Strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz naszą politykę prywatności.

Raport z ewaluacji wewnętrznej

RAPORT

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PRZEPROWADZONEJ

W PRZEDSZKOLU SAMORZADOWYM NR 3

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

WYMAGANIE

Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

 

 

Zespół ewaluacyjny:
Anna Pytlewska
Joanna Woldańska
Katarzyna Ślusarczyk


Prezentowany raport przedstawia wnioski płynące z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie. Głównym celem prowadzonych badań było poddanie analizie zagadnienia, czy zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. W trakcie ewaluacji zebrano informacje pochodzące z ankiet przeprowadzonych wśród rodziców i nauczycieli naszej placówki oraz wywiadu przeprowadzonego z dyrektorem placówki i na podstawie analizy dokumentów.


II. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej.
1. Cele ewaluacji wewnętrznej.
Zebranie informacji na temat, czy zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
2. Zakres diagnozowania.
Obszar: „ Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi”
Wymaganie: „Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi”
3. Pytania kluczowe:
Czy dyrektor zachęca nauczycieli do angażowania się w planowanie
i realizację planu pracy przedszkola?
Czy nauczyciele doskonalą się zawodowo i czy są do tego zachęcani?
Jaki wpływ na zarządzanie przedszkolem mają nauczyciele i rodzice?
Czy zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci?
Jakie starania podejmuje dyrektor dla wzbogacenia bazy dydaktycznej?
Czy w przedszkolu są ustalone i przestrzegane procedury dotyczące bezpieczeństwa?


III. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.

1. Wskazania źródeł informacji o jakości pracy przedszkola
w obszarach objętych ewaluacją:
- dyrektor,
- rodzice,
- nauczyciele,
- dokumenty wewnątrzprzedszkolne.

2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych w ewaluacji:
- wywiad z dyrektorem przedszkola,
- ankiety: rodzice, nauczyciele,
- analiza dokumentów.

IV. Prezentacja wyników ewaluacji.

1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców. Kwestionariusz ankiety został przygotowany
w celu poznania opinii rodziców na temat, czy zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. Kwestionariusz składał się z 5 pytań. Zostało rozdanych 200 ankiet, zwrócono 29 ankiet.
W badaniu wzięło udział 29 rodziców. Poniżej przedstawiamy opracowane wyniki ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.

 
PYTANIE 1 ODPOWIEDZI IL. ODP. PROCENT

W jaki sposób dyrektor przedszkola
oraz
nauczyciele zachęcają rodziców do angażowania
w planowanie pracy przedszkola?
Wspólne przygotowanie imprez okolicznościowych 12 41,4%
Zebrania z rodzicami 10 34,5%
Zachęcanie do zgłaszania się do Rady Rodziców 6 20,7%
Udział w konkursach 5 17,2%
Ogólne zachęcanie do angażowania się w życie placówki i wyrażanie opinii na różne tematy 5 17,2%
W żaden sposób nie zachęcają 4 13,8%
Wybór Kart Pracy 4 13,8%
Stronę internetową 4 13,8%
Tablice ogłoszeń 3 10,3%
Rozmowy indywidualne 2 6,9%
Przynoszenie rekwizytów do kącików i zajęć 2 6,9%
Nie ma możliwości organizacji wycieczek z powodu COVID-19 1 3,4%
Pozyskiwanie funduszy na nagrody 1 3,4%
Wybór firmy ubezpieczeniowej 1 3,4%
W bieżącym roku szkolnym brakuje kontaktu nauczyciela
z rodzicem, nie wiem nic
o swoim dziecku 1 3,4%
Pani dyrektor wcale, ale nauczycielki są cudowne
i kontaktowe 1 3,4%
Brak odpowiedzi 1 3,4%

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że dyrektor i nauczyciele zachęcają rodziców do angażowania się w planowanie pracy przedszkola najbardziej poprzez wspólne przygotowanie imprez okolicznościowych (41,4%), w czasie zebrań z rodzicami (34,5%)
i poprzez zgłaszanie się do Rady Rodziców (20,7%). W mniejszym stopniu podany został udział w konkursach (17,2%), ogólne zachęcanie do angażowania się w życie placówki i wyrażanie opinii na różne tematy (17,2%), wybór Kart Pracy (13,8%), poprzez stronę internetową (13,8%), tablice ogłoszeń (10,3%), rozmowy indywidualne (6,9%) przynoszenie rekwizytów do kącików i zajęć (6,9%), wybór firmy ubezpieczeniowej (3,4%).
Niektórzy rodzice (13,8%) twierdzą, że nie są w żaden sposób zachęcani do planowania pracy, a pojedyncze osoby podają,
że w bieżącym roku szkolnym brakuje kontaktu z nauczycielem, że z panią dyrektor wcale nie ma kontaktu, ale nauczycielki są cudowne i kontaktowe oraz jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie i jedna osoba za powód braku organizacji wycieczek podaje covid-19.

Wniosek:
Analizując odpowiedzi na 1 pytanie stwierdza się, że rodzice najbardziej są zachęcani do angażowania się w planowanie pracy przedszkola poprzez wspólne przygotowanie imprez okolicznościowych i podczas zebrań z rodzicami.

 
PYTANIE 2 ODPOWIEDZI IL. ODP. PROCENT

W jaki sposób przedszkole pozyskuje
i
wykorzystuje opinie rodziców
na temat swojej pracy? Zebrania z rodzicami 22 75,9%
Rozmowy telefoniczne 19 65,5%
E-mail, wiadomości tekstowe 16 55,2%
Rady rodziców – spotkania 14 48,3%
Indywidualne spotkania nauczyciela z rodzicem 12 41,4%
Imprezy okolicznościowe 11 37,9%
Rozmowy poza wyznaczonymi godzinami konsultacyjnymi 6 20,7%
Zajęcia otwarte 4 13,8%
Projekty realizowane na terenie przedszkola, np. konsultacje, warsztaty
i wykłady dla rodziców 3 10,3%

Dyrektor i nauczyciele wg rodziców zachęcają do angażowania się w planowanie pracy placówki. Dyrektor i nauczyciele dokonują tego, jak odpowiedzieli rodzice, w szczególności podczas zebrań z rodzicami – tak wskazało przeszło 75% respondentów. Rodzice stwierdzili, że informacje są przekazywane telefonicznie – tak odpowiedziało ponad 65% badanych. Ponad połowa ankietowanych- 55% korzysta z e-maili i wiadomości tekstowych, a prawie połowa bo ponad 48% badanych opinie swe wyraża w trakcie spotkań Rady Rodziców. Ponad 41% jako odpowiedź podaje indywidualne spotkania nauczyciela z rodzicem. Rzadziej są prowadzone rozmowy poza wyznaczonymi godzinami konsultacyjnymi - ponad 20%. Najmniej odpowiedzi wskazywało zajęcia otwarte - ponad 13% i projekty realizowane na terenie przedszkola - ponad 10% badanych. Dwóch ankietowanych nie zaznaczyło żadnej z powyższych odpowiedzi, natomiast napisali, że brak okoliczności do wyrażania swojej opinii oraz komunikacja jest bardzo kiepska.

