Strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz naszą politykę prywatności.

 

Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie

działa w oparciu o

 

STATUT

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 

uchwalony dnia 03. 12. 2018r. przez Radę Pedagogiczną

tekst jednolity z dnia 08. 03. 2023r.

 

 

Przedszkole działa na podstawie:

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 2230); 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082);

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1762 ze. zm.);

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
  (Dz. U. z 2019r. poz. 502);
 • Rozporządzenia MEN z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
  i placówkach (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 1280 ze. zm.);
 • Rozporządzenia MEN z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1309);
 • Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356);
 • Rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r. poz. 1635);
 • Rozporządzenia MEN z dnia 8 września 2020r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
  (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1551 ze. zm);
 • Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
  (Dz. U. z 2017r. poz. 1646);
 • Rozporządzenia MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły, placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r. nr 135 poz. 1516);
 • Rozporządzenia MEN z dnia 17 września 2020r. w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1604);
 • Rozporządzenia MEN z dnia 3 września 2020r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1520);
 • Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017r. poz. 1616 ze zm.);
 • Rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży
  z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013r. poz. 529);
 • Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia w sprawie organizacji roku szkolnego
  (Dz. U. z 2017r. poz. 1603 ze zm.)
 • Rozporządzenie MEiN z dnia 2 września 2022r. w sprawie organizowania
  i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  (Dz.U. z 2022r. poz. 1903).

Aktu założycielskiego.

Niniejszego statutu.

 

 

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ I - Przepisy ogólne ……………….......................................................…. str.5

ROZDZIAŁ II - Cele i zadania przedszkola………………............................................str.6

ROZDZIAŁ III - Organy przedszkola i ich kompetencje ….................................…..str.11

ROZDZIAŁ IV- Organizacja przedszkola …………….......................................…….....str.15

ROZDZIAŁ V – Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola...................str.19

ROZDZIAŁ VI – Przepisy szczegółowe………..............................................………... str.27

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1.

 1. Przedszkole Samorządowe nr 3 we Włoszczowie jest placówką publiczną prowadzoną przez Urząd Gminy we Włoszczowie z siedzibą przy ul. Partyzantów 14, w ramach zadań własnych.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się we Włoszczowie przy ulicy Różanej 18 oraz Oddział Zamiejscowy przy ulicy 1-go Maja 30.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Włoszczowa. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.
 4. Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu pieczątki –

Przedszkole Samorządowe nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi

 we Włoszczowie

Różana 18, 29-100 Włoszczowa

NIP 609-00-63-733, Regon 260441955

tel. 41/38 10 097

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

§2.

 1. Celem placówki wychowania przedszkolnego jest wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie ich do nauki w szkole. Zadaniem przedszkola jest organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych i wchodzeniu w różne osobowe interakcje, realizowanie dążenia dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej poprzez:

1) wspomaganie oraz ukierunkowywanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym;

2) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej:

 1. a) przedszkole we Włoszczowie jest przedszkolem polskim i zajęcia prowadzone są w języku polskim - wychowankowie zaznajamiani są w przedszkolu z godłem Polski, barwami patriotycznymi, zarysem mapy Polski, stolicą Warszawą oraz hymnem narodowym,
 2. b) przedszkole rozwija zainteresowania pięknem i bogactwem naszego kraju,
 3. c) prowadzi rozmowy na tematy okolicznościowe związane z zainteresowaniami dzieci dotyczącymi aktualnych wydarzeń,
 4. d) organizuje z udziałem dzieci przedszkolne uroczystości związane z obchodami świąt ogólnopaństwowych,
 5. e) przedszkole rozwija zainteresowania swoim regionem poprzez tańce regionalne, piosenki ludowe, stroje regionalne, obyczaje ludowe,
 6. f) na wniosek rodziców w przedszkolu może być prowadzona nauka religii dla dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. g) dzieci innego wyznania mają zapewnioną opiekę pedagogiczną w czasie prowadzenia katechezy.

4) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

5) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej;

6) organizację zajęć dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

 1. Zadaniem przedszkola jest:

1) opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków w oparciu o program profilaktyki zdrowotnej „Dbamy o zdrowie”;

Realizacja programu obejmuje działania, do których wytyczono cele i zadania oraz odpowiednie formy realizacji. Założenia obejmują ścisłą współpracę dzieci, personelu placówki i rodziców. Program obejmuje:

