Strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz naszą politykę prywatności.

W statucie Przedszkola Samorządowego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie wprowadza się następujące zmiany:

 1. W spisie aktów prawnych regulujących funkcjonowanie przedszkola dodano Rozporządzenie MEiN z dnia 2 września 2022r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. z 2022r. poz. 1903).
 2. W Rozdziale 2 §2 ust. 5c otrzymuje brzmienie: „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w toku bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie zajęć specjalistycznych: logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych o charakterze terapeutycznym, zajęć rozwijających uzdolnienia, zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zajęć adaptacyjnych dla dzieci najmłodszych oraz dla obcokrajowców, porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców.”
 3. W Rozdziale 2 §2 dodano ust. 13 w brzmieniu: „W przedszkolu istnieje możliwość organizacji opieki, wychowania i kształcenia dla dzieci niebędących obywatelami polskimi. Z wychowankami prowadzone będą zajęcia adaptacyjne oraz nauka języka polskiego.”
 4. W Rozdziale 4 §5 dotychczasowy zapis ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Liczba dzieci
  w oddziale nie może przekraczać 25 osób. W szczególnych okolicznościach może być zwiększona do 28 dla obcokrajowców.”
 5. W Rozdziale 4 §6 dodano ust. 5a w brzmieniu:
 • „W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w przypadku ich zawieszenia z powodu zaistnienia następujących okoliczności:
 1. zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
 2. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia z dziećmi zagrażającej ich zdrowiu,
 3. zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
 4. innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci.
 • Czas trwania zajęć wynosić będzie od 15 do 45 minut.
 • Materiały wykorzystane do realizacji zajęć przekazywane będą rodzicom poprzez dziennik elektroniczny lub ich adres e-mail.
 • Obecność w zajęciach potwierdzana będzie poprzez dziennik elektroniczny.
 • Zapewniona będzie możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
 • W wyjątkowych okolicznościach możliwe będzie zorganizowanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie przedszkola.”
 1. W Rozdziale 5 §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W przedszkolu zatrudnia się dyrektora oraz innych nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, logopedę, psychologa, pedagoga specjalnego, pracownika administracyjnego (intendentkę) i pracowników obsługi.”
 2. W Rozdziale 5 §10 dodano ust. 5a w brzmieniu: „Zadania pedagoga specjalnego:
 3. rekomendowanie dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa wychowanków w życiu przedszkola,
 4. prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola we współpracy z nauczycielami,
 5. wspieranie nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń, utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola,
 6. udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,
 7. dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych,
 8. dobór metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb wychowanków,
 9. rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych wychowanków,
 10. dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci objętych kształceniem specjalnym,
 11. określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka,
 12. udzielanie wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno– pedagogicznej,
 13. prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych,
 14. prowadzenie zajęć oraz specjalnych działań opiekuńczo – wychowawczych.”
 15. W Rozdziale 5 §10 dodano ust. 5b w brzmieniu: „Zadania psychologa:
 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień,
 • określenie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka w przedszkolu,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązania problemów utrudniających pełne uczestnictwo w życiu placówki,
 • udzielanie pomocy psychologiczn-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i rodzinnym dziecka,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,
 • prowadzenie z dziećmi indywidualnych zajęć stymulujących rozwój, wspieranie mocnych stron dziecka,
 • indywidualna pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach (rozstanie rodziców, śmierć, choroba),
 • konsultacje z nauczycielami, wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, pomoc w podjęciu decyzji w kierowaniu dzieci na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
 • przekazywanie wyników obserwacji i diagnozy rodzicom,
 • konsultacje z rodzicami:
 1. indywidualne spotkania z rodzicami umożliwiające dokładną diagnozę
  i przygotowanie planu działań terapeutycznych,
 2. konsultacje jednorazowe lub cykliczne dla rodziców/prawnych opiekunów,
 3. warsztaty i mini wykłady z zakresu kompetencji wychowawczych, norm w rozwoju dzieci, doradztwa w sprawach dojrzałości szkolnej, wspierania dziecka w osiągnięciu gotowości szkolnej.”
 4. W Rozdziale 5 §10 dodano ust. 6a w brzmieniu: „Nauczyciel w ramach zajęć statutowych zobowiązany jest do dostępności w przedszkolu w wymiarze 1 godz. tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godz. na 2 tygodnie. W trakcie tej godziny będzie prowadził konsultacje dla wychowanków i ich rodziców.”