może – pomóż” 

Janusz Korczak

 

            Koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na rozwój dzieci, z uwzględnieniem: potrzeb rozwojowych naszych wychowanków, specyfiki pracy przedszkola  i oczekiwań środowiska lokalnego. Przedszkole nasze  jest placówką nastawioną na wszechstronny rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, rozumiało potrzeby innych, z przyjemnością odkrywało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Dążymy do tego , aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola .

Szczegółowe założenia wizji:

 • Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze i spontaniczne. Znają swoje możliwości i radzą sobie w sytuacjach trudnych, są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego i osiągają sukcesy.
 • Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest na wysokim poziomie,

z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz ze szczególnym uwzględnieniem realizacji treści moralno-społecznych, duchowych, przyrodniczych i kulturowych.

3)        Nauczycielki poszukują nowatorskich rozwiązań w swojej pracy, wspólnie wymieniają myśli i pomysły, chętnie dzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z pracownikami przedszkola i rodzicami.

4)        Nasze przedszkole współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym dla dobra dzieci. Organizuje przedsięwzięcia na rzecz lokalnego środowiska promując swoje działania oraz propagując otwartość przedszkola wobec rodziców  i uczestniczy w imprezach środowiskowych. Jesteśmy rozpoznawalni i popularni w środowisku.

5)        Przedszkole ma opracowany system pozwalający na dobry przepływ informacji między przedszkolem a rodzicami, na udzielanie wsparcia rodzicom w procesie wychowania oraz na dobrą współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych w przedszkolu i w domu. Rodzice angażują się w pracę przedszkola na rzecz wspólnego dobra ich własnych dzieci.

6)        Przedszkole jest estetyczne, jasne ,wyposażone w atrakcyjne zabawki i pomoce do zajęć. Sale zaaranżowane są do potrzeb: zabawy, nauki i odpoczynku. Dzieci korzystają z bezpiecznego , przedszkolnego placu zabaw wyposażonego w atrakcyjne urządzenia ogrodowe.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

"Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje - przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil."

Janusz Korczak

 

            Stwarzamy dziecku warunki do tworzenia pozytywnego obrazu siebie i świata. Uczymy wrażliwości i uczciwości w kontaktach z innymi oraz odróżniania dobra od zła we wszystkich sferach i dziedzinach życia. Dajemy wsparcie dziecku i jego rodzinie w procesie wychowania i przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat. Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Szczegółowe założenia misji:

 • Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku,
 • Każde dziecko w naszym przedszkolu od pierwszych dni pobytu może liczyć na pełną akceptację, zrozumienie i wsparcie w budowaniu poczucia własnej wartości i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 • Skupiamy się przede wszystkim na możliwościach naszych wychowanków, przekazując im wiedzę i kształcąc kompetencje przydatne zarówno obecnie jak i w przyszłości.
 • Wspomagamy dziecko w jego rozwoju poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, a także otaczamy opieką dzieci z różnego rodzaju trudnościami, deficytami oraz niepełnosprawnością,
 • Nasze przedszkole skutecznie przygotowuje dzieci do twórczego rozwiązywania problemów.
 • Tworzymy warunki do wyzwalania aktywności społecznej u dzieci oraz do kształtowania postaw prospołecznych i proekologicznych.
 • Wdrażamy dzieci do zachowań społecznie akceptowanych opartych na wartościach takich jak: miłość, dobro, piękno, prawda, szacunek, akceptacja.
 • Kształtujemy u dzieci poczucie przynależności i dumy narodowej.
 • Poszerzamy kompetencje w zakresie sprawnej komunikacji na różnych płaszczyznach: nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic, rodzic – dziecko.