 1. a) działania dotyczące zdrowia fizycznego sprzyjające uświadomieniu dzieciom konieczności troski o własne zdrowie (zachęcanie do komunikowania się umiarkowanym głosem i unikania hałasu, wdrażanie do korzystania ze świeżego powietrza, prawidłowe ubieranie i odżywianie się, wyrabianie nawyków korzystania z zabiegów higienicznych, uświadomienie potrzeby systematycznych wizyt u lekarza i stomatologa),
 2. b) działania dotyczące zapobiegania agresji służące eliminowaniu zachowań agresywnych w stosunku do otoczenia (zapobieganie przemocy i agresji wobec dzieci w rodzinie, wykluczanie przemocy fizycznej i słownej wśród dzieci na tle grupy, wdrażanie do poszanowania wspólnej własności, rozwijanie poczucia szacunku dla pracy innych osób),
 3. c) prezentowanie odpowiednich wartości społecznych (szacunek dla drugiego człowieka, dla życia i zdrowia, do ojczyzny, rozumienie potrzeby przyjaźni i koleżeństwa, kulturalne odnoszenie się do innych),
 4. d) zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci mających trudności i zapobieganie deficytom rozwojowym oraz praca z dzieckiem zdolnym (rozpoznawanie problemów i poszukiwanie możliwości ich rozwiązywania, stwarzanie warunków do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania w przedszkolu, rozwijanie uzdolnień),

2)  pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.

2a. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków na koszt i za zgodą rodziców.

 1. Wobec wychowanków na terenie placówki nie stosuje się żadnych zabiegów medycznych oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej.
 2. Placówka przedszkolna pełni zadanie w ścisłym współdziałaniu z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci. Podstawowe kierunki pedagogiczne przedszkola są określone przez potrzeby i możliwości dzieci, a także potrzeby środowiska lokalnego.
 3. Z pomocy psychologiczno – pedagogicznej mogą korzystać dzieci mające trudności i deficyty na wniosek: rodziców, dyrektora przedszkola, nauczyciela lub specjalisty, poradni, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego i za zgodą rodziców.

5a. Formy i metody pracy z tymi dziećmi określają specjaliści, a stosują nauczyciele i rodzice w ścisłym współdziałaniu.

5b. W przedszkolu mogą być zorganizowane zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze - nauczyciele prowadzą z dziećmi systematyczną pracę indywidualną zgodnie z potrzebami rozwojowymi.

5c. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w toku bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie zajęć specjalistycznych: logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych o charakterze terapeutycznym, zajęć rozwijających uzdolnienia, zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zajęć adaptacyjnych dla dzieci najmłodszych oraz dla obcokrajowców, porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców.

5d. Z wychowania przedszkolnego mogą korzystać dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

5e. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Zajęcia prowadzi się indywidualnie lub w 2 – 3 osobowych grupach z udziałem rodzin wychowanków.

 1. Przedszkole wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny. Dziecko ma zapewnioną opiekę w czasie pobytu w przedszkolu z chwilą oddania go pod opiekę nauczyciela lub innego pracownika przedszkola do chwili odebrania dziecka z przedszkola przez rodziców, opiekunów lub innej osoby upoważnionej przez rodziców.

6a. Pełną odpowiedzialność za powierzone dzieci ponosi nauczyciel.

6b. Wycieczki, spacery i zabawy na powietrzu mogą być organizowane po wcześniejszym dokładnym zapoznaniu się z terenem przez nauczyciela lub woźną na jego prośbę.

6c. Poza budynkiem przedszkola nauczyciel nie może sprawować opieki nad dziećmi bez pomocy drugiej osoby dorosłej (np. woźna lub chętny rodzic), a w przypadku grupy integracyjnej dwóch osób dorosłych.

6d. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci, pod opieką nauczycieli, którym dyrektor powierzył oddział.

6e. Obowiązki opiekunów podczas spacerów i wycieczek określają odrębne przepisy.

6f. W zajęciach na terenie przedszkola lub poza nim mogą brać udział, za zgodą dyrektora, rodzice lub inne osoby dorosłe.

 1. W przypadku przyjęcia do grupy dziecka lub dzieci niepełnosprawnych w grupie zatrudnia się pomoc nauczyciela i nauczyciela wspomagającego odpowiadających za dzieci w równym stopniu co nauczyciel pracujący w danym dniu w tejże grupie.
 2. Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną, polegającą na nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola.

9.Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1) dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo;

2) w sytuacji szczególnej, gdy rodzice lub prawni opiekunowie nie mogą odebrać dziecka z przedszkola w danym dniu, mają obowiązek upoważnienia na piśmie osoby pełnoletniej, która w tym dniu ma zabrać dziecko z przedszkola. W takim przypadku rodzice biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka;

3) upoważnienie powinno zawierać pełne dane, w tym numer i serię dowodu osobistego lub PESEL osoby odbierającej i wyrażone na piśmie powinno zostać złożone przez rodziców (opiekunów) u nauczyciela danej grupy lub u dyrektora przedszkola;

4) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu i środków odurzających;

5) rodzice i opiekunowie odbierają dziecko z sali;

6) nauczyciel ma obowiązek sprawdzić kto odebrał dziecko, osobiście lub za pośrednictwem woźnej oddziałowej;

7) z szatni do sali zabaw dziecko powinno być odprowadzane przez rodziców lub woźną oddziałową;

8) podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci na korytarzu pełni dyżur woźna, która ma obowiązek potwierdzić odbiór dziecka przez rodzica, opiekuna lub osobę upoważnioną;

