Strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz naszą politykę prywatności.

Raport z ewaluacji wewnętrznej

RAPORT

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PRZEPROWADZONEJ

W PRZEDSZKOLU SAMORZADOWYM NR3

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Zespół ewaluacyjny: 

 1. Teresa Kuśmierczyk
 2. Halina Wójcik
 3. Anna Jamróz
 4. Joanna Woldańska

 

W roku szkolnym 2016/2017 w Przedszkolu Samorządowym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie zostało przeprowadzona ewaluacja, której przedmiotem była ocena działań przedszkola w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym. Zbieranie informacji w tym zakresie  opierało się na badaniach empirycznych prowadzonych przy pomocy odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, zaś wykorzystane techniki to: ankieta i wywiad kwestionariuszowy. Opracowano również potrzebne narzędzia badawcze, takie jak: kwestionariusze ankiet i kwestionariusz wywiadu.

Badania zostały przeprowadzone wśród nauczycieli i rodziców naszych wychowanków. Przeprowadzono również wywiad kwestionariuszowy z dyrektorem placówki.

 

Pytania kluczowe:

 1. Jakie są najważniejsze potrzeby środowiska lokalnego?
 2. Jakie działania podejmowane są przez przedszkole, aby zaspokoić potrzeby lokalnego środowiska?
 3. Czy podejmowane przez przedszkole działania służą zaspokajaniu potrzeb środowiska?
 4. Jakie są wzajemne korzyści wynikające ze współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym?                                                                                                 

Kryteria ewaluacji:

 1. Przedszkole rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego.
 2. Przedszkole uwzględnia zróżnicowane potrzeby środowiska lokalnego.
 3. Przedszkole zaspokaja potrzeby środowiska lokalnego.
 4. Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci.

Etapy ewaluacji:

Ewaluacja prowadzona była etapami:

 I etap

 • Opracowanie projektu i narzędzi ewaluacji, powołanie zespołu nauczycieli odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych działań.
 • Przygotowanie kwestionariuszy ankiet skierowanych do: nauczycieli i rodziców, kwestionariusza wywiadu z dyrektorem.

 

II etap

 • Opracowanie wyników badań, omawianie wyników badań w zespole.

 

Analiza wywiadu przeprowadzonego z dyrektorem placówki

 Proszę wymienić instytucje i organizacje stanowiące lokalne środowisko przedszkola.

Pani dyrektor stwierdziła, że nasza placówka współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami lokalnymi. Są to:

 • Dom Kultury
 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Dom Pomocy Społecznej
 • Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 i Nr 2
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2 i Nr 3
 • Nadleśnictwo Włoszczowa
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włoszczowie
 • Biblioteka Publiczna we Włoszczowie
 • Powiatowa stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
 • Parafia bł. J. Pawłowskiego we Włoszczowie
 • Parafia Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie
 • Przedszkola Publiczne i niepubliczne (Wola Wiśniowa, Bebelno)
 • Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
 • Urząd Gminy we Włoszczowie
 • Straż Pożarna
 • Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie
 • Sąd Rodzinny
 • Caritas
 • Fundacja „Młodzi Młodym”
 • Towarzystwo „Nasz Dom”

 Proszę wymienić najważniejsze inicjatywy podjęte przez przedszkole na rzecz środowiska w ostatnim czasie.

Do najważniejszych inicjatyw pani dyrektor zaliczyła:

 • Przegląd Małych form Scenicznych „Ludowa Nutka Małego Ludka”
 • ‘Festyn Rodzinny w leśniczówce w Koniecznie
 • „Jasełka Bożonarodzeniowe” w Bibliotece Publicznej i w Domu Pomocy Społecznej
 • Udział dzieci w akcji „Sprzątanie świata”
 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • „Dzień Otwartych Drzwi”
 • udział w programie „Nie pal przy mnie”
 • zbiórka pieniędzy w akcji „Góra grosza”
 • występy dzieci dla seniorów {babć i dziadków)
 • organizacja konkursów, wycieczek, uroczystości
 • założenie Niebieskiej Karty dla jednej rodziny i objęcie szczególną opieką dwojga dzieci.

