Strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz naszą politykę prywatności.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2024

Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie

z dnia 26.04.2024 roku

 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
w

Przedszkolu Samorządowym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie

 

 

 

Podpis Dyrektora:

 

 

………………………………….

 

Spis treści

 

Informacje ogólne  4

Rozdział I 4

Definicje i podstawy prawne  4

Rozdział II 9

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem przedszkola oraz zachowania niedozwolone wobec małoletnich ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małoletnich niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 9

Rozdział III 11

Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego  11

Rozdział IV   18

Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie  zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego  oraz zawiadamianie sądu opiekuńczego  18

Rozdział V   19

Procedury i osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury "Niebieskie Karty"  oraz obowiązki przedszkola w tym obszarze  19

Rozdział VI 20

Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu przedszkola do stosowania standardów oraz zasady przygotowania personelu do ich stosowania  20

Rozdział VII 21

Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania. 21

Rozdział VIII 21

Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielaniu mu wsparcia  21

Rozdział IX   21

Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego  21

Rozdział X   22

Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi,  a w szczególności zachowania niedozwolone  22

Rozdział XI 23

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania małoletniego  23

Rozdział XII 24

Procedury ochrony małoletnich przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie  24

Rozdział XIII 25

Ochrona danych osobowych i ochrona wizerunku małoletniego  25

Rozdział XIV   26

Procedura weryfikacji przyszłego personelu  26

Rozdział XV   29

Monitoring stosowania procedur - standardy ochrony małoletnich  29

Rozdział XVI 29

Przepisy końcowe  29

 

 

 Informacje ogólne

 

Podstawową normą obowiązującą w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie jest zasada równego traktowania, która opiera się na zapewnieniu wszystkim małoletnim dostępu do edukacji w poszanowaniu ich praw ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małoletnich niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W związku z wejściem w życie art. 7 ustawy z dnia 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) wprowadzono w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304) rozdział 4b „Standardy ochrony małoletnich”. W trosce o dobro małoletnich oraz realizując obowiązek prawny Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie, zwanego w dalszej części dokumentu jako przedszkole, w dniu 26.04.2024 roku wprowadza standardy ochrony małoletnich mające na celu szeroko pojętą ochronę małoletnich oraz wypełnienie obowiązków prawnych. Standardy ochrony małoletnich to zbiór zasad, które stawiają ochronę małoletniego w centrum działań i wartości przedszkola i tym samym pomagają tworzyć bezpieczne, wolne od przemocy i przyjazne środowisko dla małoletnich. Małoletni może zostać pokrzywdzony każdym rodzajem przestępstwa, jednak najczęściej w kontekście przestępczości na szkodę małoletnich wskazuje się na przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej  i obyczajności, przeciwko rodzinie i opiece, czci i nietykalności cielesnej oraz przestępstwa przeciwko wolności.

 

Rozdział I

Definicje i podstawy prawne

§1

 1. Małoletni - osoba, która nie ukończyła 18 roku życia lub uzyskała pełnoletność (wyjątek stanowi kobieta, która za zezwoleniem sądu wstąpi w związek małżeński po ukończeniu 16 lat) - art.10 § 1 i 2 Kodeksu Cywilnego.
 2. Personel – ogół osób zatrudnionych w przedszkolu bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, wolontariat, stażyści i praktykanci).
 3. Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia.
 4. Dyrektor – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Samorządowego
  Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie.
 5. Przedszkole – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie.
 6. Opiekun prawny – to osoba, która ma za zadanie zastąpić małoletniemu rodziców, a także wypełnić wszystkie ciążące na nich obowiązki. Jest przedstawicielem ustawowym małoletniego, dlatego może dokonywać czynności prawnych w imieniu małoletniego i ma  obowiązek chronić jego interesy prawne, osobiste oraz finansowe. 
 7. Przemoc wobec małoletnich - to stosowanie kar cielesnych, zadawanie cierpień psychicznych i inne formy poniżania małoletniego. To także niewywiązywanie się z opieki, które ma konsekwencje dla zdrowia fizycznego lub psychicznego małoletniego. Przemocą jest także celowe zaniechanie działań, które mogłyby zapobiec krzywdzie małoletniego.
 8. Przemoc domowa – jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:
 9. narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 10. naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 11. powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 12. ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 13. istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 14. Wykorzystywanie seksualne małoletniego - to włączenie małoletniego w aktywność seksualną, której nie jest w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody i/lub do której z pewnością nie dojrzał rozwojowo i nie może się na nią zgodzić w ważny prawnie sposób. Z wykorzystaniem seksualnym mamy do czynienia w sytuacji, gdy taka aktywność wystąpi między dorosłym a małoletnim lub małoletnim a innym małoletnim, zwłaszcza jeżeli te osoby ze względu na wiek bądź stopień rozwoju pozostają w relacji opieki, zależności, władzy. Celem takiej aktywności jest zaspokojenie potrzeb innej osoby. Aktywność taka może dotyczyć:
 15. namawiania lub zmuszania małoletniego do angażowania się w czynności seksualne;
 16. wykorzystywania małoletniego do prostytucji lub innych prawnie zakazanych praktyk o charakterze seksualnym;
 17. wykorzystywania małoletniego do produkcji materiałów lub przedstawień o charakterze pornograficznym.
 18. Cyberprzemoc - nie została zdefiniowana w prawie polskim ani międzynarodowym. Nazywamy nią różne akty przemocy popełnione, nasilone lub wspomagane za pomocą systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, takich jak telefony komórkowe, Internet, media społecznościowe, gry komputerowe online i inne komunikatory.
 19. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 20. Dyskryminacja - (łac. discrimino – rozróżniam) oznacza traktowanie osób, które ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną znajdują się w położeniu mniej korzystnym niż inne osoby w porównywalnej sytuacji.

 §2

 1. Standardy ochrony małoletnich są dokumentem Przedszkola Samorządowego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie opisującym procedury ochrony małoletnich stosowane przez przedszkole w celu spełnienia wymagań wynikających z:
 • Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich – art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606).
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249);
 • Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.);
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870).