9) w drodze do i z przedszkola odpowiedzialność za dziecko ponoszą osoby je przyprowadzające i odprowadzające;

10) organ prowadzący zapewnia dzieciom 6- letnim bezpłatny transport i opiekę w czasie dowozu i odwozu ich z przedszkola, jeżeli droga do domu przekracza 3 km;

11) w czasie zajęć dodatkowych typu: języki obce (j. angielski), taniec, religia, opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca te zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci. Jest ona odpowiedzialna również za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą, do której należy;

12) spóźnienia dziecka rodzice powinni zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00;

13) rodzice odbierają dziecko z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym za godzinę odbioru dziecka z przedszkola. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców;

14) w przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami;

15) dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np.: zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka;

15a) pracownik odbierający od rodzica dziecko ma prawo zmierzyć dziecku temperaturę za pomocą termometru bezdotykowego w przypadku podejrzenia, że jest ono chore. Do badania temperatury wymagana jest zgoda rodziców;

15b) w sytuacji niewyrażenia zgody na przeprowadzenie badania, o którym mowa w p. 15a) przedszkole ma prawo odmówić przyjęcia dziecka;

15c) w przypadku, gdy badanie, o którym mowa w p. 15a) wykaże u dziecka podwyższoną temperaturę, przedszkole odmawia przyjęcia dziecka w danym dniu;

16) w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczyciela lub dyrektora placówki i po każdej chorobie zakaźnej, a także po długotrwałej chorobie (powyżej pięciu dni roboczych) przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola;

16a) w kwestiach dotyczących sytuacji epidemicznych nieuregulowanych statutem zastosowanie mają odrębne procedury;

17) życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poświadczone przez orzeczenie sądowe;

18) do przedszkola nie należy przyprowadzać dziecka z unieruchomioną kończyną górną lub dolną.

 1. W przypadku nieodebrania dziecka - po godzinach pracy przedszkola, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i woźnej. Rodzice ponoszą dodatkową opłatę za pracę nauczycielki i woźnej licząc za jedną godzinę 200% wymiaru ich aktualnego wynagrodzenia za jedną godzinę.
 2. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:

1) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

2) informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniach dziecka, osiąganych przez nie sukcesach i niepowodzeniach oraz o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami;

3) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach;

4) upowszechnianie wiedzy pedagogiczno – psychologicznej w różnych formach.

 1. W przedszkolu realizuje się doradztwo zawodowe obejmujące preorientację zawodową, mającą na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
 2. W przedszkolu istnieje możliwość organizacji opieki, wychowania i kształcenia dla dzieci niebędących obywatelami polskimi. Z wychowankami prowadzone będą zajęcia adaptacyjne oraz nauka języka polskiego.

 

Rozdział 3

Organy przedszkola i ich kompetencje

§3.

1.Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców.

 1. Kompetencje dyrektora przedszkola:

1) dyrektor kieruje i organizuje proces wychowawczo-dydaktyczny i opiekuńczy oraz reprezentuje przedszkole na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) dyrektor do 15 września zapoznaje Radę Pedagogiczną z Planem Nadzoru Pedagogicznego, a do 31 sierpnia przedstawia wyniki i wnioski ze sprawowanego Nadzoru Pedagogicznego;

4) decyduje o dopuszczeniu zaproponowanego przez nauczycieli programu nauczania do użytku przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

 5) wyraża zgodę na realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem;

6) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;

7) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne;

8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;

9) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji;

10) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi pełną odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

12) dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników, przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola, występowania z wnioskiem w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

13) dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny ich dorobku zawodowego w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego;

14) nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego;

15) powołuje zespoły nauczycieli do realizacji zadań przedszkola:

 1. zespół może być powoływany na czas określony lub nieokreślony,
 2. pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu,
 3. na wniosek przewodniczącego zespołu dyrektor może wyznaczyć do realizacji określonych zadań innych nauczycieli, specjalistów i pracowników przedszkola,
 4. w pracach zespołu mogą brać udział osoby niebędące pracownikami przedszkola,
 5. zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym, z których składa sprawozdanie na ostatnim w roku szkolnym zebraniu rady pedagogicznej.

2a. (uchylony)

 1. Kompetencje rady pedagogicznej:

1) uchwalanie swego regulaminu pracy, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa oraz niniejszym statutem;

2) zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę rodziców;

3) zaopiniowanie przedszkolnego zestawu programów na pierwszej radzie pedagogicznej w roku szkolnym;

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu;

5) podejmowanie uchwał przed rozpoczęciem roku szkolnego w sprawie sposobu dokumentowania obserwacji dzieci;

6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

7) podejmowanie uchwał w sprawie skreśleń z listy wychowanków;

8) opiniowanie organizacji pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć;

9) opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola;

10) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;

11) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno– wychowawczych i opiekuńczych;

 12) podejmowanie uchwał w sprawie powołania przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola;

 13) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy nauczyciela. 

