Strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz naszą politykę prywatności.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8 Rady Pedagogicznej z dnia 8 marca 2023r.

 

W statucie Przedszkola Samorządowego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie wprowadzono następujące zmiany:

„W rozdziale 2 § 2 dodano ust. 3a w brzmieniu:

1)    W trosce o dobro małoletnich oraz realizując obowiązek prawny wynikający z art. 22b ustawy z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1304 ze zm.) wprowadza się w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie „Standardy Ochrony Małoletnich” stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2024 dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
we Włoszczowie z dnia 26 kwietnia 2024r.

2)    „Standardy Ochrony Małoletnich”, o których mowa w § 2 ust. 3a statutu Przedszkola Samorządowego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie zawierają zbiór zasad i procedur ochrony małoletnich stosowanych przez przedszkole w celu spełnienia wymagań wynikających z:

a)     ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich – art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw )Dz.U. z 2023r. poz. 1606),

b)    ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1249ze zm.),

c)     ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1138 ze zm.),

d)    rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2023r. poz. 1870).

3)    Personel przedszkola zobowiązany jest do zapoznania się z przyjętymi w placówce „Standardami Ochrony Małoletnich”, potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem oraz ich stosowania.”

 


Zmiany w statucie - maj 2024

obwieszczenie