Strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz naszą politykę prywatności.

Rekrutacja na rok szk. 2024/25

Regulamin rekrutacji
do Przedszkola Samorządowego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
we Włoszczowie
na rok szkolny 2024/2025

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 z póź. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
  do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019r. poz. 1737)

 

 • 1.

Do Przedszkola Samorządowego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Włoszczowa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci sześcioletnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

 • 2.

Rodzice dzieci kolejny rok kontynuujących uczęszczanie do Przedszkola Samorządowego nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie składają dyrektorowi deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

 • 3.
 1. Pierwszy etap rekrutacyjny.

    Jeśli liczba kandydatów spełniających warunek zamieszkania w Gminie Włoszczowa przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość – 11 pkt.

 W związku z powyższymi kryteriami obowiązują definicje:

 • kandydata, który oznacza dziecko podlegające rekrutacji,
 • wielodzietności rodziny, która oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
 • samotnego wychowywania dziecka, które oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
  z jego rodzicem.
 1. Drugi etap rekrutacyjny.

    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:

 

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

1.

oboje rodziców  kandydata lub rodzic samotnie wychowujący dziecko:

a) jest zatrudnionych/zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania,

b) wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,

c) uczy się w trybie dziennym,

d) prowadzi gospodarstwo rolne ,

e) prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą

 

             4

zaświadczenia/e od pracodawców o zatrudnieniu rodzica/ów lub wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenia/e ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę rodzica/ów w trybie dziennym, oświadczenie o prowadzeniu  gospodarstwa rolnego poświadczone w trybie ustawy o kształtowaniu  ustroju rolnego,  aktualny odpis wpisu  do CEIDG

2.

jeden z rodziców kandydata:

a) jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania,

b) wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,

c) uczy się w trybie dziennym,

d) prowadzi gospodarstwo rolne,

e) prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą

             2

zaświadczenie od pracodawców o zatrudnieniu rodzica lub wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę rodzica w trybie dziennym, oświadczenie o prowadzeniu  gospodarstwa rolnego poświadczone
w trybie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,  aktualny  odpis wpisu do CEIDG

3.

złożenie deklaracji pobytu kandydata w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego   ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

1 punkt za każdą deklarowaną godzinę, nie więcej jednak niż 5 punktów

oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin pobytu kandydata powyżej 5 godzin dziennie

4.

złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym  przedszkolu/innej formie  wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w terminie 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego

             1

informacja o terminie i miejscu złożonej deklaracji

  

 • 4.

Przyjęcia dzieci spoza Gminy Włoszczowa

 1. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Włoszczowa mogą być przyjęte do publicznego przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza Gminą Włoszczowa przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z powyższymi zasadami.

  

 • 5.

Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się

30 maja  2024r. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach opisanych wyżej.

 

 • 6.

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza jej przewodniczącego.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi 4 przedstawicieli Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie, z wyłączeniem dyrektora przedszkola oraz osoby, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami
  o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 4. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 5. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do danego przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane, a rodzic złożył wymagane dokumenty.
 7. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz minimalnej liczby punktów uprawniających do przyjęcia,
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, zawierającego w szczególności: datę posiedzenia komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach,
 • sporządzenie i przekazanie kuratorowi oświaty – w celu udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty – informacji o wolnych miejscach,
 • sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • nieujawnianie informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 1. Wymienione listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Listy te podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
  w siedzibie Przedszkola Samorządowego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie
  (ul. Różana 18) oraz w Oddziale Zamiejscowym PS nr 3 (ul. 1 Maja 30).

 

 • 7.

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola Samorządowego nr 3
  z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
  z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie odwołanie
  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 • 8.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

 1. Do wniosku dołącza się dokumenty:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz 154 i 866),
 • zaświadczenia/e od pracodawców o zatrudnieniu rodzica/ów lub wykonywaniu prac
  na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenia/e ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę rodzica/ów w trybie dziennym, oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone w trybie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, aktualny odpis wpisu do CEIDG.
  1. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
  2. Dokumenty składa się w oryginale lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
  3. Wnioski o przyjęcie do przedszkola oraz wzory dokumentów są do pobrania w przedszkolu.

 

 • 9.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26 lutego 2024r.

do 11 marca 2024r.
do godz. 1500

od 14 maja 2024r.
do 17 maja 2024r.
do godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt. 1, w tym dokonanie przez

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe

do 15 marca 2024r.

do 22 maja 2024r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 marca 2024r.
do godz. 1500

23 maja 2024r.

do godz. 1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 22 marca 2024r.
do 29 marca 2024r.
do godz. 1500

od 24 maja 2024r.
do 28 maja 2024r.
do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5 kwietnia 2024r.
do godz. 1500

30 maja 2024r.
do godz. 1500