 §3

 1. W przedszkolu w pełni przestrzegane są prawa małoletnich obejmujące w szczególności:
 2. prawną i faktyczną ochronę życia;
 3. zaspokojenie niezbędnych potrzeb koniecznych do właściwej egzystencji fizycznej z uwzględnieniem potrzeb małoletnich niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 4. wolność sumienia;
 5. wolność myśli;
 6. wolność wyznania;
 7. umożliwienie rozwoju osobistego;
 8. utrzymywanie relacji społecznych;
 9. szacunek i uznanie ze strony innych.
 10. Prawa wymienione w punkcie 1 są prawami niezbywalnymi, natomiast ich ograniczenie może wynikać wyłącznie z norm prawnych oraz orzeczeń sądów powszechnych.

 §4

 1. Personel przedszkola posiada wystarczającą wiedzę pozwalającą na prawidłowe wykrywanie, rozpoznawanie oraz reagowanie na podejrzenie lub fakt krzywdzenia małoletnich lub czynników ryzyka występujących w tym obszarze.
 2. Personel przedszkola posiada obowiązek reagowania na przypadki, w których istnieje uzasadnione podejrzenie faktu krzywdzenia małoletniego.
 • Role personelu:
 1. personel przedszkola - podczas wykonywanej pracy może zaobserwować fizyczne ślady krzywdzenia na ciele małoletniego. Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuacje, w których małoletni nosi na ciele ślady pobicia, wykazuje oznaki bólu podczas aktywności fizycznej oraz wykazuje dużą niechęć do przebierania się;
 2. pedagog lub psycholog zatrudniony w przedszkolu posiada szerokie możliwości w zakresie pomocy skrzywdzonym małoletnim. Może zbierać informacje na temat małoletniego oraz prowadzić działania zmierzające do pomocy małoletniemu wewnątrz przedszkola. Także za wiedzą dyrektora może współpracować z pracownikiem socjalnym, kuratorem sądowym oraz dzielnicowym. Ponadto pedagog lub psycholog w celu właściwego zdiagnozowania małoletniego zbiera o nim informacje, poddaje starannej analizie czynniki ryzyka świadczące o stosowaniu przemocy wobec małoletniego lub całkowicie ją wykluczające na podstawie zebranych danych od:

- personelu przedszkola;

- małoletniego;

- rodziców/opiekunów prawnych małoletniego;

 1. nauczyciele oraz pozostali pracownicy - obserwują małoletnich także pod kątem skutków ich  krzywdzenia oraz zwracają szczególną uwagę na relacje rodzic - małoletni, która ma miejsce na terenie przedszkola. Kontaktują się z pedagogiem lub dyrektorem przekazując mu informacje o swoich wnioskach i obserwacjach małoletniego i jego rodziców/opiekunów prawnych. Nauczyciel udziela małoletniemu wsparcia na każdym etapie;
 2. obszar dokumentacyjny – dokumentacja przedszkolna wraz z zawartymi w niej informacjami dotyczącymi absencji małoletniego, zachowania w przedszkolu oraz postępów ogólnorozwojowych oraz edukacyjnych;
 3. na wypadek zdarzenia, w którym osobą krzywdzącą jest osoba wchodząca w skład personelu przedszkola należy sporządzić notatkę służbową dokumentującą okoliczności zdarzenia oraz przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi;
 • dyrektor przedszkola reprezentuje placówkę na zewnątrz w sprawach związanych z ochroną małoletnich. Zatwierdza i podpisuje dokumentację służbową w tym obszarze oraz w sposób oficjalny występuje do ośrodka pomocy społecznej, sądu rodzinnego oraz prokuratury w związku z zagrożeniem krzywdzenia małoletniego. Jest uprawniony do złożenia zażalenia na postanowienia prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa w zakresie podejrzenia stosowania przemocy wobec małoletniego. Podpisuje porozumienia z innymi instytucjami w kwestii współpracy interdyscyplinarnej.
  W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa  dyrektor przedszkola zobowiązany jest do udzielenia skrzywdzonemu małoletniemu pomocy psychologicznej i prawnej, która ma służyć poprawie jego sytuacji oraz osób mu najbliższych, polegającej w szczególności na następujących działaniach: 
 1. poinformowaniu o sytuacji osoby odpowiedzialnej za standardy ochrony małoletnich w przedszkolu, nauczyciela-opiekuna grupy, do której uczęszcza pokrzywdzony małoletni, pedagoga/psychologa oraz rodziców/opiekunów prawnych małoletniego;
 2. dyrektor może każdorazowo powołać zespół interwencyjny;
 3. równocześnie zapewnione jest pozostałym małoletnim oraz personelowi przedszkola bezpieczeństwo w obszarze psychicznym i fizycznym;
 • w momencie zdiagnozowania czynników ryzyka personel podejmuje z rodzicami/opiekunami czynności zgodne z przyjętymi procedurami, przekazując niezbędną wiedzę na temat bieżącej oferty wsparcia;
 • personel przedszkola podejmuje działania mające na celu zmotywowanie rodziców/opiekunów do szukania dla siebie pomocy oraz wsparcia;
 • personel przedszkola w sposób bieżący monitoruje sytuację i stan małoletniego;
 • personel przedszkola posiada wystarczającą wiedzę, stosuje oraz egzekwuje zasady bezpiecznych relacji małoletni - małoletni, personel - małoletni, które zostały ustalone w przedszkolu.