 1. Kompetencje rady rodziców:

1) może występować do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

2) może, na wniosek dyrektora przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego, wydawać opinie o pracy nauczyciela lub dyrektora przedszkola, w trybie zgodnym z odrębnymi przepisami;

3) w celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców;

4) rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem przedszkola;

5) opiniuje plany pracy przedszkola;

6) rodzice w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ na dobór lub zmianę nauczyciela.

4a. Tryb wyboru rady rodziców:

1) wybierana jest spośród członków trójek grupowych na pierwszym zebraniu zainicjowanym przez dyrektora przedszkola;

2) skład rady rodziców ustalają członkowie trójek grupowych jako przedstawiciele ogółu rodziców.

 1. Poszczególne organy współpracują ze sobą w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci zgodnie ze swoimi kompetencjami oraz zgodnie z przyjętymi zasadami:

1) każdemu z nich zapewnia się możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe;

2) w przypadku zaistnienia sporu między poszczególnymi organami przedszkola należy dążyć do jego polubownego rozstrzygnięcia kierując się dobrem ogółu społeczności przedszkolnej;

3) w zależności od przedmiotu sporu i niemożności osiągnięcia porozumienia w granicach kompetencji danego organu przedszkola, może on wystąpić o pomoc do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

6.Wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi organami może odbywać się:

1) na posiedzeniach rady pedagogicznej;

2) na wspólnych zebraniach zwoływanych w razie potrzeby, poprzez przewodniczącego.

 1. Jeżeli pomiędzy organami przedszkola wynikają spory, rozstrzygane one będą drogą negocjacji na zasadach wzajemnego poszanowania stron:

1) rozstrzygnięcie sporu powinno poprzedzać spotkanie stron w celu złagodzenia sporu;

2) strony biorące udział w sporze mogą zwracać się do organu przedszkola nie biorącego w nim udziału, o mediację i przeprowadzenie postępowania pojednawczego;

3) wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor przedszkola, jeżeli nie jest stroną sporu;

4) jeżeli stroną sporu jest dyrektor przedszkola, a postępowanie pojednawcze nie dało rezultatu spór rozstrzyga organ prowadzący lub nadzorujący pracę przedszkola w zależności od charakteru sporu;

5) jeżeli decyzja dyrektora przedszkola dotycząca rozstrzygnięcia sporu nie zadowala stron biorących w nim udział, przysługuje z zachowaniem obowiązującej drogi służbowej, prawo odwołania się do organu prowadzącego przedszkole;

6) jeżeli strony wniosą odwołanie do organu prowadzącego przedszkole do czasu rozstrzygnięcia sporu przez ten organ obowiązują decyzje podjęte przez dyrektora przedszkola.

   

Rozdział 4

Organizacja przedszkola

§4.

1.

1) Liczba miejsc w przedszkolu 220;

2) Przedszkole pracuje w godzinach 630 do 1630;

3) Czas pracy przedszkola w ciągu roku 12 miesięcy;

4) Przerwa wakacyjna w wymiarze 35 dni;

5) Przedszkole może pełnić dyżur w miesiącach wakacyjnych dla dzieci rodziców pracujących zawodowo, zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego;

6) Przedszkole jest 9 oddziałowe.  

§5.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób. W szczególnych okolicznościach może być zwiększona do 28 dla obcokrajowców.
 3. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20 w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.

3a. Jeżeli dziecko uczęszczające do oddziału integracyjnego uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ciągu roku dyrektor może zwiększyć liczbę dzieci z niepełnosprawnościami w danym oddziale powyżej liczby określonej w ust.3, nie więcej niż o 2, za zgodą organu prowadzącego oraz po zasięgnięciu opinii rodziców dzieci uczęszczających do tego oddziału.

 1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale może być niższa.
 2. Zasady grupowania dzieci w oddziałach mogą być rozszerzone i wynikać z organizacji przedszkola (możliwe łączenie dzieci z różnych grup wiekowych).

§6.

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu przedszkolnego wybranego na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej przez nauczycielki poszczególnych grup z zestawu programów, zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

2.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

2a. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 min.

 1. W przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), dyrektora przedszkola, wychowawcy grupy, specjalisty, poradni, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego.

3a. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lata około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut;

w/w zajęcia powinny być prowadzone poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej (za wyjątkiem języka angielskiego), a ich organizację ustala dyrektor.

 1. Udział dzieci w zajęciach dodatkowych jest bezpłatny.
 2. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w oparciu o następujące zasady:
 • zajęcia organizuje się dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
 • zajęcia prowadzi się indywidualnie lub zespołowo we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami);
 • zespoły mogą liczyć od 2 do 4 uczestników zajęć;
 • godzina zajęć trwa 60 min.;
 • minimalny wymiar zajęć wynosi;
 1. 20 godz. w tygodniu dla zajęć zespołowych,
 2. 10 godz. w tygodniu dla zajęć indywidualnych.

