Strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz naszą politykę prywatności.

Koncepcja pracy przedszkola

Pięcioletni Program Rozwoju Przedszkola Samorządowego Nr 3

Z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie

na lata 2015-2020

zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

dnia 26.08.2015r.

 

 

Wizja i misja przedszkola

      Absolwenci naszego przedszkola to dzieci aktywne, otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, respektują własne prawa pamiętając o prawach innych osób, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

 

 1. Jesteśmy otwarci na oczekiwania dzieci, ich rodziców i środowiska lokalnego.
 2. Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 3. Pomagamy dzieciom w pełnym rozwoju zgodnie z ich możliwościami psychicznymi i fizycznymi.
 4. Zmierzamy do zapewnienia właściwych warunków pobytu i rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 5. Dążymy do partnerskiej współpracy z rodzicami, środowiskiem i władzami lokalnymi.
 6. Promujemy działalność przedszkola w środowisku lokalnym.
 7. Rodzice są współautorami życia przedszkola.
 8. Kultywujemy tradycje regionalne i obrzędy ludowe.
 9. Dysponujemy wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną kadrą pedagogiczną stosującą nowoczesne metody wychowania, tworzącą własne programy autorskie i czuwającą nad właściwym rozwojem  dzieci.
 10.  Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniami w ramach działalności Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek.
 11.  Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
 12.  Wychowujemy dzieci w duchu humanizmu, tolerancji, szacunku i poczuciu sprawiedliwości.
 13.  Oferujemy bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 14.  Posiadamy nowoczesną bazę pomocy dydaktycznych, dzięki której dzieci rozwijają swoje zainteresowania i zdolności.
 15. Tworzymy miłą i rodzinną atmosferę, dzięki której nasze dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

 

 

Cele i zamierzenia przedszkola

 

 1. Rozwijanie osobowości, umiejętności i wiedzy dzieci poprzez stosowanie indywidualizacji.
 2. Uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresów działań.
 3. Rozszerzanie i poszukiwanie nowych propozycji i rozwiązań edukacyjnych.
 4. Podejmowanie wczesnych działań terapeutycznych i wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami oraz dzieci zdolnych (rozbudowa zaplecza sportowo – rehabilitacyjnego i terapeutycznego).
 5. Współpraca ze środowiskiem -jednoczenie się społeczności lokalnej wokół przedszkola.
 6. Rozwój  kadry  pedagogicznej   poprzez  uzyskiwanie  nowych kompetencji edukacyjnych  z zakresu języka angielskiego oraz pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością.
 7. Rozwój bazy przedszkola - polepszanie warunków materialnych i technicznych (modernizacja infrastruktury).
 8. Opracowanie nowego adaptacyjnego programu profilaktycznego.

 

Ewaluacja programu rozwoju i sposób monitoringu

 

1.Gromadzenie informacji o realizacji zadań.

2.Badanie osiągnięć dzieci.

3.Hospitacje diagnozujące.

4.Ocena efektywności działań.

5.Bieżące przeglądy i lustracje.

6.Opracowanie wniosków do pracy wynikających z pełnionego przez dyrektora przedszkola nadzoru pedagogicznego oraz przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej.

7.Dokumentacja pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej (sprawozdania,  plany  miesięczne, arkusze obserwacji, protokoły zebrań z rodzicami i inna).

8.Badanie dojrzałości szkolnej.

9.Ocena efektywności działań.

10.Analiza ankiet badających losy absolwentów.

11.Raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez organ sprawujący nadzór pedagogicznynad placówką.

12.Wyniki kontroli organów kontrolnych (finansowych, inspekcji sanitarnej, p. pożarowej itp.).

13.Prezentacja wyników i wniosków (raport z ewaluacji zewnętrznej, coroczna informacja o realizacji planu pracy przedszkola przekazywana na spotkaniu z rodzicami i Radą Rodziców).

14.Analiza realizacji zadań i ich efektów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

15.Zebranie informacji na temat działań promocyjnych placówki (artykuły, strona internetowa, dyplomy, podziękowania, dobre praktyki).