Strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz naszą politykę prywatności.

Rekrutacja na rok szk. 2021/22

DZIECI PRZYJĘTE

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

WE WŁOSZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 1. Bauer Jakub
 2. Bąba Jan
 3. Celebańska Maria
 4. Ciosek Gabriela
 5. Cisowski Tomasz
 6. Duś Jakub
 7. Gawron Maria
 8. Hartwig Michał
 9. Hutyra Filip
 10. Işik Ludwik
 11. Jałocha Dawid
 12. Janus Martyna
 13. Jarząb Antoni
 14. Kisiel Zuzanna
 15. Koćwin Marta
 16. Kowalczyk Szymon
 17. Kremblewski Bartłomiej
 18. Kuśmierczyk Bartłomiej
 19. Maciejewski Adam
 20. Marcinkowska Maria
 21. Maszkiewicz Piotr
 22. Miszkowska Nela
 23. Nicia Nadia
 24. Nofiński Adam
 25. Odelski Piotr
 26. Orlikowski Krzysztof
 27. Orlikowski Tomasz
 28. Prus Apolonia
 29. Pura Stanisław
 30. Pytel Miłosz
 31. Skrzypek Karina
 32. Sosnowska Amelia
 33. Staszczyk Jan
 34. Staszczyk Marika
 35. Strączyńska Laura
 36. Struska Iga
 37. Szafrańska Barbara
 38. Tajchman Bartosz
 39. Tylko Miłosz
 40. Woldańska Lena
 41. Wytrych Amelia
 42. Żmuda Adam

 

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wyniosła 8. 

 

 

DZIECI NIEPRZYJĘTE

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

WE WŁOSZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 1. Barański Tymon
 2. Barczyński Filip
 3. Borowski Mateusz
 4. Cegieła Oliwier
 5. Gawron Antonina
 6. Gawron Szymon
 7. Gąsior Paweł
 8. Gedera Gabriela
 9. Jackowski Jan
 10. Knap Emil
 11. Kopeć Zuzanna
 12. Kosińska Diana
 13. Kowalczyk Kaja
 14. Kurzyk Julia
 15. Kurzyński Kamil
 16. Łukasik Jan
 17. Musiał Izabela
 18. Musiał Zofia
 19. Popowicz Jan
 20. Rak Jan
 21. Strychalski Antoniusz
 22. Szymański Feliks
 23. Tylko Franciszek
 24. Wytrych Wiktor
 25. Żarska Lena 

 

 

DZIECI PRZYJĘTE

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

WE WŁOSZCZOWIE – ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 1. Budzynowski Mateusz
 2. Budzynowski Rafał
 3. Dębski Jakub
 4. Grunwald Aleksandra
 5. Góral Adam
 6. Michałek Jakub
 7. Ochenduszka Kalina
 8. Orlikowska Zuzanna
 9. Pabiasz Franciszek
 10. Pustelnik Szymon
 11. Pustelnik Wojciech
 12. Skiba Julita
 13. Skowroński Jakub
 14. Słupińska Emilia
 15. Stefańczyk Liliana
 16. Tkacz Kornelia
 17. Widurski – Byczek Nikodem

 

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wyniosła 2. 

 

 

 Zarządzenie Nr 0050.8.2021

Burmistrza Gminy Włoszczowa  z dnia 26 stycznia 2021 r.

 

w sprawie określenia, na rok szkolny 2021/2022, terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów  do  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa, a także podania do publicznej wiadomości informacji o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, w związku z art. 29 ust. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 • 1. Określam, na rok szkolny 2021/2022, terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa oraz podaję do publicznej wiadomości informację o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, w kształcie określonym w  załączniku nr 1 do zarządzenia.
 • 2. Określam, na rok szkolny 2021/2022, terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów  do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa oraz podaję do publicznej wiadomości informację o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów,  w kształcie określonym w  załączniku nr 2 do zarządzenia.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszczowa.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Gminy Włoszczowa

 

                                                                                                 / - / Grzegorz Dziubek

 

 

Uzasadnienie

 Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) Burmistrz, jako organ prowadzący, zobowiązany jest –  w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. – do podania do publicznej wiadomości terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów. 

Wykonując postanowienia ww. ustawy określa się terminy oraz podaje do publicznej wiadomości informacje określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

 

 Załącznik nr 1  do Zarządzenia Nr 0050.8.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa  z dnia 26 stycznia 2021 r. 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w

szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 24 lutego 2021r. do 10 marca 2021r.  do godz. 1500 od 17 maja 2021r.  do 20 maja 2021r.  do godz. 1500
2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt. 1, w tym dokonanie przez

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

do 16 marca 2021r. do 24 maja 2021r.  
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19 marca 2021r.  do godz. 1500 25 maja 2021r.  do godz. 1500
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 22 marca 2021r.  do 26 marca 2021r.  do godz. 1500 od 26 maja 2021r.  do 28 maja 2021r.  do godz. 1500
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 1 marca 2021r.  do godz. 1500 31 maja 2021r.  do godz. 1500

Burmistrz Gminy Włoszczowa

 

                                                                                                 / - / Grzegorz Dziubek

 

 

 

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium
1.

oboje rodziców  kandydata lub rodzic samotnie wychowujący dziecko:

a)jest zatrudnionych/zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania,

b)wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,

c)uczy się w trybie dziennym,

d)prowadzi gospodarstwo rolne ,

e)prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą

 

4

zaświadczenia/e od pracodawców o zatrudnieniu rodzica/ów lub

wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

zaświadczenia/e ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę rodzica/ów w trybie dziennym, oświadczenie o prowadzeniu  gospodarstwa

rolnego poświadczone w trybie

ustawy o kształtowaniu  ustroju

rolnego,  aktualny odpis wpisu 

do CEIDG

2.

jeden z rodziców kandydata:

a)jest zatrudniony na podstawie umowy o

pracę, powołania, wyboru lub mianowania,

b)wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,

c)uczy się w trybie dziennym,

d)prowadzi gospodarstwo rolne,

e)prowadzi pozarolniczą działalność

gospodarczą

2

zaświadczenie od pracodawców o zatrudnieniu rodzica lub

wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę rodzica w

trybie dziennym, oświadczenie o prowadzeniu  gospodarstwa rolnego poświadczone 

w trybie ustawy o kształtowaniu

ustroju rolnego,  aktualny  odpis wpisu do CEIDG

3.

złożenie deklaracji pobytu kandydata w przedszkolu/innej formie wychowania

przedszkolnego   ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

1 punkt za każdą deklarowaną

godzinę, nie

więcej jednak niż

5 punktów

oświadczenie o deklarowanej

liczbie godzin pobytu kandydata powyżej 5 godzin dziennie

4.

złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym 

przedszkolu/innej formie  wychowania

przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w terminie 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego

1 informacja o terminie i miejscu złożonej deklaracji

Burmistrz Gminy Włoszczowa

 

                                                                                                 / - / Grzegorz Dziubek

 

 

Wniosek przedszkole oddz. przed. ps3

Regulamin rekrutacji

Oswiadczenia rodzicow