 

 

 

NASZE PRZEDSZKOLE – charakterystyka placówki

            Przedszkole Samorządowe nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie prowadzi działalność wychowawczo – dydaktyczną od 1985 roku. W jego skład wchodzi także Oddział Zamiejscowy znajdujący się przy ul. 1-go Maja 30 we Włoszczowie. Główny budynek przedszkola od 2019 roku został przeniesiony do nowo powstałego obiektu przy ulicy Różanej 18 we Włoszczowie.  Przedszkole usytuowane jest z dala od ulicznego zgiełku, a bogata roślinność w postaci wielu gatunków drzew, krzewów i żywopłotu tworzy specyficzny klimat. Do placówki uczęszcza 170 dzieci w wieku od 3 do 9 lat. W Oddziale zamiejscowym 50 dzieci w wieku od 3 do 6 . Dzieci zorganizowane są w 7 grupach zróżnicowanych pod względem wieku. W Oddziale Zamiejscowym w 2 grupach (młodszej i starszej). Każda grupa ma do dyspozycji własną salę zabaw. W budynku przy ulicy Różanej placówka posiada wspólną jadalnię oraz nowoczesną salę rekreacyjną. Dzieci mogą bezpiecznie bawić się i wypoczywać w ogrodzie przedszkolnym, w którym znajduje się plac zabaw, wyposażony w nowy sprzęt terenowy. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30, od poniedziałku do piątku. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest bezpłatnie. Kadra pedagogiczna liczy 20 nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym, odpowiednimi kwalifikacjami oraz długoletnim stażem pracy w zawodzie. Kadra nauczycielska posiada pełne kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne oraz pogłębia i poszerza swoje umiejętności na różnych formach doskonalenia zawodowego. Pracę przedszkola wspomaga łącznie 21 pracowników administracji i obsługi. Nasze przedszkole to placówka z pięknymi tradycjami. Zapewniamy dobrą opiekę i wychowanie dzieci i naukę w atmosferze akceptacji. Wspomagamy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami. W naszym przedszkolu podejmujemy działania, które pomagają zmniejszyć stres przyszłych wychowanków i rodziców prowadząc dni adaptacyjne. Prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne i prozdrowotne. Wszystkie treści wplatane są w codzienną pracę z dziećmi i realizowane poprzez różne formy: zajęcia organizowane, zabawy dowolne, dyżury, prace użyteczne, akcje, uroczystości, spotkania, pogadanki, wycieczki, wystawy, pokazy, czynności samoobsługowe, itp. W celu poprawy bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu opracowaliśmy procedury bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu, na placu zabaw i odbioru dzieci z przedszkola; Przedszkolaki uczestniczą również w wielu wycieczkach, które umożliwiają nam realizowanie zadań rocznego planu pracy. Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szeroka. Realizujemy zajęcia specjalistyczne dla dzieci niepełnosprawnych : logopedyczne, rehabilitacyjne, wwr, integracje sensoryczną. Prowadzimy opiekujemy się dziećmi wymagającymi wsparcia (praca indywidualna i w grupach), rozwijamy zdolności i zainteresowania, promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym (wystawy, występy artystyczne, konkursy). Dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacamy formy współpracy z rodzicami (uroczystości, zajęcia otwarte, festyny, pogadanki, czytanie bajek, przedstawienia teatralne w wykonaniu rodziców, zebrania, prelekcje). Praca wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcza realizowana jest tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców.

ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

 

 • Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.
 • Pedagodzy znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
 • Ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.
 • Zespół zadaniowy monitoruje procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonala je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach.

 

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI ORAZ ICH WSPARCIE

Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora, której dokonuje on na podstawie:

- rozmów z nauczycielami i rodzicami,

- obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci,

- obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

- analizę wytworów dziecięcych,

- innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela,

- rozwoju zawodowego nauczyciela,

-  obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami,

- lustrację sal, tablic, wystawek prac,

Wspieranie nauczycieli :

- w sytuacji wypalenia zawodowego,

- szkolenia rad pedagogicznych,

- szkolenia członków zespołu zadaniowego,

- szkolenia nauczycieli w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej

 

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

Absolwent naszej placówki:

 • potrafi umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce
 • potrafi obcować w środowisku społeczno- przyrodniczym
 • jest twórczy
 • umiejętnie współpracuje w grupie,
 • jest tolerancyjny wobec innych,
 • zna tradycję regionu i własnego kraju,
 • ma poczucie bycia członkiem wspólnoty narodowej,
 • zna wybranych bohaterów narodowych,
 • bada, eksperymentuje, wyciąga wnioski,
 • cechuje się umiejętnością logicznego myślenia,
 • jest empatyczny jest prawdomówny,
 • jest odporny na stres,
 • jest komunikatywny,
 • jest dobrze rozwinięty fizycznie

