Strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz naszą politykę prywatności.

Rekrutacja na rok szk. 2022/23

 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w

szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 28 lutego 2022r. do 14 marca 2022r.  do godz. 1500 od 17 maja 2022r.  do 20 maja 2022r.  do godz. 1500
2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt. 1, w tym dokonanie przez

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

do 18 marca 2022r. do 24 maja 2022r.  
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 marca 2022r.  do godz. 1500 25 maja 2022r.  do godz. 1500
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 24 marca 2022r.  do 31 marca 2022r.  do godz. 1500 od 26 maja 2022r.  do 30 maja 2022r.  do godz. 1500
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 5 kwietnia 2022r.  do godz. 1500 1 czerwca2022r.  do godz. 1500

Burmistrz Gminy Włoszczowa

 

                                                                                                 / - / Grzegorz Dziubek

 

 

 

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium
1.

oboje rodziców  kandydata lub rodzic samotnie wychowujący dziecko:

a)jest zatrudnionych/zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania,

b)wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,

c)uczy się w trybie dziennym,

d)prowadzi gospodarstwo rolne ,

e)prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą

 

4

zaświadczenia/e od pracodawców o zatrudnieniu rodzica/ów lub

wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

zaświadczenia/e ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę rodzica/ów w trybie dziennym, oświadczenie o prowadzeniu  gospodarstwa

rolnego poświadczone w trybie

ustawy o kształtowaniu  ustroju

rolnego,  aktualny odpis wpisu 

do CEIDG

2.

jeden z rodziców kandydata:

a)jest zatrudniony na podstawie umowy o

pracę, powołania, wyboru lub mianowania,

b)wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,

c)uczy się w trybie dziennym,

d)prowadzi gospodarstwo rolne,

e)prowadzi pozarolniczą działalność

gospodarczą

2

zaświadczenie od pracodawców o zatrudnieniu rodzica lub

wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę rodzica w

trybie dziennym, oświadczenie o prowadzeniu  gospodarstwa rolnego poświadczone 

w trybie ustawy o kształtowaniu

ustroju rolnego,  aktualny  odpis wpisu do CEIDG

3.

złożenie deklaracji pobytu kandydata w przedszkolu/innej formie wychowania

przedszkolnego   ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

1 punkt za każdą deklarowaną

godzinę, nie

więcej jednak niż

5 punktów

oświadczenie o deklarowanej

liczbie godzin pobytu kandydata powyżej 5 godzin dziennie

4.

złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym 

przedszkolu/innej formie  wychowania

przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w terminie 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego

1 informacja o terminie i miejscu złożonej deklaracji

Burmistrz Gminy Włoszczowa

 

                                                                                                 / - / Grzegorz Dziubek

Regulamin-rekrutacji

Wniosek-przedszkole-oddz-przed-ps3

Oswiadczenia rodzicow