Wniosek:
Analizując odpowiedzi na 2 pytanie stwierdza się, że największe pozyskiwanie i wykorzystanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola odbywa się w czasie zebrań z rodzicami i podczas rozmów telefonicznych. Połowa ankietowanych podaje e-mail, wiadomości tekstowe i spotkania Rady Rodziców. W najmniejszym stopniu w czasie zajęć otwartych i projektów realizowanych na terenie przedszkola. Tylko dwóch ankietowanych twierdzi, że w obecnym roku szkolnym brakuje komunikacji z przedszkolem.

 

Jako konkretne przykłady podano:
- wybór ubezpieczeń – 36,4%
- rodzice decydują o przeznaczeniu pieniędzy z Rady Rodziców
i innych sprawach – 27,3%
- wprowadzenie kocyków i poduszek na prośbę rodziców, wskazówki dotyczące żywienia – 18,2%
- zakup zabawek i sprzętu – 18,2%
- o możliwości przynoszenia przez dzieci zabawek do przedszkola – 9,1%
- wypoczynek dzieci w przedszkolu – 9,1%
- godziny pobytu dzieci na dworze w czasie upałów – 9,1%
- wybór kart pracy – 9,1%
- godziny otwarcia przedszkola – 9,1%
- zabawy okolicznościowe – 9,1%

Wniosek:
Analizując odpowiedzi na 3 pytanie, stwierdza się, że ponad połowa ankietowanych nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie lub nie potrafi podać konkretnych przykładów wniosków, które miały wpływ na pracę przedszkola. Niecałe 40% rodziców wskazuje konkretne przykłady wniosków: najwięcej wniosków dotyczących wyboru firmy ubezpieczeniowej i decyzji o przeznaczeniu pieniędzy z Rady Rodziców i innych sprawach, oraz zakupie zabawek i sprzętu.
W mniejszym stopniu rodzice podają wnioski dotycząc godzin otwarcia przedszkola, wypoczynek dzieci w przedszkolu, godziny pobytu dzieci na dworze w czasie upałów, o możliwości przynoszenia przez dzieci zabawek do przedszkola, wybór kart pracy i decyzji
w sprawie zabaw okolicznościowych.


Wniosek:
Analizując pytanie czwarte stwierdza się, że większość rodziców (69%) nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie, nieznaczna część ankietowanych (17,2%) nie zgłaszało opinii lub nie jest wstanie wskazać konkretnych przykładów. Kilka osób (10,3%) uważa, że przedszkole funkcjonuje sprawnie i nie wymaga modyfikacji, natomiast jeden ankietowany za przykład wykorzystania jego opinii podaje wprowadzenie większej ilości imprez okolicznościowych.

Za konkretne przykłady przestrzegania procedur dotyczących bezpieczeństwa ankietowani podają:
* 1 – ankietowany nie wie w jaki sposób zostały ustalone, ale uważa, że są dobrze ustalone i prawidłowo przestrzegane – 5%,
* 11 - ankietowanych podaje, że na podstawie przepisów odgórnych został stworzony statut i procedury bezpieczeństwa, które są przestrzegane przez personel i rodziców - 55%,
*5 - ankietowanych pisze, że dzieci są przeprowadzane z szatni do sali i z sali do szatni przez pracowników przedszkola, są wydawane tylko osobom upoważnionym – 25%,
*5 – ankietowanych podaje, że organizowany jest próbny alarm przeciwpożarowy - 25%,
* 4 – ankietowanych pisze, że procedury są przedstawione rodzicom na zebraniu i umieszczone na stronie internetowej – 20%,
* 3 – ankietowanych pisze, że organizowane są spotkania ze strażą pożarną, policją -15%,
* 3 – ankietowanych podaje za przykład zajęcia dydaktyczne
o bezpieczeństwie – 15%,
* 3 - ankietowanych za przykład podaje zakaz wchodzenia na teren przedszkola – 15%,
* 3 – ankietowanych podaje, że dzieci są pilnowane na terenie przedszkola i poza nim - 15%,
* 3 - ankietowanych za przykład daje pomiar temperatury lub oświadczenia o stanie zdrowia – 15%,
* 3 – ankietowanych podaje za przykład dezynfekcje, dbanie
o czystość lub współpracę z sanepidem 15%,
* 1 –ankietowany uważa, że przestrzegane są normy odnośnie covid-19 – 5%,
* 1 – ankietowany pisze, że nauczyciele i pracownicy są przeszkalani
z pierwszej pomocy – 5%,
*1 – ankietowany podaje, że dla osób alergicznych jest szykowany odpowiedni posiłek – 5%.

Wniosek:
Analizując odpowiedzi można stwierdzić, że zdecydowana większość (69%) ankietowanych uważa, że w przedszkolu są przestrzegane procedury bezpieczeństwa, które wynikają z przepisów. Zdecydowana mniejszość nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie (17%), nie ma informacji na ten temat (7%) i tyle samo ankietowanych (7%) uważa, że procedury bezpieczeństwa nie są przestrzegane, a każdy może odebrać dziecko z przedszkola przy czym 25% ankietowanych jest odmiennego zdania i uważa, że dzieci są wydawane tylko osobom upoważnionym.

2. Opracowanie ankiety na temat: „Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi” przeprowadzonej wśród nauczycieli zatrudnionych w naszej placówce. Badanie miało charakter anonimowy. Wzięło w nim udział 10 nauczycieli. Kwestionariusz ankiety wykorzystany w badaniu zawiera pytania otwarte, stwarzające możliwość swobodnej i nieskrępowanej wypowiedzi respondentów.


PYTANIE NR 1
W jaki sposób dyrektor zachęca nauczycieli do angażowania się w planowanie i realizację planu pracy przedszkola?
Z uzyskanych danych wynika, że dyrektor zachęca nauczycieli do angażowania się w planowanie i realizację planu pracy przedszkola poprzez:
– przedstawianie korzyści płynących z właściwego planowania
i realizacji planu pracy,
– powoływanie zespołów zadaniowych, stwarzanie atmosfery współpracy i zachęcanie do pracy zespołowej,
– organizowanie spotkań, podczas których plan pracy jest przedstawiany i omawiany,
– zachęcanie do dyskusji na temat tworzonego lub realizowanego planu pracy i wnoszenia wniosków,
– przydzielanie zadań do wykonania,
– nagradzanie za wykonaną pracę.