 

METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

            Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 1. Metody czynne:
 2. metoda samodzielnych doświadczeń,
 3. metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 4. metoda zadań stawianych dziecku,
 5. metoda ćwiczeń utrwalających.
 6. Metody oglądowe:
  1. obserwacja i pokaz,
 7. osobisty przykład nauczyciela,
 8. udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
 9. Metody słowne:
 10. rozmowy,
 11. opowiadania,
 12. zagadki,
 13. objaśnienia i instrukcje,
 14. sposoby społecznego porozumiewania się,
 15. metody żywego słowa.
 16. Metody twórcze:
 17. Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów I Animatorów KLANZA
 18. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 19. Opowieść ruchowa
 20. Metoda dwujęzyczności, oparta o program DoDoTok,
 21. Gimnastyka ekspresyjna R. Labana
 22. Metoda K. Orfa
 23. Bajkoterapia
 24. Sensoplastyka
 25. Gimnastyka rytmiczna A i M. Kniessów
 26. Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 27. Metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej - dziecięca matematyka
 28. Metody aktywizujące

ł) Burza mózgów

 1. Relaksacja
 • Metoda Integracji Sensorycznej
 1. Terapia ręki
 2. Metoda doświadczalna
 3. Metoda projektów
 4. Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
 5. Metoda dramy
 6. t) Zabawy paluszkowe,

 

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

            Pracujemy zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r., oraz wybranymi programami lub własnymi przedstawionymi corocznie w zestawie programów.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

            W placówce oferujemy zajęcia dodatkowe: muzyczno – rytmiczne, taneczne, kulinarne, teatralne, szachy, sztuka origami, gry logiczne PUS i Logico, religia, język angielski.

Realizujemy zajęcia specjalistyczne: dla dzieci niepełnosprawnych : logopedyczne, rehabilitacyjne, wwr, integracje sensoryczną, terapia ręki.

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLA

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę:

 1. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 2. Święto Pieczonego Ziemniaka,
 3. Uroczystość 11 Listopada,
 4. Akcja „Sprzątanie Świata”,
 5. Pasowanie na Przedszkolaka,
 6. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka,
 7. Dzień Świadomości Autyznu,
 8. Spotkanie z Mikołajem,
 9. f) Spotkania przy choince z rodzicami i pracownikami przedszkola ,
 10. g) Bal karnawałowy,
 11. h) Dzień Babci i Dziadka,
 12. i) Dzień Ziemi,

j)Dzień Flagi,

 1. k) Dzień Rodziny,

l)Spotkania integracyjne dla rodziców i dzieci nowo przybyłych do przedszkola,

ł) Festyn rodzinny,

 1. m) Dzień Dziecka,
 2. n) Uroczyste zakończenie edukacji przedszkolnej.

 

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

            Najczęściej stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców w wychowaniu:

 1. zebrania ogólne i grupowe,
 2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,
 3. prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wiersze, piosenki, eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły,
 4. zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców,
 5. zajęcia otwarte,
 6. zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów (psycholog, pedagog, lekarz),
 7. udział w uroczystościach przedszkolnych,
 8. włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
 9. udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wypełnianie ankiet
 10. wystawy, wycieczki,
 11. angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup, m.in. ( w miarę potrzeb

i możliwości).

 

DECYZYJNOŚĆ RODZICÓW

Rodzice mogą współdecydować w zakresie:

 1. udziału dziecka w zajęciach dodatkowych,
 2. czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
 3. udziału dziecka w wycieczkach,
 4. wyrażania zgody na umieszczanie zdjęć swego dziecka na stronie internetowej i na terenie przedszkola,
 5. ustalenia wysokości składek na radę rodziców i formie ich wydatkowania,
 6. wyeliminowania potraw, na które dziecko jest uczulone,
 7. wyboru przedstawicieli do rady rodziców i rad oddziałowych,
 8. wyrażania opinii dotyczących planu pracy, programów, kalendarza wycieczek, imprez, uroczystości przedszkolnych,
 9. organizacji imprez przedszkolnych,
 10. j) wygłaszania opinii na temat pracy placówki,
 11. k) składania propozycji jadłospisu.