5a.

 • W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w przypadku ich zawieszenia z powodu zaistnienia następujących okoliczności:
 1. zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
 2. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia z dziećmi zagrażającej ich zdrowiu,
 3. zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
 4. innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci.
 • Czas trwania zajęć wynosić będzie od 15 do 45 minut.
 • Materiały wykorzystane do realizacji zajęć przekazywane będą rodzicom poprzez dziennik elektroniczny lub ich adres e-mail.
 • Obecność w zajęciach potwierdzana będzie poprzez dziennik elektroniczny.
 • Zapewniona będzie możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
 • W wyjątkowych okolicznościach możliwe będzie zorganizowanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie przedszkola.
 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 2. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Zasady organizacji wycieczek i wyjść poza przedszkole regulują odrębne regulaminy i procedury.
 3. (uchylony)
 4. W przedszkolu mogą być organizowane inne formy edukacji przedszkolnej (punkt przedszkolny, zespół przedszkolny), w których realizowana będzie podstawa programowa wychowania przedszkolnego zgodna z przepisami prawa oświatowego.
 5. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez przedszkole informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie pobiera się od rodziców opłat, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§7.

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora przedszkola do 21 kwietnia. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, zakładowe organizacje związkowe oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

1) liczebność dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów;

2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

3) ogólną liczbę godzin pracy finansowaną ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

4) czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym;

5) informację o awansie zawodowym nauczycieli. 

§8.

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady określonej w §5. ust.3., oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów) oraz założeń programowych.
 2. Ramowy rozkład dnia ustalony jest na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia od 1 września do 30 czerwca z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§9.

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 2. Przedszkole czynne jest codziennie od godziny 630 do 16³°, oprócz sobót. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej: od godziny 8.00 – 13.00 lub 7.30 – 12.30.
 3. Przerwa w pracy przedszkola trwa w okresie letnim i ustalona jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.
 4. Uwzględniając potrzeby rodziców przedszkole może zapewnić opiekę dzieciom rodziców pracujących w okresie wakacji, za zgodą organu prowadzącego, w miesiącu lipcu lub sierpniu, zamiennie z drugą placówką przedszkolną, jeżeli liczba zgłoszonych dzieci wynosi min.25 osób (z terenu miasta).
 5. Opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wnoszą rodzice w terminie i godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie.

5a. Wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

5b. Rodzice będący w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się u dyrektora przedszkola o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty opłaty stałej jeżeli średniomiesięczny łączny dochód brutto na członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym, za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku, nie przekracza 80% najniższej emerytury, a w gospodarstwie jednoosobowym najniższej emerytury, której wysokość ogłaszana jest Komunikatem Prezesa ZUS publikowanym w Monitorze Polskim, nie częściej niż raz w roku kalendarzowym w stosunku do tego samego dłużnika, bądź u burmistrza jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza minimalnego wynagrodzenia.

5c. Dziecko, za wyjątkiem dzieci 6-letnich bądź realizujących obowiązek rocznego przygotowania do nauki w szkole na podstawie odroczenia, którego rodzice (opiekunowie) zalegają z opłatami za korzystanie z przedszkola powyżej dwóch okresów rozliczeniowych, może zostać zawieszone w uczęszczaniu, do momentu uregulowania należności.
W przypadku dzieci ujętych w wyjątku, sprawę przekazuje się do rozpatrzenia przez organ prowadzący przedszkole.

5d. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wnoszą rodzice dzieci do lat 5, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie.

 1. Pracownicy przedszkola korzystający z wyżywienia wnoszą opłatę zgodnie z ustaleniami dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. (uchylony)
 3. Rodzice dzieci zapisanych do przedszkola na pobyt pięciogodzinny, mogą dokonywać dobrowolnych wpłat na rzecz przedszkola. Powyższe środki gromadzi się jako wpływy na rzecz Rady Rodziców i przeznacza na wsparcie w realizacji statutowej działalności przedszkola oraz rozwoju placówki.

 

Rozdział 5

Zadania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola 

§10.

 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora oraz innych nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, logopedę, psychologa, pedagoga specjalnego, pracownika administracyjnego (intendentkę) i pracowników obsługi.

1a. W przedszkolu liczącym co najmniej 6 oddziałów może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola.

 1. Każdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka.
 2. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy.
 3. Do podstawowych zadań nauczyciela należy:

1) planowanie pracy z dziećmi oraz jej dokumentowanie;

2) obserwacja dzieci i jej dokumentowanie;

3) organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w powierzonym oddziale, oparte na pełnej znajomości dziecka i jego środowiska rodzinnego zgodnie z podstawą programową oraz wybranym programem dla przedszkola;

 4) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniając potrzeby i zainteresowania wychowanków;

 5) przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej;

6) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w przedszkolu.