 

Rozdział II

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem
przedszkola oraz zachowania niedozwolone wobec małoletnich ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małoletnich niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 §5

 1. W ramach przyjętych standardów ochrony małoletnich określone zostają bezpieczne relacje między małoletnim a personelem przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań niedozwolonych wobec małoletnich.
 2. Pełna ochrona prawna przed każdą formą przemocy i wykorzystania przysługuje wszystkim osobom, które są związane z przedszkolem, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich.
 3. W związku z przyjętą procedurą personel zobowiązany jest zgłaszać wszelkie zachowania zagrażające małoletnim do dyrektora.
 4. Zabronione jest stosowanie kar cielesnych w stosunku do małoletnich.
 5. Zabronione jest stosowanie kar, które wyczerpywałyby znamiona przemocy psychicznej,
  upokarzanie małoletniego, poniżanie, ośmieszanie, brak uwagi, brak właściwego wsparcia, stawianie oczekiwań i wymagań wobec małoletniego, którym nie jest on w stanie sprostać, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małoletnich niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 6. Zabronione są zachowania noszące znamiona: szykanowania, znęcania w obszarze psychicznym i fizycznym niezależnie od identyfikacji źródła tych zdarzeń.
 7. Małoletnim przysługuje prawo do prywatności. Zachowania naruszające to prawo są zabronione.
 8. Małoletni podlegają pełnej ochronie w toaletach, szatniach oraz przebieralniach. Zabronione jest nagrywanie oraz fotografowanie małoletnich we wskazanych miejscach.
 9. Respektowanie zasad dotyczących zakazów musi być w pełni przestrzegane
  i nadzorowane przez wszystkie osoby, które podlegają tym zasadom.
 10. Siłę fizyczną można stosować wyłącznie w sytuacjach przewidzianych prawem w tym
  w celu powstrzymania agresji, która zagraża życiu i zdrowiu oraz bezpieczeństwu małoletniego lub innych małoletnich.
 11. Dyrektor ma obowiązek stanowczo reagować na różnego rodzaju przejawy dyskryminacji oraz mowę nienawiści.
 12. Nauczyciele poszczególnych grup są zobowiązani do przeciwdziałania naruszeniu zasady równego traktowania w obszarze aktywnego udziału małoletnich w wydarzeniach organizowanych przez przedszkole takich jak zajęcia kulturalne, zajęcia dodatkowe oraz wycieczki.
 13. Personel przestrzega zasad równego traktowania małoletnich, także wobec tych, którzy sprawiają duże trudności wychowawcze.
 14. W obszarach zadaniowych prowadzący zajęcia rozwija aktywność małoletniego i nie hamuje jego aktywności poprzez: poniżanie, obojętność, krytykowanie itp.
 15. Personel pomaga małoletnim w tzw. czynnościach samoobsługowych i jest to uzależnione od uzgodnień z rodzicami oraz potrzeb małoletniego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małoletnich niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dozwolony jest kontakt fizyczny z małoletnim z uwzględnieniem szczególnych potrzeb małoletnich niepełnosprawnych w sytuacjach takich jak:

 1. pomoc w czynnościach higienicznych i pielęgnacyjnych,
 2. pomoc przy zmianie/zakładaniu ubrania,
 3. pomoc podczas realizacji zajęć rekreacyjno-sportowych,
 4. reagowanie na potrzeby w sytuacjach wzbudzających emocje małoletniego,
  przytulenie, wzięcie na ręce lub posadzenie na kolanach nauczyciela.

Ww. dozwolone zachowania powinny mieć miejsce w miarę możliwości w obecności osoby trzeciej.

 1. W przypadku wykonywania czynności higienicznych lub pielęgnacyjnych najlepiej aby osoba realizująca to zadanie była tej samej płci co małoletni (np. przy małoletnich
  z niepełnosprawnościami).
 2. W przypadku bezpośredniego kontaktu personelu z małoletnim należy przestrzegać poszanowania jego intymności.

 

Rozdział III

Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia
krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

 §6

Procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

 