 W jaki sposób pozyskuje pani informacje na temat potrzeb i możliwości środowiska lokalnego?

 

Informacje na temat potrzeb pani dyrektor pozyskuje z:

 • lokalnych czasopism;
 • informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy;
 • wymiany korespondencji z instytucjami, które pisemnie proponują naszej placówce uczestnictwo w organizowanych inicjatywach;
 • rozmów z kierownikami jednostek organizacyjnych;
 • wniosków wysuwanych podczas zebrań Rady Rodziców oraz posiedzeń Rady Pedagogicznej;
 • wskazówek uzyskanych od partnerów i rodziców;
 • obserwacji własnych

Proszę wymienić działania dydaktyczno-wychowawcze prowadzone przez przedszkole przy współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.

 

Przedszkole w minionym roku szkolnym prowadziło następujące działania dydaktyczno-wychowawcze:

 • Spotkania z policjantami i strażakiem
 • Uczestnictwo w akcji „Cała polska czyta dzieciom”
 • Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej we współpracy z Powiatową stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
 • Edukację proekologiczną (Nadleśnictwo) poprzez zwiedzanie izby edukacyjnej
 • Edukację patriotyczną („Barwy Narodowe – Swięto Flagi, projekt „Kino – Przedszkole”)
 • Edukację ekologiczną (Udział w cyklu zajęć w ramach projektu „Kino-Przedszkole”, dokarmianie ptaków we współpracy z Nadleśnictwem)
 • Przybliżanie postaci z literatury dziecięcej – uczestnictwo dzieci w cyklu zajęć prowadzonych przez Bibliotekę Publiczną we Włoszczowie.

 Czy współpraca przedszkola z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój dzieci?

 

Pani dyrektor stwierdziła, że współpraca przedszkola z podmiotami działającymi w  środowisku ma pozytywny wpływ  na rozwój dzieci:

 • Buduje poczucie tożsamości i przynależności środowiskowej;
 • Poszerza doświadczenia i wiedze dzieci o środowisku społeczno-przyrodniczym
 • Przyczynia się do zapewnienia prawidłowego rozwoju emocjonalnego i moralnego.

Analiza wyników ankiety dla nauczycieli

 

Ankieta na temat współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym przeprowadzona została także wśród nauczycieli zatrudnionych w naszej placówce. Badanie miało charakter anonimowy. Wzięło w nim udział 12 nauczycieli. Kwestionariusz ankiety wykorzystany w badaniu zawiera pytania zamknięte, oraz otwarte,  stwarzające możliwość swobodnej i nieskrępowanej wypowiedzi respondentów.

Zdaniem 100% ankietowanych współpraca współczesnego przedszkola ze środowiskiem lokalnym jest konieczna. Wszystkie nauczycielki stwierdziły również, że nasza placówka wykorzystuje zasoby środowiska lokalnego na rzecz edukacji i wychowania dzieci. Odbywa się to poprzez: współpracę z lokalnymi instytucjami polegającą na udziale dzieci w konkursach i imprezach przez nie organizowanych, zapraszanie ciekawych ludzi.

100% respondentek odpowiedziało twierdząco na pytanie: „Czy przedszkole podejmuje działania na rzecz środowiska lokalnego?”. Nauczycielki poproszone o podanie przykładów takich działań wymieniły:

-        Przegląd małych Form Scenicznych pod hasłem „Mały Artysta”

-        Organizacja imprez przedszkolnych („Swięto Pieczonego Ziemniaka”, „Bal karnawałowy”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Mamy i Taty”, Zakończenie roku szkolnego)

-        Organizacja wycieczek krajoznawczych;

-        Okazjonalne występy dzieci w DPS we Włoszczowie, w BP we Włoszczowie, w Starostwie Powiatowym;

-        organizacja Dni Otwartych w przedszkolu;

-        udział dzieci w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

-        udział w akcjach charytatywnych : :Wszystkie kolory świata”, „Spełniamy marzenia”.