4a. Zadania wicedyrektora przedszkola:

 • wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem;
 • współkieruje bieżącą działalnością dydaktyczną przedszkola;
 • współdecyduje o organizacji zajęć dodatkowych;
 • dokonuje oceny stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola i nauczycieli;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli oraz dokonuje oceny pozostałych pracowników przedszkola;
 • analizuje i ocenia efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;
 • inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
 • współopracowuje programy rozwoju przedszkola;
 • wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością przedszkola, a szczególnie te zlecone przez dyrektora;
 • dysponuje środkami finansowymi przedszkola w przypadku nieobecności dyrektora
  i ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie;
 • reprezentuje placówkę na zewnątrz w przypadku nieobecności dyrektora.
 1. Zadania logopedy:

1) prowadzenie badań przesiewowych i określanie poziomu komunikacji językowej
i poprawności artykulacyjnej;

2) sporządzanie diagnoz i opracowanie programu terapii;

3) zapewnianie opieki logopedycznej w zakresie stymulacji rozwoju mowy;

4) prowadzenie korekcji wad wymowy;

5) uczenie komunikacji niewerbalnej;

6) ćwiczenie aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego;

7) gromadzenie pomocy niezbędnych do prowadzenia terapii;

8) dokumentowanie podejmowanych zabiegów terapeutyczno - korekcyjnych (karty badań, dziennik zajęć);

9) prowadzenie porad i konsultacji dla rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

10) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami wychowanków;

11) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 1. Zadania pedagoga specjalnego:

1) rekomendowanie dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa wychowanków w życiu przedszkola,

2) prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola we współpracy z nauczycielami,

3) wspieranie nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń, utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola,

4) udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,

5) dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych,

6) dobór metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb wychowanków,

7) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych wychowanków,

8) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci objętych kształceniem specjalnym,

9) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno– komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka,

10) udzielanie wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno– pedagogicznej,

11) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych,

12) prowadzenie zajęć oraz specjalnych działań opiekuńczo – wychowawczych.

5b. Zadania psychologa:

1) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień,

2) określenie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka w przedszkolu,

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązania problemów utrudniających pełne uczestnictwo w życiu placówki,

4) udzielanie pomocy psychologiczn-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i rodzinnym dziecka,

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,

7) prowadzenie z dziećmi indywidualnych zajęć stymulujących rozwój, wspieranie mocnych stron dziecka,

8) indywidualna pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach (rozstanie rodziców, śmierć, choroba),

9) konsultacje z nauczycielami, wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

10) realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, pomoc w podjęciu decyzji w kierowaniu dzieci na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

11) prowadzenie obowiązującej dokumentacji,

12) przekazywanie wyników obserwacji i diagnozy rodzicom,

13) konsultacje z rodzicami:

 1. indywidualne spotkania z rodzicami umożliwiające dokładną diagnozę i przygotowanie planu działań terapeutycznych,
 2. konsultacje jednorazowe lub cykliczne dla rodziców/prawnych opiekunów,
 3. warsztaty i mini wykłady z zakresu kompetencji wychowawczych, norm w rozwoju dzieci, doradztwa w sprawach dojrzałości szkolnej, wspierania dziecka w osiągnięciu gotowości szkolnej.
 4. Zadania nauczyciela wspomagającego:

1) prowadzić wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizować zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;

2) prowadzić wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

3) uczestniczyć, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

4) udzielać pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

6a. Nauczyciel w ramach zajęć statutowych zobowiązany jest do dostępności w przedszkolu w wymiarze 1 godz. tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godz. na 2 tygodnie. W trakcie tej godziny będzie prowadził konsultacje dla wychowanków i ich rodziców.

 1. Intendent wykonuje pracę związaną z całością spraw administracyjno-gospodarczych w przedszkolu. Do zadań intendenta w szczególności należy:

1) zaopatrzenie w żywność, sprzęt i środki czystości;

2) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywieniowych dzieciom i personelowi;

3) sporządzanie jadłospisów, prowadzenie magazynów i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) dbałość o powierzony sprzęt, jego stan oraz legalizację wag i odważników.

 1. Kucharz obowiązany jest:

1) przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki;

2) przyjmować produkty spożywcze z magazynu i kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych oraz dbać o ich racjonalne zużycie;

3) prowadzić magazyn podręczny;

4) przygotować codziennie próby żywieniowe;

5) odpowiadać za stan i użyteczność powierzonego sprzętu kuchennego i dbać o jego czystość;

6) brać udział w układaniu jadłospisów.

 1. Pomoc kucharki zobowiązana jest:

1) pomagać kucharzowi przy sporządzaniu posiłków;

2) utrzymywać w czystości i sprawności sprzęt, kuchnię i naczynia kuchenne;

3) załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczeniem produktów.