 1. Procedura podejmowanej interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez pracownika przedszkola.
 • W przypadku uzyskania informacji o krzywdzeniu małoletniego lub uzasadnionego podejrzenia personel sporządza notatkę służbową opisującą okoliczności zdarzenia
  i przekazuje ją dyrektorowi, a w przypadku jego nieobecności jego zastępcy.
 • Dyrektor weryfikuje uzyskane informacje i podejmuje następujące działania zgodne
  z poniższymi wariantami:
 1. gdy małoletni doświadcza krzyku, komentarzy i przemocy werbalnej:
 • należy odseparować osobę podejrzaną o krzywdzenie od małoletniego i zadbać
  o jego bezpieczeństwo;
 • przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą z osobą podejrzaną o krzywdzenie małoletniego mającą na celu ustalenie przyczyn zaistniałej sytuacji i zobowiązać  do zaprzestania tego działania;
 • na tę okoliczność należy sporządzić notatkę służbową w pełni opisującą zdarzenie;
 • w przypadku braku poprawy należy wszcząć czynności dyscyplinarne i/lub rozwiązać współpracę z osobą krzywdzącą małoletniego.
 1. gdy małoletni jest ofiarą jednorazowej przemocy psychicznej (upokarzania, dyskryminacji, poniżania, ośmieszania itp.):
 • należy niezwłocznie odseparować osobę podejrzaną o krzywdzenie małoletniego od małoletniego i zadbać o jego bezpieczeństwo;
 • sporządzić na tę okoliczność notatkę służbową w pełni opisującą zdarzenie;
 • należy podjąć czynności o charakterze dyscyplinarnym i zakończyć współpracę
  z osobą krzywdzącą małoletniego.
 1. gdy małoletni jest ofiarą przemocy fizycznej (np. ciągnięcia za uszy, ciągnięcia za włosy, popychania, szturchania, klapsów itp.):
 • należy niezwłocznie odseparować osobę podejrzaną o krzywdzenie małoletniego od małoletniego i zadbać o jego bezpieczeństwo;
 • zasadnym jest sporządzenie na tę okoliczność notatki służbowej w pełni opisującej zaistniałe zdarzenie;
 • należy podjąć czynności o charakterze dyscyplinarnym i zakończyć współpracę
  z osobą krzywdzącą małoletniego.
 1. gdy małoletni doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest jego życie:
 • należy niezwłocznie odseparować osobę podejrzewaną od małoletniego i zadbać
  o jego bezpieczeństwo;
 • zasadnym jest sporządzenie na tę okoliczność notatki służbowej w pełni opisującej zaistniałe zdarzenie;
 • niezwłocznie powiadomić organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 1. Procedura podejmowanej interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez osobę nieletnią (nie ukończyła 17 roku życia):
 • W przypadku uzyskania informacji o krzywdzeniu małoletniego lub uzasadnionego podejrzenia personel sporządza notatkę służbową opisującą okoliczności zdarzenia
  i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola, a w przypadku jego nieobecności jego zastępcy.
 • Dyrektor przedszkola weryfikuje uzyskane informacje i podejmuje następujące działania zgodne z poniższymi wariantami:
 1. małoletni doznaje jednorazowo przemocy, przemocy psychicznej od osoby nieletniej (np. poniżania, dyskryminacji, ośmieszania, krzyku, nieodpowiednich komentarzy i tp.)
 • należy niezwłocznie odseparować osobę nieletnią od małoletniego i zadbać
  o bezpieczeństwo pokrzywdzonego małoletniego;
 • należy przeprowadzić rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi osoby nieletniej - sprawcy krzywdzenia;
 • należy przeprowadzić rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi krzywdzonego małoletniego;
 • zasadnym jest sporządzenie na tę okoliczność notatki służbowej w pełni opisującej zaistniałe zdarzenie;
 • opracować zindywidualizowane plany naprawcze dla pokrzywdzonego małoletniego oraz nieletniego sprawcy;
 • w razie potrzeby dyrektor przedszkola może powołać zespół interwencyjny;
 • w przypadku powtarzającej się i nasilającej przemocy dyrektor może powiadomić właściwy terytorialnie sąd rodzinny.
 1. małoletni doznaje jednorazowo przemocy fizycznej od osoby nieletniej w postaci np. popychania, szturchania itp.
 • należy niezwłocznie odseparować osobę nieletnią od małoletniego i zadbać
  o bezpieczeństwo pokrzywdzonego małoletniego;
 • należy przeprowadzić rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi nieletniego sprawcy krzywdzenia;
 • zasadnym jest sporządzenie na tę okoliczność notatki służbowej w pełni opisującej zaistniałe zdarzenie;
 • opracować zindywidualizowane plany naprawcze dla pokrzywdzonego małoletniego oraz nieletniego sprawcy;
 • w razie potrzeby dyrektor przedszkola może powołać zespół interwencyjny;
 • w przypadku powtarzającej się i nasilającej przemocy dyrektor może powiadomić właściwy terytorialnie sąd rodzinny.
 1. małoletni doznaje ze strony osoby nieletniej przemocy, która skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu lub zagrożeniem życia:
 • należy niezwłocznie odseparować osobę nieletnią od małoletniego i zadbać bezpieczeństwo pokrzywdzonego małoletniego;
 • należy przeprowadzić rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi osoby nieletniej - sprawcy krzywdzenia;
 • należy przeprowadzić rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi krzywdzonego małoletniego;
 • zasadnym jest sporządzenie na tę okoliczność notatki służbowej w pełni opisującej zaistniałe zdarzenie;
 • w razie potrzeby dyrektor przedszkola może powołać zespół interwencyjny;
 • jednocześnie dyrektor powiadamia właściwy terytorialnie sąd rodzinny i organy ścigania.
 1. małoletni zostaje wykorzystany seksualnie przez innego małoletniego:
 • należy niezwłocznie odseparować osobę nieletnią od małoletniego i zadbać

o bezpieczeństwo pokrzywdzonego małoletniego;

 • należy udzielić pokrzywdzonemu małoletniemu pomocy psychologicznej;
 • należy przeprowadzić rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi osoby nieletniej - sprawcy krzywdzenia;
 • należy przeprowadzić rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi krzywdzonego małoletniego;
 • zasadnym jest sporządzenie na tę okoliczność notatki służbowej w pełni opisującej zaistniałe zdarzenie;
 • w razie potrzeby dyrektor przedszkola może powołać zespół interwencyjny;
 • jednocześnie dyrektor powiadamia właściwy terytorialnie sąd rodzinny i organy ścigania.
 1. Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez rodzica lub opiekuna prawnego:
 2. gdy małoletni jest zaniedbany i istnieje ryzyko dysfunkcji rodziców/opiekunów prawnych:
 • należy zadbać o bezpieczeństwo małoletniego;
 • przeprowadzić rozmowę z rodzicem/opiekunem prawnym wskazując możliwość uzyskania pomocy psychologicznej oraz materialnej;
 • należy udokumentować przeprowadzoną rozmowę w formie notatki służbowej;
 1. gdy małoletni doświadcza jednorazowo innej przemocy fizycznej (np. klapsów, popychania, szturchania) lub przemocy psychicznej w postaci krzyku, negatywnych komentarzy:
 • należy odseparować osobę podejrzaną od małoletniego i zadbać o jego bezpieczeństwo;
 • dyrektor przekazuje informacje rodzicom/opiekunom prawnym dotyczące konsekwencji prawnych stosowania przemocy wobec małoletniego oraz roli
  i obowiązków przedszkola w zakresie zawiadamiania o podejrzeniu stosowania przemocy sądu rodzinnego i nieletnich oraz prokuratury;
 • zasadnym jest sporządzenie na tę okoliczność notatki służbowej w pełni opisującej zaistniałe zdarzenie;
 • w razie potrzeby dyrektor przedszkola może powołać zespół interwencyjny;
 1. gdy małoletni doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest jego życie:
 • należy zadbać o bezpieczeństwo małoletniego odseparować rodzica/opiekuna prawnego od małoletniego i zadbać o jego bezpieczeństwo;
 • należy udzielić pokrzywdzonemu małoletniemu pomocy psychologicznej;
 • niezwłocznie powiadomić organy ściągania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
 • zasadnym jest sporządzenie na tę okoliczność notatki służbowej w pełni opisującej zaistniałe zdarzenie;
 • w razie potrzeby dyrektor może powołać zespół interwencyjny;
 • w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa wobec małoletniego, dyrektor składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rodzinnego i nieletnich;
 • jednocześnie wraz z powyższymi czynnościami wszczyna procedurę „Niebieskie Karty”.