PYTANIE NR 2
W jaki sposób dyrektor zachęca nauczycieli do doskonalenia zawodowego?
Ankietowani wymienili następujące działania dyrektora podejmowane w celu zachęcania nauczycieli do doskonalenia zawodowego:
• przedstawianie nauczycielom aktualnych propozycji szkoleń, warsztatów, studiów,
• dofinansowywanie form doskonalenia zawodowego,
• organizowanie rad szkoleniowych,
• przydzielanie dodatkowych godzin zajęć z dziećmi zgodnie
z kwalifikacjami nauczyciela,
• umożliwianie i pomoc w uzyskaniu awansu zawodowego.

PYTANIE NR 3
Proszę podać przykłady doskonalenia zawodowego, w którym Pani uczestniczyła w ostatnim roku szkolnym.
Ankietowani nauczyciele wymienili formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyli w ostatnim roku szkolnym. Są to:
• „Nowy rok szkolny 2020/2021 i nowe przepisy oświatowe”,
• „Obserwacja lekcji z uwzględnieniem kompetencji kluczowych”,
• Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego”,
• „Rozmowa z nauczycielem po obserwacji lekcji”,
• „Podsumowanie pracy od 1 września 2020r. - refleksje, rekomendacje i plany”,
• „Odporność psychiczna nauczyciela i dyrektora w bieżącym roku szkolnym”,
• „Poradnik przedszkolnej polszczyzny, czyli na naukę dobrych językowych praktyk nigdy nie jest za …wcześnie”,
• „Realizacja zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej”,
• „Bezpieczeństwo i higiena głosu”,
• „Logopedyczne badania przesiewowe”,
• „Bezpieczeństwo w szkole i placówce oświatowej”,
• „Od zaciekawienia do porozumienia, czyli co warto wiedzieć
o komunikowaniu się”,
• „Aktualny status prawny nauczyciela logopedy w przedszkolach, szkołach i placówkach w 2021 r.”,
• „Pedagogiczny kod Leonarda da Vinci. Obserwacja tematyczna
i ćwiczenia uwagi jako podstawa realizacji oczekiwań poznawczych dzieci i nauczycieli”,
• Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
• „Wpływ wysokich technologii informacyjnych na rozwój mowy dziecka”,
• „Dbaj o zdrowie przedszkolaku – rusz się!”,
• „Inspiracje muzyczno-plastyczne dla przedszkolaków”,
• „Wirtualne inspiracje – padlet w przedszkolu”,
• „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”,
• „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania w przedszkolu”,
• „Jak pracować z Elementarzem? Czyli pierwsze kroki
w metodzie sylabowej CDN Sosnowiec”,
• „Jak pomóc uczniowi radzić sobie z sytuacjami wywołującymi lęk?”,
• „Autyzm – praca nad zachowaniami”,
• „Design Thinking w edukacji”,
• „Pedagogika przyrody”,
• „Bezpieczna przestrzeń emocjonalna w szkole. Radzenie sobie
z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów”,
• „Budowanie świadomości emocjonalnej i odporności psychicznej uczniów”,
• „Trening koncentracji uwagi i pamięci”,
• „Szkoła myślenia”,
• „Inspiracje muzyczno-plastyczno-techniczne dla przedszkolaków i klas I-III”,
• „Multisensoryczne formy wspierania rozwoju dzieci
i młodzieży. Zastosowanie metody Porannego Kręgu w pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym,
a także z dziećmi i z młodzieżą z niepełnosprawnością”,
• „Metoda Ruchu Rozwijającego – I stopień”,
• „Wyznaczanie dzieciom granic oraz elementy asertywnej komunikacji z wychowankami i ich rodzicami”,
• „Terapia ręki – odpowiednia droga i działanie terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju dzieci oraz młodzieży”,
• „W przedszkolu i szkole na ludowo”,
• „Rola bajek terapeutycznych”,
• „Trudny rodzic – jak efektywnie współpracować z rodzicem”,
• „Po co dzieciom superbohaterowie?”,
• „DoDo Tok – edukacja dwujęzyczna”,
• „Przedszkolak w dżungli pomysłów”,
• „Małe szczęścia – Nauczycielu odkryj ich moc”,
• „Zabawy i ćwiczenia muzyczne rozwijające muzykalność dzieci w edukacji przedszkolnej”,
• „Kurs instruktora rytmiki”,
• „Bajki terapeutyczne dla dzieci”,
• „Warsztaty wiosenne – Wiosenne porządki”,
• „Jak rozpocząć przygodę z TUS?”,
• „Dane osobowe RODO”,
• „TUS a praca nad emocjami”,
• „Dziecko z cukrzycą”,
• „Zaawansowane kodowanie na dywanie”,
• „Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”,
• „Eksperymenty WOW”,
• „Rozwijanie teorii umysłu”,
• „Praca z dzieckiem nieśmiałym”,
• „Edukacja zdalna w nauczaniu przedszkolnym”,
• „Praca nad normami społecznymi”,
• „WspieraMy – działaMy, czyli jak prawidłowo i harmonijnie wspomagać rozwój dziecka”,
• „Nauczyciel ma czas”,
• „Nauczycielu! Właścicielu! Czas zaprzyjaźnić się
z Instagramem"
• „Zarządzasz czasem czy sobą w czasie?”,
• „Radosne „Less is more” czyli kiedy nauczyciel osiąga lepsze wyniki robiąc ...mniej”,
• „Zajęcia hybrydowe z dziećmi? No problem!”,
• „Rola ZOO w ratowaniu dzikiej przyrody”,
• „Kiedy na lekcji pojawia się złość, smutek, niepokój … Praktyczne pomysły na pracę z emocjami”,
• „Wyrzucić, czy twórczo wykorzystać? Jak sprytnie wprowadzić ECO zagadnienia do zajęć w szkole”,
• „ABC skutecznej reklamy na Facebooku”,
• „Co słychać na wiosennej łące? E-warsztaty z eko-plastyki”,
• „Najpiękniejszy jest świat w kolorach”,
• „Nie całkiem poważnie o całkiem poważnych błędach językowych”,
• „Neurodydaktyka: w stronę nowego modelu kształcenia
i edukacji”,
• „MISTRZ JUJITSU, WIELKI SŁOŃ, ZDARTA PŁYTA, czyli bardzo praktyczne sposoby na nauczycielską asertywność”,
• „Jak motywować dzieci do działania?,
• „Play It Out Loud. Drama w pracy z dzieckiem nieśmiałym”.