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

            Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje przedszkole. Cele współpracy z instytucjami:

 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • uatrakcyjnienie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • poszerzenie kontaktów z ciekawymi ludźmi,
 • zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,
 • podtrzymywania tradycji organizowania imprez dla społeczności lokalnej,
 • włączanie się w organizowane na terenie miasta imprezy kulturalne, konkursy

 

PROMOCJA PRZEDSZKOLA

Działania promocyjne obejmują:

 1. prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 2. dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
 3. prowadzenie kroniki przedszkola, gazetki „Nasze osiągnięcia”,
 4. organizacja konkursów, uroczystości międzyprzedszkolnych,
 5. prowadzenie strony internetowej placówki,
 6. zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,
 7. prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach i na stronie internetowej przedszkola,
 8. dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 9. upowszechnianie informacji o przedszkolu (folder, gadżety z nadrukiem, logo− przedszkola itp.).

 

 

 

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI

     Placówka chętnie współpracuje z uczelniami wyższymi kształcącymi kadrę pedagogiczną. Praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Praktykanci są przydzielani do nauczycieli z co najmniej kilkunastoletnim stażem w pracy pedagogicznej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

 

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

               Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci wynikających w szczególności z:

 • wybitnych uzdolnień,
 • niedostosowania społecznego,
 • posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności,
 • zaburzeń komunikacji językowej,
 • choroby przewlekłej,
 • zaburzeń psychicznych,
 • sytuacji kryzysowych i traumatycznych,
 • zaniedbań środowiskowych,
 • trudności adaptacyjnych,

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i realizowana w szczególności w formie:

 • działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,
 • działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia w tym:
 • poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozę przedszkolną),
 • zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
 • zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych charakterze terapeutycznym,
 • porad, konsultacji dla rodziców i nauczycieli,
 • działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.

    Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
 • porad, konsultacji dla rodziców i nauczycieli,
 • objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

 

PRIORYTETY ROZWOJU NA LATA 2020 - 2025

 

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach pracy na poszczególne lata szkolne.

2020/2021

„Książki bawią, uczą i wychowują”

Zadanie:

Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków i dostarczanie okazji do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.

Wskaźniki – umiejętności dziecka:

 1. korzysta z kącika książki,
 2. wzbogaca zasób słownictwa,
 3. wzbogaca wrażenia i doznania estetyczne,
 4. szanuje książki,
 5. jest śmiałe i otwarte na kontakty,
 6. współdziała w zespole, dobiera role podczas zabawy w teatr i wciela się w role bohaterów z bajek,
 7. konstruuje dłuższe wypowiedzi na temat czytanych bajek, opowiadań,
 8. potrafi uważnie słuchać tekst czytany,
 9. zna utwory literackie dla dzieci i ich autorów,
 10. interesuje się tekstem i literami,

l)podejmuje działalność czytelniczą stymulującą rozwój mowy,

ł) odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia w toku różnorodnych form aktywności własnej.

 

2021/2022

„Mój kraj, moja mała ojczyzna’

Zadanie:

Kształtowanie świadomości przynależności do narodu i kraju, pozytywnego związku z Ojczyzną.

Wskaźniki – umiejętności dziecka:

 1. zna charakterystyczne cechy swojej okolicy i regionu,
 2. zna ważniejsze miasta w Polsce i rzeki,
 3. zna charakterystyczne stroje ludowe,
 4. zna symbole narodowe,
 5. zna sylwetki wybitnych Polaków,
 6. zna położenie Polski na mapie Europy,
 7. bierze aktywny udział w uroczystościach patriotycznych.

