Strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz naszą politykę prywatności.

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Przedszkole Samorządowe nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ps3wloszczowa.org.

Dane teleadresowe jednostki

Przedszkole Samorządowe nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie

ul. Różana 18

29-100 Włoszczowa

tel. 41/38 10 097

e-mail: sp3wl@op.pl

Data publikacji strony internetowej: 2008 – 02 - 04

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2021 – 02 – 03  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak mapy serwisu,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Powody wyłączenia: 

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020r. zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia: 2020 – 09 - 23

Deklarację ostatnio zaktualizowano dnia: 2023 – 03 – 20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Pytlewska

e-mail: sp3wl@op.pl

telefon: 413810097

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

 • Budynek przedszkola posiada główne wejście, do którego prowadzą schody wraz z podjazdem dla wózków. Drzwi wejściowe są szerokie co umożliwia swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim. Budynek jest jednopoziomowy, hol, korytarze i sale przedszkolne dostępne są dla osób poruszających się na wózkach.
 • Na przedszkolny plac zabaw można wyjść z budynku przez taras połączony z podjazdem dla wózków.
 • Budynek wyposażony jest w 3 toalety dostosowane do osób z niepełnosprawnościami (przy głównym wejściu, sali integracyjnej oraz zewnętrzna przy placu zabaw).
 • Przedszkole dysponuje parkingiem z dwoma miejscami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Na terenie przedszkola znajdują się dwa place zabaw dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami (płaski teren, szerokie wejścia).
 • Budynek nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi, pętlami indukcyjnymi oraz głośnikami systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W przedszkolu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
 • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

 

Deklaracja dostępności

 

Przedszkole Samorządowe nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we
Włoszczowie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie
.

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-04. Data ostatniej
istotnej aktualizacji: strona nie była aktualizowana.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,

  • Na stronie zamieszczono część dokumentów jako skan wersji papierowej,

  • Dla informacji brak właściwej relacji,

  • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,

  • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,

  • Treści spod kursora nie spełniają trzech głównych wymagań,

  • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,

  • Nie zawarto poprawnie sformułowanego tytułu opisowego strony internetowej,

  • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,

  • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów.


Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

  • niektóre niedostępne materiały zostały wytworzone przez inne podmioty.


 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

 

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-02.

 

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: <span
id="a11y-audytor"> Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Anna Pytlewska, sp3wl@op.pl. Kontaktować
można się także dzwoniąc na numer telefonu 41/38 10 097. Tą samą drogą
można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia
dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić
dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie
jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania
będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny
sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w
sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie, Różana 18, 29-100 Włoszczowa

 

 

  1. W budynku znajdują się 4 wejścia. Jest podjazd dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.

 

  1. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.

 

  1. Są pochylnie. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 

  1. Są 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

  1. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

 

  1. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

  1. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

  1. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

 

 

Aplikacje mobilne

 

Brak aplikacji mobilnych.