PYTANIE NR 4
Co świadczy o użyteczności wniosków z nadzoru pedagogicznego?
Odpowiadając na pytanie nr 4 respondenci stwierdzili, że
o przydatności wniosków z nadzoru pedagogicznego świadczą:
• szybkie dostrzeganie obszarów wymagających usprawnienia,
co przekłada się na poprawę jakości pracy placówki,
• dobra opinia rodziców o przedszkolu,
• plany pracy przedszkola dostosowane do potrzeb placówki.


PYTANIE NR 5
Jaki wpływ mieli nauczyciele na:
a) planowanie ewaluacji wewnętrznej?
– ustalili obszar do ewaluacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
– wybrali zespół ewaluacyjny.
b) realizację ewaluacji wewnętrznej?
– postawili pytania kluczowe dla badanego zagadnienia,
– opracowali narzędzia badawcze i przeprowadzili badania z ich zastosowaniem.

c) formułowanie wniosków i rekomendacji z ewaluacji wewnętrznej?
- członkowie zespołu ewaluacyjnego sformułowali wnioski
i rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań.

d) modyfikację planów pracy i programów realizowanych
w przedszkolu?
- nauczyciele na posiedzeniu Rady Pedagogicznej analizowali wnioski i rekomendacje wynikające z ewaluacji wewnętrznej,
- członkowie poszczególnych zespołów wyłonionych przez Radę Pedagogiczną dokonali modyfikacji odpowiednich planów pracy,
- nauczyciele uczestniczyli w wyborze programów wychowawczych,
- tworzyli programy autorskie realizowane w przedszkolu.

e) współpracę z osobami i instytucjami środowiska lokalnego?
– powołano zespół zadaniowy do spraw współpracy ze środowiskiem lokalnym,
– opracowany został plan współpracy ze środowiskiem lokalnym
i modyfikowano go według potrzeb placówki,
– nauczyciele bezpośrednio kontaktowali się z przedstawicielami poszczególnych instytucji wspomagających pracę przedszkola, zbierali opinie i informacje zwrotne, podejmowali współpracę na podstawie potrzeb swoich wychowanków i realizowanych tematów.

PYTANIE NR 6
Proszę podać przykłady wykorzystywania aktualnej wiedzy
z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych:
Z analizy uzyskanych danych wynika, że nauczyciele wykorzystują wiedzę z wymienionych wyżej zakresów podczas:
• tworzenia własnego warsztatu pracy,
• prowadzenia obserwacji i diagnoz,
• tworzenia kart pracy, programów oraz planów pracy,
• prowadzenia pracy korekcyjno – kompensacyjnej
z dzieckiem,
• pracy z dzieckiem zdolnym,
• prowadzenia spotkań z rodzicami,
• rozwiązywania problemów wychowawczych w grupie,
• sporządzania informacji o dziecku.

PYTANIE NR 7
W jaki sposób w przedszkolu ustalone zostały i są przestrzegane procedury dotyczące bezpieczeństwa, w tym sposobów działania
w sytuacjach trudnych i kryzysowych?
Z analizy wypowiedzi respondentów na tak postawione pytanie wynika, że:
• procedury dotyczące bezpieczeństwa, w tym sposobów działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych są opracowywane,
a następnie zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną,
• z w/w procedurami zapoznają się wszyscy pracownicy przedszkola, którzy jednocześnie są zobligowani do wdrażania ich w życie,
• Pani Dyrektor przeprowadza systematyczne kontrole przestrzegania procedur bezpieczeństwa przez pracowników przedszkola,
• w razie zaistnienia sytuacji trudnych pracownicy odwołują się do odpowiednich procedur i postępują według ich zapisów.

3.Wywiad z dyrektorem:
Po przeprowadzeniu wywiadu z dyrektorem przedszkola stwierdza się, że wnioski z nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania WDN, dyrektor opracowuje plan budżetowy, arkusz organizacyjny przedszkola, przydział czynności dodatkowych dla nauczycieli, planuje współpracę z instytucjami i rodzicami, aktualizuje procedury i statut, organizuje różne formy współpracy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami.

Aby przyczynić się do rozwoju przedszkola zostały podjęte liczne działania, m.in. związane z Rocznym Planem pracy dotyczące książek i czytelnictwa, realizacja wniosków nauczycieli dotycząca dopasowania bazy dydaktycznej przedszkola oraz wnioski i zalecenia dyrektora dotyczące poprawy jakości kształcenia. Motywowanie poprzez nagrody i zachęty słowne oraz propozycje ciekawych ofert szkoleniowych i kursów.
Zarówno rodzice, jak i nauczyciele zawsze mogą złożyć wnioski dotyczące zarządzania przedszkolem i tym samym mieć na nie bezpośredni wpływ. Korzystają z tego przywileju poprzez spotkania z dyrektorem, rozmowy, kontakt mailowy czy telefoniczny. Wnioski rodziców dotyczą ubezpieczenia dzieci, czasu pobytu dziecka w przedszkolu, uczestnictwa dzieci w zajęciach z religii, organizowania uroczystości takich jak mikołajki, Dzień Dziecka. Wnioski nauczycieli dotyczą przede wszystkim: zmiany w statucie dotyczące pracy zdalnej, wzbogacanie biblioteczek grup, wyposażenie multimedialne przedszkola.
Dyrektor wykorzystał opinie nauczycieli i rodziców do modyfikacji pracy przedszkola m.in. do tworzenia i realizacji programów edukacyjnych, ciekawych scenariuszy zajęć i uroczystości, dokonywania ewaluacji rocznych programów pracy.
Aby zapewnić wspomaganie zewnętrzne dyrektor po rozpoznaniu potrzeb przedszkola organizuje doskonalenie nauczycieli – warsztaty, samokształcenie, dyrektor powołuje również zespoły odpowiedzialne za przeprowadzanie diagnozy, ocenia prowadzone działania, organizuje współpracę z instytucjami m.in. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Biblioteką Publiczną, ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Umożliwia też nauczycielkom wykorzystanie aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych finansując formy doskonalenia nauczycieli z w/w zakresu, poprzez zakup czasopism branżowych „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie przedszkolne”, dyrektor opiniuje programy autorskie nauczycieli odwołujące się do aktualnej wiedzy z w/w zakresu.
Dyrektor podejmuje działania w celu zapewnienia warunków odpowiednich do rozwoju dzieci takie jak: wyposażenie sal w kąciki dydaktyczne, zabawki, książki, pomoce dydaktyczne, plac zabaw w zacienienie i piasek. Planuje w planie finansowym remonty sal, uzupełnienie bazy dydaktycznej i na bieżąco prowadzi przeglądy techniczne budynku.
Z wywiadu wynika również, że w przedszkolu ustalone zostały i są przestrzegane procedury dotyczące bezpieczeństwa, w tym sposób działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