 1. Woźna oddziałowa obowiązana jest:

1) utrzymać czystość w sali zajęć, łazience, pomieszczeniu na pomoce dydaktyczne oraz innych ogólnych pomieszczeniach przedszkola;

2) nakrywać do stołów, znosić naczynia do zmywalni;

3) wykonywać polecenia nauczycielki związane z opieką nad dziećmi, a w szczególności wychodzić na spacery i plac przedszkolny wraz z dziećmi i nauczycielem;

4) zabezpieczać pomieszczenia oraz cały budynek przedszkolny przed włamaniem.

 1. Pomoc nauczyciela przedszkola obowiązana jest:

1) spełniać czynności opiekuńczo - obsługowe względem dzieci;

2) wykonywać czynności polecone przez nauczyciela dotyczące opieki nad dziećmi;

3) utrzymywać czystość w pomieszczeniach;

4) w razie zatrudnienia w grupie, gdzie uczęszczają dzieci niepełnosprawne roztaczać nad nimi opiekę, a w szczególności dbać o ich bezpieczeństwo.

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są zgłaszać dyrektorowi o zauważonych uszkodzeniach i nieprawidłowościach, które mogą stworzyć groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników i przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
 2. Pracownicy przedszkola powinni zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomić dyrektora przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych.

§11.

 1. Pracę wychowawczo - dydaktyczną nad dziećmi w danym oddziale powierza dyrektor jednemu lub dwóm nauczycielom, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
 2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej dyrektor powierza opiekę nad danym oddziałem nauczycielowi na cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§12.

W przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów.

§13.

 1. Szczegółowy zakres czynności nauczyciela:

1a. Nauczyciel i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

1b. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2) uzyskania rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, jego zachowania;

3) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka;

4) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.

 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczą, opiekuńczą, dydaktyczną i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu wychowanków.

2a. Nauczyciel zobowiązany jest do:

1) prawidłowej organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego;

2) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie spacerów i wycieczek itp.;

3) dbanie o pomoce naukowe i inny sprzęt przedszkolny;

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego wychowanków, ich zdolności oraz zainteresowań;

5) sprawiedliwego, bezstronnego i obiektywnego traktowania wychowanków;

6) udzielania pomocy wychowankom w eliminowaniu niepowodzeń;

7) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy;

8) kształcenia i wychowywania dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

9) dbania o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

10) nauczyciel prowadzi obserwację dzieci i dokumentuje ją zgodnie z zasadami przyjętymi przez radę pedagogiczną na dany rok szkolny;

11) nauczyciel wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w terminie do końca kwietnia w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

2b. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku, potrzeb wychowanków oraz warunków przedszkola.

 1. Zadaniem nauczyciela jest sprawowanie opieki wychowawczej nad podopiecznym, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój wychowanka, proces uczenia się oraz przygotowania do życia w społeczeństwie;

2) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w grupie oraz między wychowankami a innymi członkami społeczności przedszkolnej.

3a. Nauczyciel w celu realizacji zadań, dotyczących sprawowania opieki nad oddziałem:

1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków;

2) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu wychowanków, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno wychowanków szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).

 

3b. Nauczyciel utrzymuje kontakt z rodzicami wychowanków w celu:

1) poznania swoich podopiecznych i ustalenia ich potrzeb opiekuńczo-wychowawczych – raz w tygodniu prowadzi 30 min. spotkania konsultacyjne;

2) współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych;

3) włączenia rodziców w sprawy życia przedszkola i grupy;

4) organizuje co najmniej dwa razy w ciągu roku spotkania z rodzicami informujące o rozwoju wychowanków.

3c. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień wychowanków. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

3d. Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

3e. Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną dzieci i dokumentuje ją w zeszytach lub kartach obserwacji, uwzględniając w nich imię i nazwisko wychowanka objętego dodatkową pracą wychowawczo-dydaktyczną, tematy prowadzonych zajęć, ocenę ich postępów i wnioski do dalszej pracy.

3f. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust.5 pkt 4 Karty Nauczyciela, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego.

3g. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela.

Rozdział 6

Przepisy szczegółowe

§14.

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust 2.
 2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

2a. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.

 1. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:
 2. a) (uchylony);
 3. b) (uchylony);
 4. c) (uchylony);
 5. d) (uchylony);
 6. e) (uchylony);
 7. f) (uchylony);
 8. g) (uchylony);
 9. h) (uchylony);

1) do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w wieku powyżej 2 lat i 6 miesięcy w uzgodnieniu z nauczycielkami prowadzącymi grupę, tylko w wyjątkowych przypadkach, jeśli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami;

2) dzieci 6-letnie mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;

3) dzieci w wieku 3-6 lat mają prawo do bezpłatnego wychowania i nauczania w ramach podstawy programowej zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu:

- (uchylony),

 1. a) orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia;
 2. b) w przypadku dzieci w wieku 7 lat oprócz wymienionych decyzji ze szkoły o odroczeniu obowiązku szkolnego;

ł) (uchylony).