 §7

Zespół interwencyjny

 1. W szczególnych przypadkach dyrektor może powołać zespół interwencyjny.
 2. Zespół interwencyjny i jego rola:
 • Zebranie gruntownego wywiadu w obszarze sytuacji w przedszkolu oraz rodzinnej małoletniego na podstawie przeprowadzonych rozmów z małoletnim, gronem pedagogicznym, pedagogiem/psychologiem oraz rodzicami/opiekunami prawnymi.
 • Udokumentowanie zebranych informacji w postaci notatek służbowych
  i przedłożenie ich do zapoznania dyrektorowi. W notatce służbowej powinna być dokładnie opisana rozmowa z małoletnim, która będzie uwzględniać najważniejsze informacje, zwłaszcza określenia używane przez małoletniego. Opisane powinny być też uczucia jakie towarzyszą małoletniemu podczas rozmowy.
  W sporządzaniu dokumentacji w tym obszarze obowiązuje zasada pełnej rzetelności, ponieważ notatki mogą być dowodem w sądzie rodzinnym
  i w sprawie karnej.
 • Sporządzenie planu pomocy małoletniemu, który jest adekwatny do zebranych informacji podczas wywiadu.
 1. Zespół interwencyjny powołany w przedszkolu przygotowuje plan pomocy małoletniemu, który obejmuje proces zapewnienia bezpieczeństwa małoletniego oraz opracowany projekt wsparcia uwzględniający specyfikę sytuacji.
 2. Skład zespołu interwencyjnego:
 3. wychowawca - przewodniczący;
 4. psycholog;
 5. Zespół interwencyjny ustala z rodzicami/opiekunami prawnymi plan pomocy małoletniemu, który określa sposoby powstrzymania przemocy wobec małoletniego, przeprowadzenie konsultacji z odpowiednimi specjalistami oraz ustala szczegółowy harmonogram korzystania ze wsparcia osób i instytucji wspierających rodzinę w obliczu stosowanej przemocy wobec małoletniego.

 

§8

 1. Plan pomocy małoletniemu:
 • Plan pomocy małoletniemu, który jest ofiarą przemocy ma charakter zindywidualizowany i jest przygotowywany w oparciu o konkretną sytuację. Realizowany jest przez powołany zespół interwencyjny lub przez wyznaczone osoby (np. opiekun grupy, pedagog, psycholog).
 • Przykładowe czynności jakie należy podjąć w tym obszarze to:
 1. podjęcie działań mających zapewnić bezpieczeństwo małoletniemu;
 2. w szczególnych przypadkach należy przeprowadzić rozmowę interwencyjną
  z rodzicem/opiekunem prawnym, która polega na bezpośredniej konfrontacji rodzica/opiekuna z dowodami jednoznacznie świadczącymi o krzywdzeniu małoletniego. Rozmowa ta przeprowadzona jest wówczas, gdy wcześniejsze próby współpracy z rodzicem/opiekunem prawnym okazały się nieskuteczne, a zebrane informacje wskazują na zagrożenie bezpieczeństwa małoletniego.
 3. rozmowę dzielimy na następujące etapy:
 • przedstawienie faktów – informujemy rodzica/opiekuna lub sprawcę krzywdzenia małoletniego o zebranych informacjach w zakresie konkretnego zachowania rodzica/opiekuna i wskazujemy ich negatywny skutek dla małoletniego. Unikamy oskarżeń i obwiniania rodzica/opiekuna;
 • przedstawienie rodzicowi/opiekunowi oceny sytuacji z punktu widzenia przedszkola. Personel przeprowadzający rozmowę nie stawia diagnozy,
  a jedynie nazywa problemy i kieruje do właściwego miejsca w którym rodzic/opiekun otrzyma pomoc;
 • w przypadku gdy krzywdzenie małoletniego przyjmuje poważne formy
  i dyrektor przedszkola zamierza powiadomić o tym fakcie inne instytucje (prokuraturę, sąd, policję, zespół interdyscyplinarny, ośrodek pomocy społecznej) należy poinformować o tym rodzica/opiekuna prawnego.
 1. objęcie małoletniego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu w formie dostosowanej do jego potrzeb, w tym skierowanie do poradni specjalistycznej;
 2. poinformowanie rodzica/opiekuna prawnego o możliwości uzyskania pomocy oferowanej przez placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego;
 3. powiadomienie sądu rodzinnego o sytuacji małoletniego;
 4. objęcie rodziców/opiekunów prawnych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń;
 5. skierowanie małoletniego do specjalistycznej placówki pomocy małoletnim, jeżeli istnieje taka potrzeba.

Rozdział IV

Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie
zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego
oraz zawiadamianie sądu opiekuńczego

 §9

 1. W przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę  małoletniego dyrektor przedszkola składa zawiadomienie do organów ścigania. Zawiadomienie składane jest na podstawie uzyskanych informacji oraz materiałów zebranych przez zespół interwencyjny jeśli został powołany. 
 2. W sytuacji, gdy dyrektor ma podejrzenie co do sposobu wykonywania przez rodziców władzy rodzicielskiej, która obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad małoletnim i majątkiem małoletniego oraz do wychowania małoletniego z poszanowaniem jego godności i praw oraz powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro małoletniego i interes społeczny, ma obowiązek zawiadomienia sądu o naruszeniu przez rodziców sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej.
 3. W przypadku gdy dyrektor przedszkola w związku z prowadzoną działalnością  wszedł
  w posiadanie informacji o popełnieniu przestępstwa w stosunku do małoletniego, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Prokuraturę lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

 

Rozdział V

Procedury i osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury "Niebieskie Karty"
oraz obowiązki przedszkola w tym obszarze