4. Analiza dokumentów.
Analizie dokumentów podlegają: plany pracy, statut przedszkola, plan nadzoru pedagogicznego, sprawozdania, raporty z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej i inne. Po przeanalizowaniu dokumentów stwierdza się, że zapisy w statucie zawierają informacje na temat bezpieczeństwa dzieci, w planach pracy przedszkola uwzględniono zapewnienie warunków odpowiednich do rozwoju dzieci.
W przedstawionej dokumentacji zaplanowane są następujące działania z zakresu rozwoju dzieci:
*Statut:
- organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych
i wchodzeniu w różne osobowe interakcje, realizowanie dążenia dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej,
- wspomaganie oraz ukierunkowywanie rozwoju dziecka
z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym
i przyrodniczym,
- przedszkole rozwija zainteresowania swoim regionem poprzez tańce regionalne, piosenki ludowe, stroje regionalne, obyczaje ludowe,
- współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny
w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej,
- organizację zajęć dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
- zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci mających trudności i zapobieganie deficytom rozwojowym oraz praca
z dzieckiem zdolnym (rozpoznawanie problemów i poszukiwanie możliwości ich rozwiązywania, stwarzanie warunków do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania w przedszkolu, rozwijanie uzdolnień),
*Roczny program rozwoju wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego:
- kształtowanie postaw społecznych i wrażliwości emocjonalnej,
- tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających ekspresję muzyczną, wrażliwość estetyczną i słuchową poprzez różne formy obcowania
z muzyką,
- nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej, rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych
w codziennym życiu,
- pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich prozawodowych marzeń, wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
*Plan nadzoru pedagogicznego:
- obserwowanie, analizowanie i ocenianie przebiegu procesów kształcenia i wychowania,
- inspirowanie nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych
i metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji dzieci,
- przestrzeganie praw dziecka oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach,
- zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
- wspomaganie nauczycieli w celu inspirowania i intensyfikowania procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój dzieci,
- kontrola sposobu udzielania pomocy psychologiczno — pedagogicznej podczas bieżącej pracy.
Z analizy wynika również, że w przedszkolu opracowano procedury
i regulaminy zapewniające bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom t.j.
- procedura ewakuacji,
- procedura bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID- 19,
- obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu,
- procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy wychowankom,
- procedura postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się wychowanka z miejsca prowadzenia zajęć (miejsca pobytu),
- procedura postępowania w sytuacji próby odebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
- procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej dziecka,
- procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu
w przedszkolu,
- procedura postępowania nauczyciela z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze,
- regulamin sprawowania opieki nad dziećmi w czasie dowozu
i odwozu do przedszkoli i innych placówek na terenie Gminy Włoszczowa,
- procedura postępowania w przypadku użycia gazu powodującego narażenie zdrowia dzieci i pracowników przedszkola,
- procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go,
- Polityka Ochrony Dzieci — profilaktyka przemocy
i wykorzystywania seksualnego dzieci.
W planie nadzoru pedagogicznego zaplanowano realizację kierunków polityki oświatowej państwa poprzez:
a) zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim dzieciom
z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych: kontrola sposobu udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej podczas bieżącej pracy, monitorowanie efektywności udzielania pomocy psychologiczno — pedagogicznej, plan WDN: warsztaty metodyczne „Analiza i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej (diagnoza przedszkolna)”,
b) wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość, bezpieczne
i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych: monitorowanie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych
w przedszkolach, monitorowanie przygotowywania zajęć
z wykorzystaniem pomocy multimedialnych, tworzenie innowacyjnych rozwiązań metodycznych, plan WDN: webinarium „Praca z nowoczesnymi technologiami. Wykorzystanie technologii komputerowej do kontaktowania się z rodzicami”, warsztaty metodyczne „Wykorzystanie nowoczesnych pomocy multimedialnych w prowadzeniu zajęć z dziećmi”.
c) działania wychowawcze przedszkola: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych: obserwacja zajęć oraz sposobu upowszechniania praw dziecka.

W tegorocznym planie nadzoru pedagogicznego uwzględniono następujące ubiegłoroczne wnioski:
a) wykorzystywać technologie informacyjno — komunikacyjne oraz realizować zapisy podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolu,
b) dążyć do osiągania celów określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
c) zapewnić bezpieczeństwo dzieciom przebywającym
w przedszkolu,
d) stosować w codziennej praktyce przedszkolnej wiedzę
i umiejętności nabyte podczas różnych form szkoleń,
e) monitorować frekwencję dzieci sześcioletnich,
f) przygotowywać zajęcia z wykorzystaniem pomocy multimedialnych, tworzyć innowacyjne rozwiązania metodyczne.
Informacja o podejmowanych przez przedszkole działaniach wspomagających rozwój dzieci znajduje się w statucie przedszkola,
w rocznym programie rozwoju wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznego, w koncepcji pracy przedszkola, w planach
i sprawozdaniach z nadzoru pedagogicznego, w raportach z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, jak również w Indywidulanych Programach Edukacyjno — Terapeutycznych oraz w planach pomocy psychologiczno — pedagogicznej.
Informacje na temat działań przedszkola w sytuacjach trudnych
i kryzysowych zawarte są w statucie przedszkola, a procedury dotyczą: postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się wychowanka z miejsca prowadzenia zajęć (miejsca pobytu), postępowania w sytuacji próby odebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków, postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej dziecka, postępowania nauczyciela z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze, postępowania w przypadku użycia gazu powodującego narażenie zdrowia dzieci i pracowników przedszkola, Polityka Ochrony Dzieci — profilaktyka przemocy
i wykorzystywania seksualnego dzieci.
W minionym roku szkolnym zostały uwzględnione następujące wnioski z pełnionego nadzoru pedagogicznego:
a) poszerzano zakres działań nowatorskich w przedszkolu poprzez kontynuowanie programu dwujęzycznego „DoDoTok”,
b) promowano edukację przedszkolną poprzez inicjowane konkursy oraz stronę facebooka, na której zdalnie prowadzono pracę z dziećmi,
c) wzmocniono działania nauczycieli w zakresie systematycznej współpracy w planowaniu procesów edukacyjnych czego wyrazem jest systematyczne umieszczanie informacji
z propozycjami zajęć, zabaw, ćwiczeń dla dzieci,
d) podejmowano dalsze działania w kierunku rozwijania samodzielności dzieci w szczególności poprzez zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze.

W ewaluacji wewnętrznej w pracy przedszkola zostało uwzględnione systematyczne obserwowanie dzieci celem rozpoznawania ich potrzeb i dostosowania oddziaływań edukacyjno — wychowawczych oraz zacieśnianie kontaktów z rodzicami wychowanków tak, aby na bieżąco orientować się w zmianach zachodzących w indywidualnej sytuacji dziecka.
Wnioski: Po zapoznaniu się z dokumentacją przedszkola zespół potwierdził, że nauczyciele wraz z dyrektorem organizują pracę zgodnie ze Statutem Przedszkola, Planem Rozwoju i Arkuszem Organizacyjnym.

V. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy
V.1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe

1. Czy dyrektor zachęca nauczycieli do angażowania się
w planowanie i realizację planu pracy przedszkola?
W świetle uzyskanych danych wynika, że dyrektor zachęca nauczycieli do angażowania się w planowanie i realizację planu pracy placówki poprzez uświadamianie, jak ważne dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola jest zaangażowanie nauczycieli w planowanie i realizację planu pracy.

2. Czy nauczyciele doskonalą się zawodowo i czy są do tego zachęcani?
Z uzyskanych informacji wynika, iż w ostatnim roku szkolnym nauczycielki uczestniczyły w wielu różnych formach doskonalenia zawodowego m.in. w kursach, szkoleniach, szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej, warsztatach.
Z analizy danych wynika, że dyrektor zachęca nauczycieli do doskonalenia zawodowego przedstawiając propozycje aktualnych szkoleń, studiów i warsztatów, dofinansowując kursy, szkolenia, studia, organizując szkoleniowe posiedzenia rad pedagogicznych.

3. Jaki wpływ na zarządzanie przedszkolem mają nauczyciele
i rodzice?
Na podstawie opinii rodziców oraz dyrektora można stwierdzić, że rodzice mają wpływ na planowanie pracy przedszkola.
Mogą składać wnioski dotyczące zarządzania przedszkolem i robią to podczas bezpośredniego spotkania z dyrektorem, drogą mailową bądź telefonicznie. Na podstawie opinii rodziców oraz wywiadu z dyrektorem można stwierdzić, że rodzice mają wpływ na planowanie pracy przedszkola. Uczestniczą w tworzeniu kalendarza imprez, uroczystościach przedszkolnych oraz wpływają realnie na zarządzanie przedszkolem poprzez wybraną przez siebie Radę Rodziców. Niestety część rodziców nie wie o swoich możliwościach wpływania na pracę przedszkola, a część rodziców nie korzysta z tej możliwości.
Wpływ nauczycieli przedszkola na zarządzanie zgodny jest z ich kompetencjami zawodowymi. Nauczyciele wysoko oceniają możliwość swojego udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola.

4. Czy zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci?
W świetle uzyskanych danych wynika, że przedszkole zapewnia warunki do rozwoju dzieci.
Dyrektor organizuje pracę placówki zgodnie ze Statutem Przedszkola, arkuszami organizacyjnymi i wszystkimi regulaminami we współpracy z nauczycielami i rodzicami, co wynika z analizy dokumentów i ankiet.
Pani dyrektor celem zapewnienia prawidłowych warunków do rozwoju każdego dziecka, dokonuje oceny celowości, zasadności
i efektywności doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wdraża działania zapewniające podnoszenie jakości pracy placówki. Tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych. Podejmuje działania naprawcze i doskonalące mające na celu rozwój przedszkola.

5. Jakie starania podejmuje dyrektor dla wzbogacenia bazy dydaktycznej?
Dyrektor tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnia wychowankom
i nauczycielom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole. Dba o bazę przedszkola i wyposażenie
z uwzględnieniem potrzeb dzieci (adaptacja sal, placu przedszkolnego). Na bieżąco wzbogaca placówkę zgodnie
z potrzebami. Zapewnia środki dydaktyczne umożliwiające realizację przyjętych programów nauczania, realizowanych projektów pedagogicznych i innych działań dydaktyczno – wychowawczych.

6. Czy w przedszkolu są ustalone i przestrzegane procedury dotyczące bezpieczeństwa?
W przedszkolu są ustalone i przestrzegane procedury dotyczące zasad bezpieczeństwa, co potwierdziło 69% rodziców ankietowanych. Nauczyciele przedszkola jednomyślnie stwierdzają, że wszyscy znają
i przestrzegają procedury dotyczące bezpieczeństwa. Dyrektor nadzoruje, aby wszyscy pracownicy przedszkola posiadali ważny certyfikat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przestrzegali zasad BHP.

V.2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron

Celem strategicznym ewaluacji wewnętrznej była analiza działań zarządczych w zakresie sprawnego funkcjonowania i rozwoju przedszkola. W wyniku przeprowadzonych badań z użyciem zastosowanych technik i narzędzi można dokonać podsumowania uzyskanych informacji.

Mocne strony:
- dobra współpraca pomiędzy nauczycielami a dyrektorem - nauczyciele czują się motywowani do podnoszenia kwalifikacji i do wykorzystywania wiedzy zdobytej w czasie szkoleń, mają wpływ na planowanie pracy przedszkola,
- dobre relacje z rodzicami - mają wpływ na planowanie pracy przedszkola, wspierają nauczycieli w działaniach,
- wnioski z nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane i mają wpływ na podnoszenie jakości pracy przedszkola,
- pracownicy zostali przeszkoleni i przestrzegają przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dyrektor i nauczyciele zachęcają rodziców do angażowania się
w planowanie pracy przedszkola,
- nauczyciele i rodzice wysoko oceniają swój wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących przedszkola,
- w przedszkolu działa Rada Rodziców, która realnie wpływa na zarządzanie i rozwój przedszkola,
- nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego i zdobytą wiedzę wykorzystują w pracy dydaktyczno-wychowawczej, skutecznie pracują w zespołach, podejmują działania związane z awansem zawodowym, wzbogacają warsztat pracy, co sprzyja rozwojowi przedszkola,
- zarządzanie przedszkolem sprzyja jego rozwojowi poprzez działania dyrektora zapewniającego wspomaganie zewnętrzne, które są skuteczne i odpowiednie do aktualnych potrzeb placówki.

Słabe strony:
- nie wszyscy rodzice uważają, że przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dzieciom na terenie placówki, placu zabaw,
- niektórzy rodzice nie są w stanie wypowiedzieć się w kwestii pracy przedszkola zgodnie ze statutem czy wewnętrznymi regulaminami,
- nie wszyscy rodzice mają świadomość możliwości składania wniosków wpływających na planowanie pracy przedszkola,
- część rodziców niewystarczająco angażuje się w „życie grupy”, nie wychodzą z własnymi inicjatywami (może to być spowodowane brakiem czasu),
- kontakty rodzic – nauczyciel były słabsze co było spowodowane pandemią.