 

2022/2023

„Eksperymenty i doświadczenia – razem poznajemy świat”

Zadanie:

 Stwarzanie sytuacji edukacyjnych służących wspieraniu i zachęcaniu dzieci do podejmowania działań (np. eksperymentowanie, badanie, odkrywanie).

Wskaźniki – umiejętności dziecka:

 1. obserwuje zjawiska z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższym otoczeniu
 2. stawia pytania badawcze i weryfikuje je w trakcie prostych doświadczeń (np. z wodą, powietrzem, itp.)
 3. korzysta z lupy i szkła powiększającego,
 4. rozumie właściwości magnesu i termometru,
 5. samodzielnie formułuje wnioski z samodzielnych doświadczeń.

 

 

2023/2024

„Empatia- jestem otwarty na osoby starsze, chore, służę im pomocą”

Zadanie:

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

Wskaźniki – umiejętności dziecka:

 1. radzi sobie w sytuacjach trudnych,
 2. pełni role społeczne, c)rozwiązuje napięcia i konflikty,
 3. przyswaja normy i zasady postępowania, akceptowane społecznie,
 4. przechodzi od emocji słabo uświadomionych do świadomej kontroli,
 5. wyraża własne emocje w różnych formach aktywności,
 6. jest otwarte i wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka

 

2024/2025

„Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka”.

Zadanie:

Stymulowanie i doskonalenia sprawności psychomotorycznej, jak również przyswajanie, opanowywanie przez dziecko różnych umiejętności i nawyków ruchowych o znaczeniu zdrowotno– rekreacyjnym oraz sportowym.

Wskaźniki – umiejętności dziecka:

 1. uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów,
 2. posługuje się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej,
 3. estetycznie porusza się w czasie i przestrzeni,
 4. potrafi łączyć ruch z muzyką,
 5. wykazuje sprawność fizyczną,
 6. posiada umiejętności i doświadczenia prozdrowotne,
 7. dba o własne zdrowie, chroni je i wspomaga,
 8. uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów,
 9. posługuje się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.

 

 

 

EWALUACJA

           Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne. Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola.

            Ewaluacja programu odbędzie się poprzez:

 1. Gromadzenie informacji o realizacji zadań.
 2. Badanie osiągnięć dzieci.
 3. Hospitacje diagnozujące.
 4. Ocena efektywności działań.
 5. Bieżące przeglądy i lustracje.
 6. Opracowanie wniosków do pracy wynikających z pełnionego przez dyrektora przedszkola nadzoru pedagogicznego oraz przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej.
 7. Dokumentacja pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej (sprawozdania, plany miesięczne, arkusze obserwacji, protokoły zebrań z rodzicami i inna).
 8. Badanie dojrzałości szkolnej.
 9. Ocena efektywności działań.
 10. Analiza ankiet badających losy absolwentów.
 11. Raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad placówką.
 12. Wyniki kontroli organów kontrolnych (finansowych, inspekcji sanitarnej, p. pożarowej itp.).
 13. Prezentacja wyników i wniosków (raport z ewaluacji zewnętrznej, coroczna informacja o realizacji planu pracy przedszkola przekazywana na spotkaniu z rodzicami i Radą Rodziców).
 14. .Analiza realizacji zadań i ich efektów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 15. Zebranie informacji na temat działań promocyjnych placówki (artykuły, strona internetowa, dyplomy, podziękowania, dobre praktyki).

 

 

EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

            Efektem wspólnie podejmowanych działań jest przedszkole, w którym procesy wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji podporządkowane są indywidualnym potrzebom dzieci. Nasze przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci czują się ważne, bezpieczne, mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania, a rodzice mają zaufanie do osób pracujących z ich pociechami. Do naszego przedszkola dzieci przychodzą z radością.

 

UWAGI O REALIZACJI KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 • Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.
 • Koncepcję zatwierdza Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców.
 • Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.
 • Wnioski wynikające z realizacji koncepcji dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej na posiedzeniu kończącym dany rok szkolny.
 • Uszczegółowieniem koncepcji pracy przedszkola jest roczny plan pracy przedszkola.
 • Koncepcja obowiązuje od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2025 roku.