§10

 1. Przedszkole ma obowiązek założenia „Niebieskiej Karty" wówczas, gdy poweźmie uzasadnione podejrzenia o stosowaniu wobec małoletniego przemocy w rodzinie. Personel przedszkola ma obowiązek zgłoszenia dostrzeżonego problemu stosowania przemocy
  w rodzinie wobec małoletniego. Upoważniony przez dyrektora przedszkola nauczyciel będący wychowawcą grupy, nauczyciel znający sytuację domową małoletniego, pedagog, psycholog lub terapeuta wypełnia „Niebieską Kartę - A” wszczynając tym samym procedurę „Niebieskie Karty”.
 2. Personel oddelegowany przez dyrektora przedszkola bierze czynny udział
  w pracach zespołu interdyscyplinarnego, który stworzy zintegrowaną strategię pomocy oraz będzie monitorować sytuację małoletniego i rodziny.
 3. Przekazanie wypełnionego formularza "Niebieska Karta - A" do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia wszczęcia procedury.
 4. Kopia wypełnionego formularza pozostaje w przedszkolu.
 5. Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023r.
  w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870) jeżeli osobą doznającą przemocy domowej jest małoletni, formularz "Niebieska Karta - B" przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu, a w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 3 tj. jeżeli istnieje podejrzenie, że osobami stosującymi przemoc domową wobec małoletniego są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni - osobie najbliższej lub pełnoletniej osobie wskazanej przez małoletniego. Obowiązki przedszkola w ramach procedury „Niebieskie Karty”:
 • Udziela kompleksowych informacji o:
 1. możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach
  i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 2. możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
 • Niezwłocznie organizuje dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia małoletniego, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą
  w rodzinie;
 • Może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy
  w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii
  i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • Diagnozuje sytuację i potrzeby małoletniego, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie;
 • Udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej
  i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy małoletnim świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Rozdział VI

Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu przedszkola do stosowania standardów oraz zasady przygotowania tego personelu  do ich stosowania

 §11

 1. Od osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu przedszkola do stosowania standardów nie jest wymagana wiedza specjalistyczna jednakże wymaga się pełnej znajomości przyjętych w przedszkolu standardów ochrony małoletnich oraz stosowania ich w praktyce.
 2. W przypadku pedagoga/psychologa wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu emocjonalnych symptomów krzywdzenia.
 3. Personel przedszkola powinien zostać przygotowany do stosowania standardów oraz zapoznany z treścią procedury podczas zebrania pracowników.

 

Rozdział VII

Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania

 §12

 1. Przedszkole udostępnia wdrożone standardy ochrony małoletnich na swojej stronie internetowej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń, w wersji pełnej oraz skróconej przeznaczonej dla małoletnich.
 2. Pełna wersja Standardów Ochrony Małoletnich jest dostępna również w gabinecie dyrektora przedszkola.

 

Rozdział VIII

Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielaniu mu wsparcia

 §13

 1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu jest Dyrektor Przedszkola.
 2. Dyrektor Przedszkola wypełnia Kartę zgłoszenia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu małoletnich stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu.

 

Rozdział IX

Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego

 §14

 1. Zdarzenia dotyczące ujawnionych bądź zgłoszonych incydentów lub zdarzeń, które zagrażają dobru małoletniego dokumentowane są na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci papierowej autor opatruje podpisem własnoręcznym. W ramach prowadzonych czynności sporządza się:
 2. notatki służbowe;
 3. raporty;
 4. karta zgłoszenia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu małoletnich.
 5. Dokumentacja z zakresu ujawnionych i zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego przechowywana jest przez dyrektora przedszkola w pomieszczeniu biurowym w budynku przedszkola.

 

Rozdział X

Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi,
a w szczególności zachowania niedozwolone

 

§15

 1. Zachowania niedozwolone w relacjach pomiędzy małoletnimi obejmują zjawiska, mające na celu spowodowanie bólu i cierpienia zarówno fizycznego, jak i psychicznego u drugiej osoby, m.in.:
 • agresja fizyczna, która obejmuje:
 1. bójki pomiędzy małoletnimi,
 2. uderzanie,
 3. kopanie,
 4. policzkowanie,
 5. opluwanie,
 6. wszelkie inne działania powodujące fizyczny ból.
 • agresja słowna, która obejmuje:
 1. używanie wulgarnych słów, gestów i żartów,
 2. czynienie obraźliwych uwag,
 3. nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej,
 4. wykorzystywanie wobec drugiego małoletniego przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).

3) cyberprzemoc, która obejmuje:

 1. a) publikowanie poniżających filmów lub zdjęć w sieci,
 2. b) publikowanie ośmieszających, wulgarnych komentarzy i postów,
 3. podszywanie się pod inne osoby,
 4. włamanie na czyjeś konto społecznościowe,
 5. prześladowanie, zastraszanie, nękanie za pomocą sieci Internet, telefonu, wiadomości sms itp.

 

 

Rozdział XI

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania małoletniego

§16

 1. Personel przedszkola będący bezpośrednim świadkiem agresywnego zachowania małoletniego jest zobowiązany do realizacji następujących czynności:
 • Bezzwłocznie podejmuje reakcję słowną na zaistniałą sytuację.
 • Izoluje od grupy małoletniego zachowującego się agresywnie z zachowaniem bezpieczeństwa własnej osoby.
 • W uzasadnionych przypadkach wzywa pomoc (pedagoga, dyrektora lub innego nauczyciela).
 • Udziela niezbędnej pomocy pokrzywdzonemu małoletniemu.
 • Zapewnia bezpieczeństwo pozostałym małoletnim.
 • W toku dalszych czynności ustala przyczyny agresji oraz przeprowadza rozmowę
  ze stronami konfliktu wskazując im niestosowne zachowanie.
 • Opiekun grupy informuje rodziców/opiekunów prawnych agresywnego małoletniego
  o zdarzeniu, zaleca przeprowadzenie przez rodziców/opiekunów prawnych rozmowy
  z małoletnim obejmującej obszar agresywnego zachowania w przedszkolu.
 • W przypadku braku poprawy w zachowaniu małoletniego, opiekun grupy kieruje pisemną prośbę o zgłoszenie się rodzica/opiekuna prawnego do przedszkola.
  W trakcie spotkania nauczyciel – opiekun grupy wykonuje następujące czynności:
 1. przeprowadza rozmowę z rodzicem/opiekunem prawnym w celu otrzymania dodatkowych informacji na temat małoletniego. W szczególności poruszane są obszary dotyczące rozwoju emocjonalnego, społecznego, intelektualnego oraz kulturalnego małoletniego;
 2. na wniosek nauczyciela – opiekuna grupy rozmowę z rodzicem/opiekunem prawnym przeprowadza pedagog lub psycholog, który poddaje analizie stan psychofizyczny małoletniego, definiuje przyczyny występujących zaburzeń oraz zaleca wdrożenie przez rodziców/opiekunów prawnych stosownych metod wychowawczych;
 3. w przypadku braku zmiany zachowania małoletniego pedagog lub psycholog
  w obecności rodziców/opiekunów prawnych przeprowadzona z nim rozmowę.
 4. W przypadku, gdy małoletni w dalszym ciągu stanowi realne zagrożenie dla innych lub dla siebie powołany zespół interwencyjny może złożyć wniosek do dyrektora o skierowanie wniosku do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji małoletniego.