 

Wszystkie respondentki zadeklarowały, że w bieżącym roku szkolnym podejmowały działania na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym. Działania te przybierały różnorodne formy, które zostały ujęte w poniższej tabeli.

Formy współpracy ze środowiskiem lokalnym Ilość wskazań Wynik procentowy
a) Organizacja imprez przedszkolnych 12 100%
b) Udział w akcjach organizowanych przez przedszkole 11 92%
c) Organizacja różnych form spędzania czasu wolnego 3 25%
d) Angażowanie rodziców w sprawy dotyczące przedszkola 12 100%
e) Udział w akcjach organizowanych przez inne instytucje 11 92%
f) Działania mające na celu poprawę efektów nauczania i wychowania 10 83%
g) Poszukiwanie sponsorów na rzecz przedszkola 5 42%
h) Zamieszczanie artykułów w czasopismach, publikacje internetowe 5 42%
i) Inne 0 -

Wypełniając ankietę nauczycielki wskazały instytucje lub osoby, z którymi nawiązały współpracę w bieżącym roku szkolnym. Uzyskane odpowiedzi przedstawiają się następująco:

Z jakimi instytucjami lub osobami nawiązała Pani współpracę?

Ilość wskazań

Wynik procentowy

a) Urząd Gminy/Miasta/Starostwo Powiatowe

8

67%

b) Ośrodek Pomocy Społecznej

6

50%

c) Policja

5

42%

d) Straż Pożarna

3

25%

e) Kuratorzy Sądowi

2

17%

f) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

11

92%

g) Kościoły

7

58%

h) Nadleśnictwo

3

25%

i) Placówki ochrony zdrowia

0

-

j) Dom Kultury

12

100%

k) Biblioteki

7

58%

l) Banki

0

-

łSanepid

5

42%

m) Sklepy

4

33%

n) Schroniska dla zwierząt

0

-

o) Rada Rodziców

12

100%

p) PCK

0

-

r) Caritas

0

-

s) Kino/teatr

12

100%

t) Muzea

3

25%

u) Inne przedszkola, szkoły

12

100%

w) Zakłady pracy/firmy/przedsiębiorstwa

4

33%

z) Organizacje i stowarzyszenia pozarządowe

2

17%

       

Pytanie nr 6 zawarte w kwestionariuszu ankiety dotyczyło form współpracy ze środowiskiem lokalnym stosowanych przez nauczycielki. Odpowiedzi respondentek obrazuje poniższa tabela:

Które z niżej wymienionych form współpracy ze środowiskiem lokalnym Pani stosuje?

Ilość wskazań

Wynik procentowy

Imprezy, uroczystości przedszkolne

12

100%

wycieczki

9

75%

Zajęcia w terenie

7

58%

konkursy

12

100%

Akcje charytatywne

12

100%

Lekcje muzealne

3

25%

Spotkania z ciekawymi ludźmi

9

75%

Prelekcje, prezentacje

8

67%

inne

0

-

       

Respondentki zapytano również, czy dzieci chętnie biorą udział w inicjatywach podejmowanych we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Oto zestawienie uzyskanych wyników:

ZDECYDOWANIE TAK  ...................................... 9 osób (75%)

RACZEJ TAK .........................................................3 osoby (25%)

RACZEJ NIE ........................................................... brak wskazań

ZDECYDOWANIE NIE ......................................... brak wskazań

Nauczycielki wskazały także formy współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym, które ich zdaniem są stosowane zbyt rzadko i należałoby je rozpropagować. Są to wycieczki do ciekawych miejsc w naszym regionie, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz lekcje muzealne.

Wszystkie respondentki zadeklarowały, że informacje o podejmowanych przez nie działaniach są dostępne dla osób zainteresowanych (12 wskazań – 100%). W opinii ankietowanych inicjatywy te mają wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym (12 wskazań – 100%).

Analiza ankiety dla rodziców.