V. 3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola

1. Dalsze przestrzeganie funkcjonujących przepisów przez dyrektora, nauczycieli oraz rodziców dzieci.

2. Systematyczne prowadzenie zajęć tematycznych z dziećmi dotyczących prawidłowych wzorców i zasad bezpiecznego zachowywania się podczas zabaw oraz zajęć w przedszkolu i w domu, wskazywanie dzieciom unikania zagrożeń i zapobiegania im.

3. Dalsza kontrola bezpieczeństwa ze strony dyrektora.

4. Dalsze motywowanie nauczycieli ze strony dyrektora do podnoszenia kwalifikacji i wykorzystywania zdobytej wiedzy
w czasie pracy.

5. Uwzględnić indywidualne wnioski, opinie rodziców na przyszłość, dotyczące bezpieczeństwa w placówce.

7. Dalsze podejmowanie różnorodnych działań służących rozwojowi przedszkola.

8. Angażowanie wszystkich nauczycieli i rodziców w ewaluację wewnętrzną, np. poprzez uświadamianie im znaczenia ich opinii
i sugestii.

9. Dalsze uwzględnianie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

10. Częstsze uświadamianie rodzicom, że mają wpływ na planowanie pracy przedszkola.

V. 4. Wnioski do dalszej pracy:
1. Planowanie pracy grupy i przedszkola podczas zebrań ogólnych
i grupowych z rodzicami oraz na bieżąco w trakcie roku szkolnego.
2. Aktywizowanie Rady Rodziców i zachęcanie pozostałych rodziców do włączania się w życie grupy dziecka i placówki.
3. Dalsze wzbogacanie wyposażenia placówki w nowy sprzęt komputerowy, rzutnik multimedialny, odtwarzacze CD.
4. Uwzględnianie indywidualnych wniosków, opinii i pomysłów rodziców dotyczących sprawnego funkcjonowania i rozwoju przedszkola.

V. 5. Formy/ sposoby/ upowszechniania raportu
• Przedstawienie raportu Radzie Pedagogicznej,
• Opublikowanie raportu na stronie internetowej przedszkola

Formy współpracy ze środowiskiem lokalnym Ilość wskazań Wynik procentowy
a) Organizacja imprez przedszkolnych 12 100%
b) Udział w akcjach organizowanych przez przedszkole 11 92%
c) Organizacja różnych form spędzania czasu wolnego 3 25%
d) Angażowanie rodziców w sprawy dotyczące przedszkola 12 100%
e) Udział w akcjach organizowanych przez inne instytucje 11 92%
f) Działania mające na celu poprawę efektów nauczania i wychowania 10 83%
g) Poszukiwanie sponsorów na rzecz przedszkola 5 42%
h) Zamieszczanie artykułów w czasopismach, publikacje internetowe 5 42%
i) Inne 0 -

Wypełniając ankietę nauczycielki wskazały instytucje lub osoby, z którymi nawiązały współpracę w bieżącym roku szkolnym. Uzyskane odpowiedzi przedstawiają się następująco:

Z jakimi instytucjami lub osobami nawiązała Pani współpracę?

Ilość wskazań

Wynik procentowy

a) Urząd Gminy/Miasta/Starostwo Powiatowe

8

67%

b) Ośrodek Pomocy Społecznej

6

50%

c) Policja

5

42%

d) Straż Pożarna

3

25%

e) Kuratorzy Sądowi

2

17%

f) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

11

92%

g) Kościoły

7

58%

h) Nadleśnictwo

3

25%

i) Placówki ochrony zdrowia

0

-

j) Dom Kultury

12

100%

k) Biblioteki

7

58%

l) Banki

0

-

łSanepid

5

42%

m) Sklepy

4

33%

n) Schroniska dla zwierząt

0

-

o) Rada Rodziców

12

100%

p) PCK

0

-

r) Caritas

0

-

s) Kino/teatr

12

100%

t) Muzea

3

25%

u) Inne przedszkola, szkoły

12

100%

w) Zakłady pracy/firmy/przedsiębiorstwa

4

33%

z) Organizacje i stowarzyszenia pozarządowe

2

17%

       

Pytanie nr 6 zawarte w kwestionariuszu ankiety dotyczyło form współpracy ze środowiskiem lokalnym stosowanych przez nauczycielki. Odpowiedzi respondentek obrazuje poniższa tabela:

Które z niżej wymienionych form współpracy ze środowiskiem lokalnym Pani stosuje?

Ilość wskazań

Wynik procentowy

Imprezy, uroczystości przedszkolne

12

100%

wycieczki

9

75%

Zajęcia w terenie

7

58%

konkursy

12

100%

Akcje charytatywne

12

100%

Lekcje muzealne

3

25%

Spotkania z ciekawymi ludźmi

9

75%

Prelekcje, prezentacje

8

67%

inne

0

-

       

Respondentki zapytano również, czy dzieci chętnie biorą udział w inicjatywach podejmowanych we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Oto zestawienie uzyskanych wyników:

ZDECYDOWANIE TAK  ...................................... 9 osób (75%)

RACZEJ TAK .........................................................3 osoby (25%)

RACZEJ NIE ........................................................... brak wskazań

ZDECYDOWANIE NIE ......................................... brak wskazań

Nauczycielki wskazały także formy współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym, które ich zdaniem są stosowane zbyt rzadko i należałoby je rozpropagować. Są to wycieczki do ciekawych miejsc w naszym regionie, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz lekcje muzealne.

Wszystkie respondentki zadeklarowały, że informacje o podejmowanych przez nie działaniach są dostępne dla osób zainteresowanych (12 wskazań – 100%). W opinii ankietowanych inicjatywy te mają wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym (12 wskazań – 100%).

Analiza ankiety dla rodziców.

 

W badaniu wzięło udział 46 rodziców z wszystkich grup przedszkolnych. Respondenci udzielili odpowiedzi na 5 pytań. Wyniki przedstawiają się następująco:

Pyt. 1 : „Czy przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym?”

Analiza ankiet wykazała, że przedszkole aktywnie współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. 46 ankietowanych, co stanowi 100% badanej grupy udzieliło na to pytanie odpowiedzi twierdzącej.

Pyt. 2 : „W jakich przedsięwzięciach organizowanych wspólnie z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym brało udział państwa dziecko?”

Wskazania rodziców przedstawiają się następująco:

-        uroczystości i imprezy o charakterze integracyjnym – 46 osób (100%)

-        konkursy o różnorodnej tematyce organizowane na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim – 34 osoby (74%)

-        wycieczki – 27 osób (59%)

-        udział w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących ludzi             i zwierząt – 27 osób (59%)

-        spotkania z ciekawymi ludźmi na terenie placówki i poza nią – 17 osób (37%)

-        zajęcia warsztatowe dla rodziców i dzieci – 10 osób (22%)

-        prelekcje, prezentacje – 11 osób (24%)

 

Pyt. 3: „ Jakie korzyści wynikają z udziału dziecka w imprezach organizowanych przez przedszkole i instytucje lokalne?”