 

Rozdział XII

Procedury ochrony małoletnich przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie

 §17

 1. W przedszkolu prowadzone są zajęcia pod przewodnictwem i nadzorem nauczyciela.
 2. Małoletni nie mają możliwości samodzielnego korzystania z urządzeń zapewniających dostęp do Internetu.
 3. W przypadku, gdy przedszkole zapewnia małoletnim dostęp do Internetu musi zapewnić bezpieczny dostęp do sieci, aby wyeliminować możliwość skrzywdzenia albo wykorzystania małoletniego.
 4. Małoletni korzystający w przedszkolu z Internetu powinni podlegać procesowi edukacji, który dotyczyłby bezpiecznego korzystania z sieci.
 5. Zasadnym jest aby sieć Internet udostępniona do użytkowania małoletnim posiadała zainstalowane i aktualizowane oprogramowanie:
 • filtrujące treści internetowe;
 • monitorujące korzystanie ze stron www;
 • antywirusowe;
 • antyspamowe;
 1. W przypadku, gdy występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa małoletniego
  w Internecie lub jest on wykorzystywany lub krzywdzony za pośrednictwem sieci należy podjąć bezzwłoczne działania mające na celu jego dobro.

 

 

Rozdział XIII

Ochrona danych osobowych i ochrona wizerunku małoletniego

 

 §18

Ochrona danych osobowych

 1. W Przedszkolu dane osobowe małoletnich są chronione na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1, sprost.: Dz. Urz. UE L 127
  z 23.05.2018, s. 2), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz innych przepisów szczególnych dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 2. Dyrektor przedszkola zgodnie z przyjęta Polityką ochrony danych osobowych:
 1. upoważnia personel do przetwarzania danych osobowych,
 2. odbiera od personelu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy danych osobowych,
 3. zapewnia personelowi dostęp do szkoleń z ochrony danych osobowych.
  1. Personel przedszkola przetwarza dane osobowe małoletnich na podstawie ww. przepisów prawa oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce ochrony danych osobowych.

 

 §19

Ochrona wizerunku małoletniego

 1. Przedszkole zapewnia ochronę wizerunku małoletniego.
 2. Wizerunek małoletniego podlega ochronie na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) zwanym dalej RODO, ponieważ w rozumieniu zgodnie z art. 4 pkt 1 stanowi dane osobowe.
 3. Przedszkole powinno dysponować zgodą rodziców lub opiekunów pranych na przetwarzanie danych małoletniego w zakresie wizerunku, o której mowa w art. 7 RODO.  
 4. Rozpowszechnianie wizerunku małoletniego wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych - zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2509).
 5. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku małoletniego, o której mowa w ust. 4 nie jest wymagana w sytuacji, w której wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. „Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. 
 6. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku powinna określać gdzie wizerunek małoletniego będzie publikowany (np. na stronie internetowej przedszkola, w mediach społecznościowych przedszkola, w gablocie ściennej).  

 

Rozdział XIV

Procedura weryfikacji przyszłego personelu

§20

Obowiązek przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego

 1. Dyrektor przedszkola na podstawie 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r.
  o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochrony małoletnich (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.) przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi na pracodawcy lub innym organizatorze takiej działalności oraz na osobie, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do takiej działalności, odbiera zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego od personelu realizującego zadania z zakresu wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia małoletnich, świadczenia porad psychologicznych, rozwoju duchowego, uprawiania sportu oraz innych zainteresowań małoletnich lub opieki nad nimi.
 2. Dyrektor przedszkola nie odbiera zaświadczeń od personelu administracyjnego
  i pracowników obsługi zatrudnionych w przedszkolu, ze względu na to, że ich praca nie jest związana z ww. celami, jak również z zakresu ich obowiązków nie wynika konieczność wykonywania ww. czynności na rzecz małoletnich, nie podlegają oni dyspozycji art. 21 u.p.z.p.s.  

§21

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych

 1. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2023 r.
  o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi na pracodawcy lub innym organizatorze takiej działalności oraz na osobie, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do takiej działalności, ciążą obowiązki niżej wymienione obowiązki:
 1. pracodawca lub inny organizator uzyskuje informacje, czy dane osoby, są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym
  i w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.
 2. osoba, o której mowa w pkt. 1, przedkłada pracodawcy lub innemu organizatorowi informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych
  w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.
 3. osoba, o której mowa w pkt. 1, posiadająca obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska, ponadto przedkłada pracodawcy lub innemu organizatorowi informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi;
 4. osoba, o której mowa w pkt. 1, składa pracodawcy lub innemu organizatorowi oświadczenie o państwie lub państwach, w których zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, oraz jednocześnie przedkłada pracodawcy lub innemu organizatorowi informację
  z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi;
 5. jeżeli prawo państwa, o którym mowa w ppkt. c lub d , nie przewiduje wydawania informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej
  z kontaktami z dziećmi, przedkłada się informację z rejestru karnego tego państwa;
 6. w przypadku gdy prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja, o której mowa w ppkt. c-e, nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego, osoba, o której mowa w pkt 1, składa pracodawcy lub innemu organizatorowi oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono,
  iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego
  z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi;
 7. oświadczenia, o których mowa w ppkt. d-f, składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
 8. informacje, o których mowa w ppkt. a, pracodawca lub inny organizator utrwala
  w formie wydruku i załącza do akt osobowych pracownika albo dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi. Informacje oraz oświadczenia, o których mowa w ppkt. b-f, pracodawca lub inny organizator załącza do akt osobowych pracownika albo dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do takiej działalności.