 

W badaniu wzięło udział 46 rodziców z wszystkich grup przedszkolnych. Respondenci udzielili odpowiedzi na 5 pytań. Wyniki przedstawiają się następująco:

Pyt. 1 : „Czy przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym?”

Analiza ankiet wykazała, że przedszkole aktywnie współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. 46 ankietowanych, co stanowi 100% badanej grupy udzieliło na to pytanie odpowiedzi twierdzącej.

Pyt. 2 : „W jakich przedsięwzięciach organizowanych wspólnie z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym brało udział państwa dziecko?”

Wskazania rodziców przedstawiają się następująco:

-        uroczystości i imprezy o charakterze integracyjnym – 46 osób (100%)

-        konkursy o różnorodnej tematyce organizowane na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim – 34 osoby (74%)

-        wycieczki – 27 osób (59%)

-        udział w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących ludzi             i zwierząt – 27 osób (59%)

-        spotkania z ciekawymi ludźmi na terenie placówki i poza nią – 17 osób (37%)

-        zajęcia warsztatowe dla rodziców i dzieci – 10 osób (22%)

-        prelekcje, prezentacje – 11 osób (24%)

 

Pyt. 3: „ Jakie korzyści wynikają z udziału dziecka w imprezach organizowanych przez przedszkole i instytucje lokalne?”

Zdaniem rodziców najważniejsze  korzyści dla dzieci wynikające z podejmowanych przez przedszkole działań to:

-        prezentowanie osiągnięć dzieci – 40 wskazań (87%)

-        poszerzanie wiedzy i doświadczeń dzieci – 37 wskazań (80 %)

-        prezentowanie talentów i umiejętności dzieci – 28 wskazań (61%)

-        rozwijanie i pogłębianie zainteresowań  dzieci – 26 wskazań (57%)

-        umiejętność współpracy w grupie – 24 wskazania (52%)

 

Ponadto ankietowani uznali, że  udział dzieci w różnorodnych przedsięwzięciach :

-        kształtuje u nich umiejętność kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach oraz miejscach użyteczności publicznej;

-        rozwija pozytywne postawy społeczne;

-        zapewnia ciekawe spędzanie czasu wolnego;

-        wpływa na właściwy rozwój emocjonalny;

-        zaspokaja dziecięcą ciekawość;

-        uczy otwartości w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;

-        rozwija w dzieciach empatię e stosunku do innych ludzi.

 

Pyt. 4.: „Czy bierze Pan/Pani udział w akcjach i imprezach organizowanych przez przedszkole i instytucje lokalne?”

 

Na to pytanie odpowiedzi twierdzącej udzieliło 42 osoby co stanowi 91% badanych.

Rodzice chętnie uczestniczą w podejmowanych przez nasza placówkę działaniach, pomagają w przygotowywaniu imprez i uroczystości przedszkolnych oraz lokalnych.

 

Pyt. 5.: „W jakich działaniach podejmowanych przez placówkę i instytucje lokalne chcieliby Państwo aktywnie  uczestniczyć w przyszłości?”

 

Odpowiadając na to pytanie rodzice deklarowali pomoc :

-        w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych – 7 osób (15%)

-        w organizowaniu wycieczek – 5 osób (10%)

-        w organizowaniu spotkań z ciekawymi ludźmi – 2 osoby (4%)

 

Dwoje respondentów – co stanowi 4% badanych zadeklarowało wsparcie finansowe podejmowanych przez placówkę i lokalne instytucje  inicjatyw. Pojawiły się też pojedyncze wypowiedzi, w których rodzice zaproponowali pomoc w organizacji zajęć warsztatowych, zabaw terenowych, olimpiad sportowych.