Zdaniem rodziców najważniejsze  korzyści dla dzieci wynikające z podejmowanych przez przedszkole działań to:

-        prezentowanie osiągnięć dzieci – 40 wskazań (87%)

-        poszerzanie wiedzy i doświadczeń dzieci – 37 wskazań (80 %)

-        prezentowanie talentów i umiejętności dzieci – 28 wskazań (61%)

-        rozwijanie i pogłębianie zainteresowań  dzieci – 26 wskazań (57%)

-        umiejętność współpracy w grupie – 24 wskazania (52%)

 

Ponadto ankietowani uznali, że  udział dzieci w różnorodnych przedsięwzięciach :

-        kształtuje u nich umiejętność kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach oraz miejscach użyteczności publicznej;

-        rozwija pozytywne postawy społeczne;

-        zapewnia ciekawe spędzanie czasu wolnego;

-        wpływa na właściwy rozwój emocjonalny;

-        zaspokaja dziecięcą ciekawość;

-        uczy otwartości w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;

-        rozwija w dzieciach empatię e stosunku do innych ludzi.

 

Pyt. 4.: „Czy bierze Pan/Pani udział w akcjach i imprezach organizowanych przez przedszkole i instytucje lokalne?”

 

Na to pytanie odpowiedzi twierdzącej udzieliło 42 osoby co stanowi 91% badanych.

Rodzice chętnie uczestniczą w podejmowanych przez nasza placówkę działaniach, pomagają w przygotowywaniu imprez i uroczystości przedszkolnych oraz lokalnych.

 

Pyt. 5.: „W jakich działaniach podejmowanych przez placówkę i instytucje lokalne chcieliby Państwo aktywnie  uczestniczyć w przyszłości?”

 

Odpowiadając na to pytanie rodzice deklarowali pomoc :

-        w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych – 7 osób (15%)

-        w organizowaniu wycieczek – 5 osób (10%)

-        w organizowaniu spotkań z ciekawymi ludźmi – 2 osoby (4%)

 

Dwoje respondentów – co stanowi 4% badanych zadeklarowało wsparcie finansowe podejmowanych przez placówkę i lokalne instytucje  inicjatyw. Pojawiły się też pojedyncze wypowiedzi, w których rodzice zaproponowali pomoc w organizacji zajęć warsztatowych, zabaw terenowych, olimpiad sportowych.

 Analiza ankiety dla partnerów

 

Badaniem zostały objęte trzy instytucje, z którymi nasza placówka prowadzi systematyczną współpracę. Są to:

-        Biblioteka Publiczna we Włoszczowie

-        Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie

-        Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie

 

Działania zrealizowane we współpracy z Biblioteką Publiczną we Włoszczwie:

 1. Zajęcia pt. „Barwy Jesieni”
 2. Spotkanie autorskie z p. Ewą Naporą
 3. Urodziny Kubusia Puchatka
 4. Zajęcia pt. „Domowe zwierzęta”
 5. Swiatowy Dzień postaci z Bajek
 6. Savoir-vivre dla przedszkolaka
 7. Swiatowy Dzień Pluszowego Misia
 8. Zajęcia pt. „Swiąteczne opowieści”
 9. Przedstawienie Jasełek Bożonarodzeniowych dla pracowników biblioteki
 10. „Kubusiowe spotkanie z książką” – 135 rocznica urodzin A.A. Milne
 11. Zajęcia pt. „Obchodzimy Tłusty Czwartek”
 12. Dzień Dinozaura
 13. Występ artystyczny z okazji Dnia Kobiet dla mieszkanek DPS we Włoszczowie i pracowników biblioteki
 14. Zajęcia pt. „Podróże z Nelą”
 15. Międzynarodowy Dzień Teatru
 16. Zajęcia pt. „Ekologiczny las oczami przedszkolaka”
 17. Głośne czytanie na dywanie – spotkanie z policjantami
 18. Barwy Narodowe – Swięto Flagi
 19. Dzień Przyjaciela
 20. Zajęcia pt. „Smerfna zabawa”

 

Współpracując z naszą placówką BP we Włoszczowie realizuje swoje podstawowe cele, jakimi są:

-        Popularyzacja książki i czytelnictwa;

-        Prowadzenie form pracy z czytelnikami służących popularyzacji sztuki, nauki oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego;

-        Integracja społeczności lokalnej

 

Wspólnie z KPP Włoszczowa zorganizowane zostały następujące inicjatywy:

-        Spotkanie profilaktyczne z policjantami „Bezpieczne ferie”

-        Udział przedszkolaków w Dniach Otwartych KPP Włoszczowa

-        Uczestnictwo dzieci w „Pikniku dla Bezpieczeństwa”

-        Spotkanie z policjantami w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

 

Policjanci edukowali najmłodszych w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podczas spędzania czasu wolnego, spotkania z „obcym’, kontaktów ze zwierzętami. Akcje „Dni otwarte KPP Włoszczowa SŁUŻĄC NIESIEMY BEZPIECZEŃSTWO” oraz „PIKNIK DLA BEZPIECZEŃSTWA” pozwoliły poznać najmłodszym obywatelom naszego miasta specyfikę służby policjanta jak również obejrzeć sprzęt policyjny.

 

W ramach współpracy z Domem Pomocy Społecznej we Włoszczowie zorganizowane zostały dwa spotkania okolicznościowe przedszkolaków z mieszkankami tej instytucji:

-        przedstawienie Jasełek Bożonarodzeniowych;

-        występ dzieci z okazji Dnia Kobiet

Spotkania z przedszkolakami realizują potrzeby mieszkańców DPS w zakresie nawiązywania kontaktów ze społecznością lokalną. Ponadto są dla nich ciekawą formą spędzania czasu wolnego.

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE

 

WNIOSKI:

 1. Przedszkole zbudowało w środowisku szeroka koalicję wspierająca jego działalność. Jednocześnie nasza placówka wzbogaca to środowisko swoimi działaniami.
 2.  Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym jest uzasadniona, potrzebna i celowa.
 3.  Przedszkole jest ośrodkiem integracji społeczności lokalnej oraz ośrodkiem kultury, sportu i rekreacji.
 4.  Podejmowane przez przedszkole inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego oraz współpraca z podmiotami działającymi w tym środowisku wpływają pozytywnie na wizerunek przedszkola oraz na rozwój, uwrażliwienie i uspołecznienie dzieci.

REKOMENDACJE:

 1.  Utrzymać dobry poziom współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
 2. Czynić starania w celu organizowania większej ilości spotkań z ciekawymi ludźmi oraz wycieczek po najbliższej okolicy.