 

Rozdział XV

Monitoring stosowania procedur - standardy ochrony małoletnich

§22

 

 1. Personel zobowiązany jest zapoznać się ze standardami ochrony małoletnich
  i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem w Wykazie osób zapoznanych
  ze standardami ochrony małoletnich (załącznik nr 3).
 2. Przeprowadzanie skutecznego monitoringu w zakresie stosowania procedur związanych
  ze standardami ochrony małoletnich jest istotnym zadaniem przedszkola.
 3. Osobą odpowiedzialną za realizację procedury określonej w standardach ochrony małoletnich w przedszkolu jest Dyrektor Przedszkola.
 4. Dyrektor aktualizuje zakres obowiązków służbowych pracownika w obszarze odpowiedzialności za procedurę opisaną w dokumencie standardy ochrony małoletnich
  w przedszkolu.
 5. Pracownik, o którym mowa w ust. 3 jest odpowiedzialny za monitorowanie realizacji standardów ochrony małoletnich oraz za reagowanie na sygnały naruszenia zapisów standardów ochrony małoletnich i prowadzenie rejestru zgłoszeń, jak również za proponowanie zmian w przyjętych standardach ochrony małoletnich.
 6. Pracownik wskazany w ust. 3 przeprowadza wśród personelu przedszkola, raz na 2 lata, ankietę monitorującą poziom realizacji standardów ochrony małoletnich w przedszkolu. Ankieta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.
 7. Przeprowadzona ankieta ma na celu zebranie informacji od personelu w zakresie aktualizacji przyjętych procedur z zakresu standardów ochrony małoletnich oraz wskazywać ewentualne naruszenia przyjętych procedur. Pracownik wskazany w ust. 3 opracowuje i poddaje szczegółowej analizie wypełnione ankiety. Przygotowuje pisemny raport z monitoringu, który wraz ze stosownymi wnioskami przekazuje Dyrektorowi Przedszkola w terminie 30 dni od dnia wykonania ankiety.
 8. Aktualizacja i ocena standardów ochrony małoletnich odbywa się nie rzadziej niż raz na
  2 lata i jest realizowana przez pracownika wskazanego w ust. 3 i dokumentowana za pomocą notatki.

 

 

Rozdział XVI

Przepisy końcowe

§23

 1. Standardy ochrony małoletnich wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Wykaz załączników
  • Załącznik nr 1 – Standardy Ochrony Małoletnich wersja skrócona.
  • Załącznik nr 2 – Ankieta dotycząca ochrony małoletnich w przedszkolu.
  • Załącznik nr 3 – Wykaz osób zapoznanych ze standardami ochrony małoletnich.
  • Załącznik nr 4 - Karta zgłoszenia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu małoletnich.
  • Załącznik nr 5 - Rejestr zgłoszeń zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu małoletnich.

 

 

 

 

 

 

 

 

WERSJA SKRÓCONA

 

STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH
w Przedszkolu Samorządowym r 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie

 

 

 

 

 

 

 

Podpis dyrektora przedszkola:

 

 

………………………………….

 

 

Spis treści

Zasady i zakazy zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem zespołu przedszkolnego  4

Ochrona wizerunku małoletniego  9

Monitoring stosowania procedur - standardy ochrony małoletnich  9

Instytucje wsparcia dla dzieci i młodzieży  10

   

 

Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie wprowadziło procedury mające na celu ochronę dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem. Chodzi tu przede wszystkim o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, przeciwko rodzinie i opiece, czci i nietykalności cielesnej oraz przestępstwa przeciwko wolności.

Procedury te noszą nazwę: standardy ochrony małoletnich.  

Wobec powyższego w przedszkolu, od dnia 26.04.2024 roku, wprowadza się standardy ochrony małoletnich.

W standardach znajdziecie zasady, które pomogą nam i Wam tworzyć przedszkole  przyjazne, bezpieczne i wolne od przemocy.   

 standardy1

 

 Zasady i zakazy zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem przedszkola

 standardy2

standardy3

 

Zachowania dozwolone i niedozwolone w przedszkolu i poza nim

 standardy4

standardy5 

 

 standardy6

 standardy7

 

 standardy8

 

Ochrona wizerunku małoletniego

 standardy9

 Monitoring stosowania procedur - standardy ochrony małoletnich

 §6

 1. Dyrektor przedszkola jest osobą odpowiedzialną za procedurę określoną w standardach ochrony małoletnich.
 2. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za monitorowanie realizacji standardów ochrony małoletnich oraz za reagowanie na sygnały naruszenia zapisów standardów ochrony małoletnich i prowadzenie rejestru zgłoszeń, jak również za wprowadzanie zmian w przyjętych standardach ochrony małoletnich.

 

 Instytucje wsparcia dla dzieci i młodzieży

 §7

 1. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi telefon wsparcia czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu, także w dni ustawowo wolne od pracy. Wszelkie aktualne informacje znajdują się też na stronach: www.116111.pl oraz fdds.pl. Wsparcie i pomoc udzielana jest za darmo.

standardy10

 1. Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka dostępny jest przez całą dobę i przez 7 dni w tygodniu  pod numerem 800 12 12 12. Możesz też napisać do ekspertów na czacie, który znajdziesz na stronie Rzecznika: www.brpd.gov.pl. Wsparcie i pomoc udzielana jest za darmo.

standardy11 

 1. Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie. Dzwoniąc pod numer infolinii można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz o placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

 

 standardy13