5) dyrektor przedszkola ma prawo skreślić z listy wychowanków przedszkola:

 1. a) jeżeli pobyt dziecka zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu danego dziecka oraz innych dzieci;
 2. b) w przypadku rażących zaniedbań higienicznych rodziców w stosunku do dziecka;
 3. c) jeżeli dziecko nie uczęszcza do przedszkola i rodzice nie usprawiedliwiają jego nieobecności w przedszkolu przez jeden miesiąc (za wyjątkiem dziecka realizującego obowiązek edukacyjny);
 4. d) jeżeli rodzice bez podania przyczyn systematycznie zalegają z opłatami za wyżywienie,
 5. e) na prośbę rodziców po przedstawieniu i udokumentowaniu przyczyn.
 6. Z tych samych powodów może być skreślone dziecko realizujące obowiązek edukacyjny po uzgodnieniu z organem prowadzącym po uzyskaniu zgody kuratora. Jeżeli rodzice zalegają z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego dyrektor ma prawo skrócić pobyt dziecka w przedszkolu do 5 godzin dziennie.

 

Prawa i obowiązki dzieci 

§15.

1.Prawa:

1) przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

2) w przedszkolu nie stosuje się kar fizycznych oraz psychicznych jak również poniżania godności osobistej dziecka;

3) do przedszkola nie wpuszcza się osób nieznanych, nie stosuje się eksperymentów na dzieciach;

4) w przedszkolu stosuje się pochwały i nagrody, zachęty i aprobaty;

5) wszyscy pracownicy przedszkola muszą okazywać dzieciom życzliwość i serdeczność;

6) wszystkie dzieci mają prawo do równego traktowania;

7) dziecko w przedszkolu ma prawo do:

 1. a) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 2. b) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
 3. c) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
 4. d) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, badania i eksperymentowania,
 5. e) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
 6. f) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 7. g) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki i regulowania własnych potrzeb.

1.8. (uchylony).

 1. Obowiązki:

Dziecko ma obowiązek:

1) punktualnie uczęszczać do przedszkola;

2) przestrzegać umów zawartych w grupie;

3) nie oddalać się samodzielnie z przedszkola;

4) przebywać w miejscach wyznaczonych przez nauczyciela zapewniających mu bezpieczeństwo;

5) korzystać z szatni;

6) pomagać młodszym kolegom w budynku przedszkolnym oraz poza nim;

7) zmieniać obuwie;

8) chronić przyrodę;

9) przestrzegać higieny.

 

 1. Obowiązek przedszkolny dla dzieci 6-letnich (obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego):

1) w przedszkolu realizuje się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku 6 lat;

2) dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest przekazanie odpowiednim dyrektorom szkół podstawowych wykazu dzieci we wrześniu każdego roku szkolnego;

3) dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek przedszkolny w przedszkolu w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego ,,Zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy;

4) dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu w przedszkolu obowiązek edukacyjny w przedszkolu w miesiącu czerwcu każdego roku szkolnego ,,Zaświadczenia o spełnieniu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy;

5) dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu i pełnieniu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola;

6) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi są obowiązani do informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, realizacji tego obowiązku;

7) indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§16.

 1. Prawa:

Rodzice mają prawo do:

1) poznania zadań przedszkola przewidzianych w planie rocznym na dany rok szkolny;

2) poznania zadań wychowawczych i dydaktycznych na każdy miesiąc poprzez informacje zawarte w kąciku dla rodziców;

3) do indywidualnych kontaktów z nauczycielami w ustalonych dniach i godzinach w celu uzyskania rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka;

4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka;

5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

6) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór opinii na temat przedszkola.

2.Obowiązki:

Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu;

2) przestrzeganie umów zawartych we Wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola tj.:

 1. a) przyprowadzanie do przedszkola zdrowego dziecka,
 2. b) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola (w godzinach określonych w ramowym rozkładzie dnia),
 3. c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę, zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo,
 4. d) systematyczne i terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu;

3) przestrzeganie praw dziecka zgodnie z przyjętą w 1990-09-30 w ONZ w Nowym Jorku Deklaracją Praw Dziecka;

4) dbanie o zewnętrzny wygląd i higienę osobistą dziecka;

5) wspieranie przedszkola w działaniach opiekuńczo-wychowawczych;

6) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory i materiały;

7) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

8) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

9) informowanie o konieczności stosowania u dziecka diety popartej zaświadczeniem lekarskim.

§17.

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 1. Upoważnia się dyrektora przedszkola do publikowania ujednoliconego tekstu statutu po uchwaleniu dwóch kolejnych nowelizacji w drodze własnego obwieszczenia.

 

Postanowienia końcowe.

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane drogą aneksów w formie uchwały na posiedzeniu rady pedagogicznej i przekazane do organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

 1. Statut Przedszkola Samorządowego nr z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 08.03.2023r.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc statut Przedszkola Samorządowego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie z dnia 05.10. 2020r.