 Analiza ankiety dla partnerów

 

Badaniem zostały objęte trzy instytucje, z którymi nasza placówka prowadzi systematyczną współpracę. Są to:

-        Biblioteka Publiczna we Włoszczowie

-        Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie

-        Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie

 

Działania zrealizowane we współpracy z Biblioteką Publiczną we Włoszczwie:

 1. Zajęcia pt. „Barwy Jesieni”
 2. Spotkanie autorskie z p. Ewą Naporą
 3. Urodziny Kubusia Puchatka
 4. Zajęcia pt. „Domowe zwierzęta”
 5. Swiatowy Dzień postaci z Bajek
 6. Savoir-vivre dla przedszkolaka
 7. Swiatowy Dzień Pluszowego Misia
 8. Zajęcia pt. „Swiąteczne opowieści”
 9. Przedstawienie Jasełek Bożonarodzeniowych dla pracowników biblioteki
 10. „Kubusiowe spotkanie z książką” – 135 rocznica urodzin A.A. Milne
 11. Zajęcia pt. „Obchodzimy Tłusty Czwartek”
 12. Dzień Dinozaura
 13. Występ artystyczny z okazji Dnia Kobiet dla mieszkanek DPS we Włoszczowie i pracowników biblioteki
 14. Zajęcia pt. „Podróże z Nelą”
 15. Międzynarodowy Dzień Teatru
 16. Zajęcia pt. „Ekologiczny las oczami przedszkolaka”
 17. Głośne czytanie na dywanie – spotkanie z policjantami
 18. Barwy Narodowe – Swięto Flagi
 19. Dzień Przyjaciela
 20. Zajęcia pt. „Smerfna zabawa”

 

Współpracując z naszą placówką BP we Włoszczowie realizuje swoje podstawowe cele, jakimi są:

-        Popularyzacja książki i czytelnictwa;

-        Prowadzenie form pracy z czytelnikami służących popularyzacji sztuki, nauki oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego;

-        Integracja społeczności lokalnej

 

Wspólnie z KPP Włoszczowa zorganizowane zostały następujące inicjatywy:

-        Spotkanie profilaktyczne z policjantami „Bezpieczne ferie”

-        Udział przedszkolaków w Dniach Otwartych KPP Włoszczowa

-        Uczestnictwo dzieci w „Pikniku dla Bezpieczeństwa”

-        Spotkanie z policjantami w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

 

Policjanci edukowali najmłodszych w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podczas spędzania czasu wolnego, spotkania z „obcym’, kontaktów ze zwierzętami. Akcje „Dni otwarte KPP Włoszczowa SŁUŻĄC NIESIEMY BEZPIECZEŃSTWO” oraz „PIKNIK DLA BEZPIECZEŃSTWA” pozwoliły poznać najmłodszym obywatelom naszego miasta specyfikę służby policjanta jak również obejrzeć sprzęt policyjny.

 

W ramach współpracy z Domem Pomocy Społecznej we Włoszczowie zorganizowane zostały dwa spotkania okolicznościowe przedszkolaków z mieszkankami tej instytucji:

-        przedstawienie Jasełek Bożonarodzeniowych;

-        występ dzieci z okazji Dnia Kobiet

Spotkania z przedszkolakami realizują potrzeby mieszkańców DPS w zakresie nawiązywania kontaktów ze społecznością lokalną. Ponadto są dla nich ciekawą formą spędzania czasu wolnego.

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE

 

WNIOSKI:

 1. Przedszkole zbudowało w środowisku szeroka koalicję wspierająca jego działalność. Jednocześnie nasza placówka wzbogaca to środowisko swoimi działaniami.
 2.  Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym jest uzasadniona, potrzebna i celowa.
 3.  Przedszkole jest ośrodkiem integracji społeczności lokalnej oraz ośrodkiem kultury, sportu i rekreacji.
 4.  Podejmowane przez przedszkole inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego oraz współpraca z podmiotami działającymi w tym środowisku wpływają pozytywnie na wizerunek przedszkola oraz na rozwój, uwrażliwienie i uspołecznienie dzieci.

REKOMENDACJE:

 1.  Utrzymać dobry poziom współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
 2. Czynić starania w celu organizowania większej ilości spotkań z ciekawymi ludźmi oraz wycieczek po najbliższej okolicy.