Strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz naszą politykę prywatności.

W dniach 01-14.10.2012 w naszej placówce przeprowadzono ewaluację zewnętrzną, której celem było zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w przedszkolu nauczycieli, innych pracowników, dzieci, ich rodziców, partnerów przedszkola i przedstawicieli samorządu lokalnego.Badanie zostało zrealizowane przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Beata Gawęcka-Ajchel, Jacek Staromłyński.

Poniżej przedstawiamy wnioski z ewaluacji, natomiast pełny raport dostępny jest na stronie:

 

Pełny raport

 Wnioski z ewaluacji:


1. W przedszkolu stwarza się dzieciom właściwe warunki do rozwoju samodzielności, aktywności ruchowej oraz wspiera różnorodne działania twórcze często realizowane także poza placówką (np. konkursy, zajęcia sportowe, spotkania z ciekawymi ludźmi).
2. Dzieci respektują normy społeczne, a pożądane zachowania wzmacniane są m.in. poprzez działania na rzecz ekologii, działania zdrowotne i charytatywne (np. Góra Grosza, zbiórka plastikowych nakrętek).
3. Efekty działań przedszkola są najczęściej wynikiem pracy zespołowej nauczycieli, pracowników i rodziców.
4. Przedszkole konsekwentnie realizuje założenia przyjęte w koncepcji pracy i jest postrzegane jako partner uczestniczący w różnorodnych działaniach na rzecz środowiska lokalnego.
5. W przedszkolu dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci (zajęcia wyrównawcze, wspierające, indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju wychowanków), co wpływa na skuteczne wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.
6. Współdziałanie nauczycieli przy tworzeniu, realizacji i analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci oraz aktywna współpraca w zespołach zadaniowych przekładają się na większą efektywność i ujednolicenie podejmowanych oddziaływań wychowawczych.
7. Właściwy dobór obszarów do ewaluacji wewnętrznej oraz zaangażowanie w proces prawie wszystkich nauczycieli sprawia, że wnioski z badań są właściwie formułowane, wprowadzane w życie, a w następstwie przyczyniają się do faktycznego rozwoju przedszkola.
8. W przedszkolu stosowane są nowoczesne metody wychowawcze i dydaktyczne, podczas badania nie odnotowano programów i działań nowatorskich.
9. Stosowanie różnorodnych form motywowania nauczycieli oraz stwarzanie im możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych przekłada się na kreatywne podejście do pracy - dzięki temu w placówce realizowane są programy własne, opracowywane są wnioski o dofinansowanie działań placówki w ramach programów unijnych, nauczyciele chętnie współpracują ze sobą i środowiskiem zewnętrznym.
10. Otwartość pracowników przedszkola na sugestie rodziców oraz informowanie ich o rozwoju dzieci i udzielanie im stosownego wsparcia w procesie wychowania skutkuje wysokim poziomem zaangażowania się rodziców w życie placówki i sprawia, że relacje panujące pomiędzy stronami można uznać za partnerskie.
11. Trafna ocena potrzeb środowiska lokalnego, aktywna współpraca z licznymi podmiotami działającymi w nim oraz wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom rodziców powoduje, że działania opiekuńczo-edukacyjno-wychowawcze podejmowane przez przedszkole korzystnie wpływają na rozwój dzieci i przynoszą wiele korzyści dla wszystkich stron.